1. Загальні  положення

      1.1. НЕПОЛОКОВЕЦЬКИЙ  ЗАКЛАД  ДОШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ (ясла -садок) Неполоковецької селищної  ради Кіцманського району Чернівецької області (далі –ЗДО) знаходиться у комунальній власності Неполоковецької селищної ради. Скорочена назва закладу – НЕПОЛОКОВЕЦЬКИЙ  ЗДО (ясла-садок).

1.2. Юридична адреса закладу дошкільної освіти: 59330, Чернівецька область, смт.Неполоківці, вулиця Заводська, 2; телефон: 35-4-91

1.3. НЕПОЛОКОВЕЦЬКИЙ  ЗАКЛАД  ДОШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний код, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства та може мати самостійний баланс.

1.4. Засновником НЕПОЛОКОВЕЦЬКОГО  ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ   є Неполоковецька селищна рада, яка:

- затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них;

- укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, або призначає керівника закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти;

- розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти;

- затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;

- здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;

- забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

- реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Засновник здійснює  фінансування  дошкільного навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

 

1.5. НЕПОЛОКОВЕЦЬКИЙ  ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про  дошкільну освіту»,  Положенням  про  дошкільний  навчальний  заклад  України  (далі  - Положення), рішеннями засновника, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.6. Метою закладу дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.

1.7. Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію основних завдань  дошкільної  освіти:

1) збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дітей;

2) виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

3)формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

4) забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту далі;

5) виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти України;

6) здійснення інклюзивної освіти ;

7) здійснення соціально-педагогічного патронату сімей.

1.8.ЗДО самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

1.9. ЗДО несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

1) реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

2) забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

3) дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Взаємовідносини між ЗДО з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.11. ЗДО працює на засадах неприбутковості, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

1.12. ЗДО організовує роботу щодо обробки персональних даних вихованців та педагогічних працівників.

1.13. ЗДО забезпечує захист персональних даних вихованців та педагогічних працівників. Директор закладу освіти здійснює контроль за виконанням відповідальними  особами покладених на них функцій за організацію роботи з обробки персональних даних та їх захисту.

1.14.  Профспілковий комітет закладу освіти представляє інтереси трудового колективу у соціальному діалозі з роботодавцем і укладає з ним колективний договір.

 

2. Комплектування груп дошкільного навчального закладу

2.1. Неполоковецький заклад дошкільної освіти «ясла-садок» для дітей віком від 1,6 року до 6-7 років.

2.2. В закладі функціонує 6 груп, який розрахований на 113 місць.

2.3. Для зарахування дитини в дошкільний заклад необхідно пред'явити довідку про стан здоров'я дитини, свідоцтво про народження.

2.4.Дошкільний заклад має одновікові, різновікові групи: загального розвитку.

2.5.У дошкільному закладі функціонують групи: денного перебування дітей.

2.6.Наповнюваність груп дітьми  становить:

- для дітей віком від 1,6 до 3-х років  - до 15 осіб

- для дітей віком від  3-х до 6-7 років - до 20 осіб

- для різновікових до 15 осіб.

2.7.За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, хвороби або відпустки матері, на час відпустки батьків або осіб які їх замінюють, а також у літній період (75 днів), незалежно від періоду і тривалості їхньої відпустки.

2.8. Відрахування дітей з дошкільного закладу може здійснюватись:

- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини;

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- у разі не сплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація дошкільного навчального закладу  зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

3. Режим роботи закладу дошкільної освіти

 3.1. ЗДО працює за п'ятиденним робочим тижнем, протягом 10,5 годин .

Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж календарного року.

3.2. Щоденний графік роботи ЗДО:

початок роботи о 08 год. 00 хв., закінчення - о 18 год. 30 хв.

4. Організація освітнього процесу у закладі дошкільної освіти

 4.1.  Навчальний  рік  у  ЗДО починається  1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня  (оздоровчий  період)  у  ЗДО проводиться оздоровлення дітей.

Заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного плану, освітньої програми.

 Освітня програма - це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання.

Основою для розроблення освітньої програми є відповідний Державний стандарт загальної середньої освіти.

 Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

 4.2. На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процессу.

4.3. Мовою освітнього процесу в закладі є державна ( українська) мова.

4.4.   Освітній процес  у ЗДО здійснюється за чинними програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

4.5. ЗДО може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямами.

4.6. Відповідно до річного плану роботи дошкільного навчального закладу, педагогічні працівники самостійно опрацьовують літературу та навчальні посібники, а також науково - методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечувати отримання освіти на рівні не нижче державних стандартів.

 

5. Організація харчування дітей у закладі дошкільної освіти

 5.1. ЗДО забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я спільно з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі фінансів.

5.2. Забезпечення продуктами харчування для організації харчування дітей здійснюється відповідно до угод із підприємствами, установами, організаціями, суб'єктами підприємницької діяльності.

5.3. У ЗДО встановлено 3-х разове харчування для дітей дошкільного віку.

5.4. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичну сестру закладу та керівника ЗДО.

5.5. Порядок встановлення плати за харчування дитини в ЗДО визначається  засновником відповідно вимог чинного законодавства.

 6. Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти

 6.1. Медичне обслуговування дітей ЗДО здійснюється медичними працівниками, які входять до штату цього закладу або медичним закладом, яке передбачає проведення обов'язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги  та до госпітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

До основних обов'язків медичних працівників ЗДО належать:

1) моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

2) організація і проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

3) здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;

4) медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

5) проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють та працівників закладу.

