«Затверджено»

                                                       Неполоковецькою селищною радою

                                                                    Чернівецького району Чернівецької області

                                                                           Рішенням №12-6/2021 від 26 лютого 2021 року

 

 

 

 

   

СТАТУТ

Комунального підприємства «Неполоковецький комунгосп»
Неполоковецької селищної ради

Чернівецького району Чернівецької області

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      смт. Неполоківці 2021 р.

Розділ 1.

Загальні положення

1.1. Неполоковецький комунгосп (далі підприємство) утворено в зв’язку з необхідністю на підставі рішення виконкому Неполоковецької селищної ради Чернівецького району Чернівецької області № 372-12/2007 від 31 липня 2007 року.

1.2. Засновником «підприємства» є Неполоковецька селищна рада  Чернівецького району Чернівецької області.

1.3. «Підприємство» зберігає свою господарську самостійність, має права юридичної особи, здійснює виробничу діяльність з метою одержання прибутку.

1.4. «Підприємство» виконує свої функції, керуючись законом «Про підприємства в Україні» іншими законодавчими актами України, рішеннями Неполоковецької селищної ради Чернівецького району Чернівецької області народних депутатів, а також даним Статутом, являється юридичною особою, володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві повного господарського відання майном.

1.5. «Підприємство» здійснює свою діяльність на принципах повного господарського розрахунку, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок та інші рахунки в установах банків України, складає баланс, подає установлену статистичну звітність.

1.6. «Підприємство» має печатку і штамп із своєю назвою.

1.7. «Підприємство» має право створювати малі підприємства, виробничі та інші підрозділи, необхідні для нормального його функціонування, а також реорганізувати та ліквідовувати їх.

1.8. «Підприємство» набуває прав юридичної особи від дня його державної реєстрації.

1.9. Місцезнаходження «Підприємства» смт. Неполоківці Чернівецького району Чернівецької області вул. Головна, буд. №7.

 

Розділ 2.

 

 Цілі, завдання та принципи діяльності підприємства

 

2.1. Для досягнення своїх цілей, підприємство здійснює  такі види діяльності:

- збір, очищення та розподілення води;

- водопровідні та каналізаційні роботи;

- прибирання сміття та боротьба з забрудненнями та подібні види діяльності;

- організація та надання ритуальних послуг.

2.2. Розробка родовищ корисних копалин.

2.3. Експлуатація родовищ  прісних підземних вод.

2.4. Геологічні вивчення надр «Пошук розвідка з дослідно-промисловою розробкою».

2.5. Експлуатація та поточний ремонт житлового фонду комунального підприємства Неполоковецької селищної ради.

2.6. Експлуатація та ремонт доріг і об’єктів благоустрою Неполоковецької селищної ради.

2.7. Санітарна очистка смт. Неполоківці.

2.8. Ремонтно-будівельні роботи:

- капітальний ремонт житлового фонду;

- капітальний ремонт доріг та об’єктів благоустрою, будівництво та капітальний ремонт об’єктів водопостачання та водовідведення та інші види.

2.9. Автотранспортні послуги для населення, організацій, установ.

2.10. Виробництво і торгівля будівельними та промисловими товарами.

2.11. Закупівля виробів і товарів у населення.

2.12. Переробка сміття.

2.13. Торгівля продуктами сільськогосподарського призначення.

2.14. Ремонт автомобільних шин.

2.15. Виробництво стінових блоків.

2.16. Виробництво облицювальних матеріалів із природного каменю.

2.17. Виробництво художніх виробів.

2.18. Здавання в оренду устаткування і машин виробничо-технічного призначення.

2.19. Посередницькі послуги при купівлі-продажу продукції сільськогосподарського господарства.

2.20. Ремонт радіоелектронної апаратури побутових машин.

2.21. Виробництво та ремонт виробів з металу на замовлення населення.

2.22. Вироблення та ремонт меблів на замовлення населення.

2.23. Ремонт взуття.

2.24. Відпочинок і туризм.

2.25. Виробництво та реалізація продукції  громадського харчування.

2.26. Торговельна діяльність.

 

Розділ 3.

 

Утворення і використання майна підприємства.

 

3.1. Майно «Підприємства» становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.

            Статутний фонд становить 3 844 683,00 грн

3.2. Майно «Підприємства» відповідно до законів України, Статуту «Підприємства» та укладених угод належить йому на правах повного господарського відання.

