Рекомендовані завдання під час канікул (як зразок):

№ п/п

Автор книги чи твору

Назва книги чи твору

Головні герої твору

Основні події та вчинки героїв, які найбільше запам’ятались

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

1.До читацького щоденника  записувати прочитані твори та книги у вигляді таблиці:

 

*Робити записи незнайомих слів до словника !!!

*З кожного прочитаного твору списати не менше 5-10 речень.

2. Кожного місяця під керівництвом батьків перевіряти техніку читання. Зробити висновок: у якому літньому місяці (червні, липні, серпні) техніка читання була найбільшою.

Відповідно до державного базового стандарту:

56. показники темпу читання вголос і мовчки.

Показники темпу читання вголос

Клас

I семестр

II семестр

2

35-45 слхв

50-60 сл/хв

3

65-70 сл/хв

75-80 сл/хв

4

80-85 сл/хв

90-95 сл/хв

Показники темпу читання мовчки

Клас

I семестр

II семестр

3

85-110 сл/хв

90-140 сл/хв

4

100-150 сл/хв

110-170 сл/хв

Оцінювання читання напам’ять.

Якість читання напам’ять визначається за такими критеріями:

-  правильність, повнота відтворення учнем ( ученицею) фактичного змісту тексту;

-  виразність читання (доречність використання інтонаційних, мовленнєвих та позамовних засобів виразності);

-  дотримання орфоепічних норм (літературна вимова голосних і приголосних звуків у різних позиціях, сполучень звуків у мовленнєвому потоці, а також наголошування слів та інтонування речень, різних за метою висловлювання).

У дітей з органічними порушеннями вимови цей критерій не враховується.

Вимоги до якості читання напам’ять є наскрізними для учнів 2-4 класів і носять рекомендаційний характер.

Які навчальні досягнення учнів з читання підлягають контролю?

Навички читання вголос і мовчки, читання напам’ять, елементарна обізнаність з колом дитячого читання; смисловий структурний аналіз тексту; літературознавча пропедевтика; робота з дитячою книгою.

3. Повторювати таблицю додавання та віднімання в межах 10.

4.Вивчити напам’ять таблицю множення в межах 9.

5.Виконання завдань на кмітливість і логічне мислення.

(У кишені лежать дві монети на загальну суму 15 копійок. Одна з них не п'ятак. Що це за монети?)

Які помилки відносяться до грубих помилок, допущених при виконанні завдань з математики?

До грубих помилок належать:

• обчислювальні помилки в завданнях;

• помилки у визначенні порядку виконання арифметичних дій;

•неправильне розв’язання задачі (пропуск дій (дії), неправильний добір дій (дії), зайві дії;

•незакінчене розв’язання задачі чи прикладу;

•невиконане завдання (не приступив до його виконання);

•незнання або неправильне застосування властивостей, правил, алгоритмів, існуючих залежностей, які лежать в основі завдань чи використовуються в ході їх виконання;

•невідповідність пояснювального тексту, відповіді завдання, назви величин виконаним діям та отриманим результатам;

•невідповідність виконаних вимірювань та геометричних побудов даним параметрам завдання.

32.Які помилки відносяться до не грубих помилок, допущених при виконанні завдань з математики?

Негрубими помилками є:

•нераціональні прийоми обчислення, якщо ставилась вимога скористатися такими прийомами;

•неправильна побудова чи постановка запитань до дій(дії) під час розв’язання задачі;

•неправильне чи неграмотне з точки зору стилістики або за змістом формулювання відповіді задачі;

•неправильне списування даних  (чисел, знаків) задачі з правильним її розв’язанням;

•не закінчене ( не доведене) до логічного кінця перетворенння;

•помилки у записах математичних термінів, символів;

•відсутність відповіді у завданні або помилки у записі відповіді.