Фото без опису

1. Загальні  положення

  1.1. Берегометський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Неполоковецької селищної ради Чернівецького району Чернівецької області (далі – Берегометський ЗДО) знаходиться у комунальній власності Неполоковецької селищної ради Чернівецького району Чернівецької області.

         1.2. Місце знаходження закладу дошкільної освіти: 59321, Чернівецька область,Чернівецький район, село Берегомет , вулиця Головна, будинок №20.

         1.3.Берегометський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)  Неполоковецької селищної ради Чернівецького району Чернівецької області є неприбутковою юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний код, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства та може мати самостійний баланс.

 1.4. Берегометський ЗДО працює на засадах неприбутковості, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

1.5. Організаційно-правова форма: комунальна організація(установа, заклад).

1.6.Повне найменування: Берегометський заклад дошкільної освіти (ясла –садок) Неполоковецької селищної ради  Чернівецького району Чернівецької області.

1.7.Скорочена назва закладу – Берегометський ЗДО .

1.8. Засновником Берегометського закладу дошкільної освіти (ясла –садок) Неполоковецької селищної ради  Чернівецького району Чернівецької області.

- забезпечує реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти на своїй території, поліпшення матеріально-технічної бази та господарське обслуговування закладу дошкільної освіти;

- затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них;

-здійснює добір, призначення на посади та звільнення з посад керівних кадрів у Берегометському ЗДО у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти;

-затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;

- здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;

- бере участь у розробленні та реалізації змісту дошкільної освіти;

- створює умови для одержання дітьми, у тому числі з особливими освітніми потребами, дошкільної освіти;

- організовує наукове, програмно-методичне, кадрове, матеріальне забезпечення діяльності педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти, їх підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію;

- організовує підготовку, проведення експериментальної та інноваційної діяльності у закладі дошкільної освіти та контролює хід їх здійснення;

- забезпечує організоване оздоровлення дітей дошкільного віку;

- забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захист прав учасників освітнього процесу та обслуговуючого персоналу в закладі дошкільної освіти;

- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

- реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

-Засновник здійснює  фінансування  дошкільної освіти, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

        1.9. Берегометський ЗДО  в своїй діяльності  керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про  дошкільну  освіту»,  Положенням  про  дошкільний  навчальний  заклад  України  (далі  - Положення), рішеннями засновника розпорядженнями селищного голови Неполоковецької селищної  ради у   Чернівецькій області, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.10. Метою закладу дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.

1.11.Діяльність Берегометського ЗДО направлена на реалізацію основних завдань  дошкільної  освіти:

1) збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дітей;

2) виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

3) формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

4) забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту далі;

5) виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти України;

6) здійснення інклюзивної освіти ;

7) здійснення соціально-педагогічного патронату сімей.

1.12.Берегометський ЗДО самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

1.13. Берегометський ЗДО несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

1) реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

2) забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

3) дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.14. Взаємовідносини між Берегометського ЗДО з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.15. Берегометський ЗДО організовує роботу щодо обробки персональних даних вихованців та педагогічних працівників в базі персональних даних  та їх захисту від незаконної обробки та незаконного доступу до неї.

1.16. Берегометський  ЗДО забезпечує захист персональних даних вихованців та педагогічних працівників. Директор закладу освіти здійснює контроль за виконанням відповідальними  особами покладених на них функцій за організацію роботи з обробки персональних даних та їх захисту.

1.17.  Профспілковий комітет закладу освіти представляє інтереси трудового колективу у соціальному діалозі з роботодавцем і укладає з ним колективний договір.

 

2. Комплектування груп  закладу дошкільної освіти

2.1. Групи у Берегометському  ЗДО комплектуються за віковими   ознаками.

Комплектування груп за віком передбачає перебування в ній дітей   однакового віку або з різницею у віці.

Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності,  санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах освіти.

Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи

у складі  закладу дошкільної освіти можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для розвитку дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку.

За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у Берегометському ЗДО дитина може перебувати протягом дня або короткотривало (до чотирьох годин). Для дітей, які перебувають у Берегометському  ЗДО короткотривало можуть створюватися окремі групи. У дошкільному  закладі освіти можуть функціонувати чергові групи в ранкові, вечірні години.

Засновник може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми у Берегометському ЗДО.

Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці навчального року (травень - серпень).