3.3. Здійснюючи право повного господарського відання «Підприємство» володіє, користується та розпоряджається (крім житлового фонду) зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать Статуту «Підприємства».

3.4. Джерелами формування майна «Підприємства» є:

- грошові та матеріальні внески власника;

- гроші та матеріальні внески трудового колективу або його членів;

- доходи одержані від реалізації послуг, а також від інших видів господарської діяльності;

- кредити банків;

- капітальні вкладення та дотації із бюджетів;

- надходження від роздержавлення і приватизації власності;

- придбання майна іншого підприємства, організації;

- безплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємства і громадян;

- інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

3.5. «Підприємство» має право продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям та установам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безкоштовно, в тимчасове користування або позику, а також списувати з балансу належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, які належать йому на правах повного господарського відання з дозволу власника майна, а інтервал, сировину та інші матеріальні цінності самостійно.

3.6. «Підприємству» надається право продавати, передавати безкоштовно, здавати в оренду громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, за винятком тих, які відповідно до законодавчих актів України не можуть бути в їх власності, з дозволу власника майна та погодження трудового колективу.

 

Володіння і користування природними ресурсами.

 

3.7. Володіння і користування землею та іншими природними ресурсами «Підприємство» здійснює у встановленому порядку за плату, а у випадках передбачених законодавчими актами України – на пільгових умовах або безплатно.

3.8. «Підприємство» зобов’язане своєчасно здійснювати природоохоронні заходи, спрямовані на зниження і компенсацію негативного впливу його виробництва на природне середовище, здоров’я та власність громадян. Фінансування таких заходів відбувається за рахунок власних коштів або інших джерел.

3.9. «Підприємство» відповідно до законодавчих актів України несе відповідальність за додержання вимог і норм щодо охорони, раціонального використання та відновлення до рівня встановлених нормативів землі, води, надр, лісів, інших природних ресурсів, а також за додержанням встановлених нормативів викидів і скидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище і розміщення в ньому відходів.

            При порушенні цих норм і вимог його діяльність може бути припинена частково, тимчасово або повністю відповідно до законодавства України.

 

Розділ 4.

 

Управління підприємством і самоврядування трудового колективу.

 

4.1. Управління «Підприємством» здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і самоврядування трудового колективу.

            Підприємство самостійно визначає свою структуру  та встановлює штатний розпис.

4.2. Призначення керівника є правом власника майна «Підприємства» чи уповноваженого ним органу.

4.3. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності підприємства, виробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу.

4.4.Трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудової угоди, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.

4.5. Трудовий колектив підприємства:

- розглядає проект колективного договору і затверджує його;

- дає згоду про звільнення чи призначення директора комунгоспу;

- розглядає і вирішує питання самоврядування трудового колективу;

- визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг;

- бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні і продуктивності праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про представлення працівників до державних нагород;

- приймає рішення про оренду підприємства, створення на основі трудового колективу органу для переходу на оренду і викуп підприємства.

            При частковому викупі майна підприємства трудовий колектив набуває права спільника, а підприємство – Статуту спільного.

            Після повного викупу підприємства трудовий колектив набуває прав колективного власника.

4.6. Повноваження трудового колективу реалізується загальними зборами і їх виборним органом, радою трудового колективу, члени якого обираються таємним голосуванням на зборах трудового колективу строком на 3 роки не менше як 2/3 голосів. Члени ради трудового колективу не можуть звільнятись з роботи або переводитись на інші посади з ініціативи адміністрації підприємства без її згоди.

 

 

Керівництво підприємством.

 

4.7. Керівництво підприємством здійснюється на основі принципів самоуправління, демократичних форм керівництва.

4.8. Керівництво здійснюється виконавчим апаратом, який одночасно являється апаратом управління підприємства і очолюється директором.

4.9. Директор призначається та звільняється з посади виконавчим комітетом Неполоковецької селищної ради народних депутатів за погодженням з трудовим колективом.

4.10. Директор підприємства самостійно вирішує питання його діяльності. Власник майна не має права втручатися в оперативну діяльність керівника підприємства.

4.11. Директор підприємства може бути звільнений з посади до закінчення строку контракту на підставах передбачених у контракті або в законодавстві України.

4.12. Заступники директора підприємства, керівники та спеціалісти апарату управління і структурних підрозділів (цехів ) призначаються на посаду і звільняються з посади директором підприємства.

 

Колективний договір

 

4.13. Колективний договір укладається між адміністрацією і трудовим колективом. Колективний договір не може суперечити чинному законодавству України.