6.2. ЗДО надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7. Учасники навчально-виховного процесу

 7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у ЗДО є:

1) діти дошкільного віку;

2) директор,  педагогічні працівники;

3) медичні працівники;

3) помічники вихователів;

4) батьки або особи, які їх замінюють;

5) фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються форми матеріального заохочення згідно чинного законодавства.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

1) безоплатну дошкільну освіту в ЗДО;

2) безоплатне медичне обслуговування в ЗДО;

3) безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

4) захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

5) захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

6) здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

1) обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;

3) звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

4) брати участь в покращанні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

5) відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

6) захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

7.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

1) виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

2) забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

3) постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

4) поважати гідність дитини;

5) виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

6) своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі у встановленому порядку (до 10 числа кожного місяця);

7) своєчасно повідомляти ЗДО  про можливість відсутності або хвороби дитини;

8) слідкувати за станом здоров'я дитини;

9) інші права, що не суперечать законодавству України.

7.6. На посаду педагогічного працівника ЗДО приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, та /або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, а також фізичний і психічний  стан дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту" та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.8. Педагогічні працівники мають право:

1) на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

2) брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

3) на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

4) проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

5) вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу дошкільної освіти;

6) на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

7) об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

8) на захист професійної честі та власної гідності;

9) інші права, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні працівники зобов'язані:

1) виконувати статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору;

2) дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

3) забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

4) брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загально - політичної культури;

5) виконувати накази та розпорядження керівництва;

6) інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

7.10. Права, обов'язки та соціальні гарантії інших працівників закладу дошкільної освіти регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу дошкільної освіти.

7.11. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу дошкільної освіти директором закладу.

7.12. Працівники закладу дошкільної освіти  несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно чинного законодавства.

7.13. Працівники закладу дошкільної освіти у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди в установленому законодавством порядку.

7.14. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.15. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку ЗДО, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

8.  Управління закладом дошкільної освіти

8.1. Безпосереднє керівництво роботою закладу дошкільної освіти здійснює його директор.

8.2.  На посаду директора закладу дошкільної освіти, засновником або уповноваженим ним органом, призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Директор закладу дошкільної освіти:

1) відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

2) здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти;

3) діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами 4) розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу дошкільної освіти;

5) відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу;

6) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу дошкільної освіти;

7) видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

8) затверджує штатний розпис;

9) контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

10) затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

11) забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

12) контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

13) підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

14) організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

15) щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність закладу дошкільної освіти на загальних зборах колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у закладу дошкільної освіти - педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступник, педагогічні працівники,  медичні  працівники,  інші спеціалісти, можуть входити голови батьківських  комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють.

 Головою педагогічної ради є директор закладу дошкільної освіти. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

8.4. Педагогічна рада:

Педагогічна рада закладу дошкільної освіти

 

 • схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

 

 • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

 

 • розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;

 

 • визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

 

 •  заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

 

 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

 

 • затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 

 • заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

 

 • розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

 

 • визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;

 

 • ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

 

 • розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

 

 • має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

 

 • розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до її повноважень;

 

 • рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

 

8.5. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість   учасників   загальних   зборів   від  працівників закладу дошкільної освіти 30%, батьків 30%.

Термін їх повноважень становить один рік.

Рішення   загальних   зборів  приймаються  простою  більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

8.6. Загальні збори:

1) приймають Статут, зміни і доповнення;

2) заслуховують звіт директора закладу дошкільної освіти, голови ради закладу дошкільної освіти з питань статутної діяльності ЗДО, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

3)розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти;

4) затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу дошкільної освіти;

5) обирають раду закладу дошкільної освіти, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень.

 

9. Майно дошкільного навчального закладу

 9.1 Матеріально-технічна база ЗДО включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі  бухгалтерії Неполоковецької селищної ради.

9.2. Вимоги до матеріально-технічної бази ЗДО визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також Типовим переліком обов'язкового обладнання ЗДО, у тому числі навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.

  1. ЗДО  має земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, групові ділянки для прогулянок, господарські будівлі тощо.

 

 10. Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти

10.1. Фінансово-господарська діяльність ЗДО провадиться на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства.

Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є кошти:

1) засновника;

2) відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

3) батьків або осіб, які їх замінюють;

4) добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб та інші надходження, не заборонені законодавством.

10.2. Доходи (прибутки) дошкільного навчального закладу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

10.3. Заклад дошкільної освіти за погодженням із власником має право:

1) придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

2) отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

3) здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством;

4) інші кошти, не заборонені законодавством України.

10.4. Статистична звітність по формі 85-К про діяльність ЗДО здійснюється відповідно до законодавства.

10.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі дошкільної освіти визначається керівником закладу відповідно до законодавства. За рішенням керівника закладу дошкільної освіти бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно закладом освіти або через централізовану бухгалтерію.

11. Контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти

11.1. Основною формою контролю за діяльністю ЗДО є Інституційний аудит -  комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток.

  Метою проведення інституційного аудиту є оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти та вироблення рекомендацій щодо:

- підвищення якості освітньої діяльності закладу освіти та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність із вимогами законодавства та ліцензійними умовами.

  Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах закладу освіти (за наявності), засновника (крім засновника приватного закладу освіти) та органу, що здійснив інституційний аудит.

  Інституційний аудит проводиться центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

11.2. Контроль за дотриманням закладу дошкільної освіти державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Державною службою якості освіти.

12. Ліквідація, реорганізація  закладу дошкільної освіти

12.1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу дошкільної освіти приймає його засновник .

12.2. Реорганізація закладу дошкільної освіти відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.

12.3. У випадку реорганізації права та обов'язки закладу дошкільної освіти переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

12.4. У разі припинення діяльності закладу дошкільної освіти (у разі його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

12.5.  Працівникам ЗДО гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до Кодексу законів про працю України.