В закладі існує наступна вікова періодизація:

ранній вік (від одного року 6 місяців до трьох років);

передшкільний вік (від трьох до шести (семи) років):

молодший дошкільний вік (від трьох до чотирьох років);

середній дошкільний вік (від чотирьох до п’яти років);

старший дошкільний вік (від п’яти до шести (семи) років);

 

2.2. У Берегометському ЗДО функціонують групи з денним режимом перебування для дітей від 1.6 до 6 (7)років.

У залежності від потреб населення у  Берегометському ЗДО можуть створюватися такі групи:

1) групи короткотривалого перебування для догляду та загального розвитку дітей (адаптаційні групи) від 3 до 6 (7) років;

2) групи короткотривалого перебування для підготовки дітей п'ятирічного віку до навчання в школі.

3) інклюзивні групи

Всі вищезазначені групи є додатковими послугами Берегометського  ЗДО при зарахуванні дітей в ці групи між дошкільним навчальним закладом і батьками (особами, що їх замінюють) укладається угода (договір), де обумовлюються час та періодичність перебування дітей в групах, оплата,  інші умови.

Додаткові освітні послуги та послуги оздоровчо-профілактичного спрямування, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди (договору) між батьками та особами, які їх замінюють та дошкільним навчальним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини.     

Вищезазначені групи можуть функціонувати як цілорічно, так і  сезонно (не менше ніж три місяці на рік).

Якщо для комплектування окремих груп немає достатньої кількості дітей, то їх зараховують до відповідної вікової групи  Берегометського ЗДО, що функціонує за повним режимом перебування.

Прийом дітей здійснює керівник Берегометського ЗДО протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. У заяві батьків або осіб, які їх замінюють обумовлюється час та періодичність перебування дітей у групах, інші умови.

2.3. Наповнюваність груп дітьми становить:

1) для дітей віком від 1.5 до 3 років -  15 осіб;

2) різновікові -  15 осіб;

3) одновікові - 20 осіб;

4) в оздоровчий період - до 15 осіб;

5)інклюзивні групи - до 15 осіб ( з них не більше 3 –х зособливимими потребами

2.4. Для зарахування дитини у Берегометський  ЗДО необхідно пред'явити:

1) заяву батьків або осіб, які їх замінюють;

2) медичну довідку дільничного лікаря про стан здоров'я дитини ;

3) медичну довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

4) документ, який підтверджує батьківську плату за харчування;

5) свідоцтво про народження дитини;

6) документ який підтверджує статус категорійної сім'ї.

2.5. За дитиною зберігається місце у Берегометському ЗДО у разі:

1) її хвороби, карантину;

2) санаторно-курортного лікування;

3) на час відпустки батьків, або осіб, які їх замінюють;

4) у літній період (75 днів).

2.6. Відрахування дітей із Берегометського ЗДО може здійснюватися на підставі:

1) медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному навчальному закладі цього типу;

2) бажання батьків, або осіб, які їх замінюють;

3) у разі не сплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців згідно чинного законодавства.

2.7. Адміністрація Берегометського ЗДО зобов'язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

2.8. Забороняється безпідставне відрахування дитини з  закладу дошкільної освіти.

3. Режим роботи закладу дошкільної освіти

 3.1. Берегометський  ЗДО працює за п'ятиденним робочим тижнем, протягом 10,5 годин .

Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж календарного року.

3.2. Щоденний графік роботи Берегометського ЗДО:

початок роботи о 08 год. 30 хв., закінчення - о 19 год. 00 хв.

4. Організація освітнього процесу у закладі дошкільної освіти

 4.1.  Навчальний  рік  у Берегометського  ЗДО починається  1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня  (оздоровчий  період)  у  Берегометському ЗДО проводиться оздоровлення дітей.

Заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного плану, освітньої програми.

 
Основою для розроблення освітньої програми є Базовий компонент дошкільної освіти.

 Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

 4.2. На основі освітньої програми заклад дошкільної освіти складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу;

4.3. Мовою освітнього процесу в закладі є державна ( українська) мова.

4.4.   Освітній процес  у Берегометському ЗДО здійснюється за чинними програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

4.5. Берегометський ЗДО може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямами.

4.6. Відповідно до річного плану роботи закладу дошкільної освіти, педагогічні працівники самостійно опрацьовують літературу та навчальні посібники, а також науково - методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечувати отримання освіти на рівні не нижче державних стандартів.

4.7.  В Берегометському ЗДО можуть надаватися додаткові платні  послуги:

4.7.1. Освітні:

1) група підготовки до шкільного навчання для дітей з 5 до 6 років;

2) ритміка та хореографія;

3) навчання англійської мови;

4) психологічний консультпункт для дітей та батьків;

5) логопедичний консультпункт для дітей та батьків;

6) група короткотривалого перебування для дітей раннього віку адаптаційна в літній період;

4.7.2. Оздоровчі:

1) масаж;

2) фізіотерапевтичні процедури (КУФ, інгаляції, соляна лампа).