4.14. Колективний договір регулює виробничі, трудові і економічні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства питання охорони праці, соціального розвитку, участі працівників у використанні прибутку.

            Розбіжності, що виникають при укладенні або виконанні колективного договору вирішуються у порядку, встановленому законодавчими актами України.

4.15. Сторони, які уклали колективний договір, не менше двох разів на рік взаємозвітують про його виконання на зборах трудового колективу.

Розділ 5.

 

Господарська, економічна і соціальна діяльність підприємства.

Прибутки підприємства.

 

5.1. Основним узагальнюючим показником господарської діяльності підприємства є прибуток.

5.2. Державний вплив на вибір напрямків та об’ємів використання прибутку здійснюється через податки, податкові пільги, а також економічні санкції відповідно до законодавства України.

5.3. Частина прибутку може використовуватись трудовим колективом підприємства для підвищення оплати праці згідно прийнятим порядком.

            Трудові доходи працівників підприємства.

5.4. «Підприємство» самостійно визначає фонд оплати праці без обмеження його зростання з боку державних органів.

5.5. Трудові доходи найманого працівника підприємства визначаються трудовим договором відповідно до законодавства України, а для інших працівників – угодою між ними – трудові доходи працівників регулюються податками.

5.6. Мінімальний розмір оплати праці найманих працівників не може бути менше прожиткового мінімуму встановленого законодавчими актами України.

5.7. Підприємство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників.

            Підприємство може використовувати державні тарифні ставки, посадові оклади, як орієнтири для диференціації оплати праці залежно від професії, кваліфікації працівників і умов виконуваних ними робіт.

 

Планування діяльності підприємства.

 

5.8. Підприємство планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку виходячи з попиту на послуги та з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку підприємства, підвищення доходів.

            Основу планів становлять замовлення власника майна та договори укладені із споживачами послуг та постачальниками матеріально-технічних ресурсів, а також реалізація гравію.

5.9. Підприємство при підготовці планів свого економічного розвитку погоджує з селищною радою народних депутатів заходи, які можуть викликати економічні, соціальні, демографічні та інші наслідки, що зачіпають інтереси території та несе матеріальну відповідальність перед радою народних депутатів за шкідливі наслідки своєї діяльності.

 

 

Розділ 6.

 

Підприємство і держава.

 

6.1. Держава гарантує додержання прав і законних інтересів підприємства. Підприємство при здійсненні господарської та іншої діяльності має право з власної ініціативи приймати будь-які рішення, що не суперечать законодавству України.

            Втручання в господарську та іншу діяльність підприємства з боку держави, громадських і кооперативних органів, політичних партій і рухів не допускаються, крім випадків, передбачених законодавством України.

6.2. Державні та громадські органи та їх службові особи  при прийнятті рішень, що стосуються підприємства і своїх відносин з ним несуть відповідальність за додержанням положень закону «Про підприємництво в Україні».

            Вони можуть втручатись у діяльність підприємства тільки відповідно до своєї компетенції встановленої законодавством України.

6.3. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік в результаті своєї роботи, веде статистичну звітність.

6.4. Службові особи підприємництва за перекручення державної звітності установлену законодавством несуть дисциплінарну, матеріальну або кримінальну відповідальність.

6.5. За порушення договірних зобов’язань кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, вимог до якості реалізованих послуг та інших правил здійснення господарської діяльності, підприємство несе відповідальність передбачену законодавством України.

6.6. Підприємство зобов’язане:

- охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів;

- забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров’я його працівників, населення і споживачів послуг;

- у випадках, передбачених законодавством, підприємство зобов’язане оплачувати штрафи відповідним радам народних депутатів.

6.7. Контроль за окремими сторонами діяльності підприємства здійснюють державна податкова інспекція, державні органи, що наглядають за безпекою виробництва та праці, протипожежною та екологічною безпекою, інші органи відповідно до законодавства України.

6.8. Взаємовідносини підприємства з органами державного управління і місцевого самоврядування будуються відповідно до закону «Про підприємництво в Україні, про місцеві ради народних депутатів України та місцеве регіональне самоврядування інших законодавчих актів України, які встановлюють компетенцію цих органів».

 

Розділ 7.

 

Ліквідація та реорганізація підприємства.

 

7.1. Ліквідація та реорганізація підприємства проводяться в порядку що його передбачено законом «Про підприємства в Україні».