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з закладу дошкільної освіти.

Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках чинних програм.

 

5. Організація харчування дітей у  закладі дошкільної освіти

 5.1 Берегометський ЗДО забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я спільно з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі фінансів.

5.2. Забезпечення продуктами харчування для організації харчування дітей здійснюється відповідно до угод із підприємствами, установами, організаціями, суб'єктами підприємницької діяльності.

5.3. У Берегометському ЗДО встановлено 3-х разове харчування для дітей дошкільного віку (від 3 до 6 (7) років) та дітей раннього віку (від 1 до 3 років).

5.4. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника Берегометського ЗДО.

5.5. Порядок встановлення плати за харчування дитини в Берегометського ЗДО визначається  засновником відповідно вимог чинного законодавства.

 6. Медичне обслуговування дітей узакладі дошкільної освіти

 6.1. Медичне обслуговування дітей Берегометського ЗДО здійснюється медичними працівниками, які входять до штату цього закладу або медичним закладом, яке передбачає проведення обов'язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на та до госпітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

До основних обов'язків медичних працівників  Берегометського ЗДО належать:

1) моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

2) організація і проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

3) здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження;

4) медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

5) проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють та працівників закладу.

6.2. Берегометський ЗДО надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7. Учасники освітнього процесу

 7.1. Учасниками освітнього  процесу у Берегометського ЗДО є:

1) діти дошкільного віку;

2)директор,  педагогічні працівники;

3) медичні працівники;

3) помічники вихователів;

4) батьки або особи, які їх замінюють;

5) фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються форми матеріального заохочення згідно чинного законодавства.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

1) безоплатну дошкільну освіту в БрегометськогоЗДО;

2) безоплатне медичне обслуговування в Берегометському ЗДО;

3) безпечні та нешкідливі для здоров'я  умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

4) захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

5) захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

6) здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

1) обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;

2) звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

3) брати участь в покращанні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

4) на громадських засадах бути асистентом дитини з особливими освітніми потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки асистента дитини;

5) відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

6) захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

7.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

1) виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

2) забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

3) постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

4) поважати гідність дитини;

5) виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

6) своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі у встановленому порядку (до 10 числа кожного місяця);

7) своєчасно повідомляти Берегометському ЗДО  про можливість відсутності або хвороби дитини;

8) слідкувати за станом здоров'я дитини;

9) інші права, що не суперечать законодавству України.

7.6. На посаду педагогічного працівника Берегометського ЗДО приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту,та /або професійну кваліфікацію педагогічного працівника а саме, освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про освіту» - вищу або середню спеціальну освіту), а також фізичний і психічний  стан дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту" та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.8. Педагогічні працівники мають право:

1) на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

2) брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

3) на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

4) проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

5) вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу дошкільної освіти;

6) на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

7) об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

8) на захист професійної честі та власної гідності;

9) інші права, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні працівники зобов'язані:

1) виконувати Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору;

2) дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

3) забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

4) брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загально - політичної культури;

5) виконувати накази та розпорядження керівництва;

6) інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

7.10. Права, обов'язки та соціальні гарантії інших працівників закладу дошкільної освіти регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу дошкільної освіти.

7.11. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу дошкільної освіти директором закладу.

7.12. Працівники закладу дошкільної освіти  несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно чинного законодавства.

7.13. Працівники дошкільного навчального закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні медичні огляди в установленому законодавством порядку.

7.14. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.15. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку Берегометського ЗДО, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

8.  Управління закладом дошкільної освіти

8.1.Вищим органом управління Берегометського ЗДО є засновник Неполоковецька  селищна рада Чернівецького району Чернівецької області.

8.2.Виконавчим органом є директор.

На посаду директора закладу дошкільної освіти, засновником або уповноваженим ним органом, призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Директор закладу дошкільної освіти:

1) відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

2) здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти;

3) діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами

4) розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу дошкільної освіти;

5) відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази  закладу освіти;

6) приймає на роботу та звільняє з роботи працівниківзакладу дошкільної освіти;

7) видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

8) затверджує штатний розпис.

9) контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

10) затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

11) забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

12) контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

13) підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

14) організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

15) щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність закладу дошкільної освіти на загальних зборах колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган узакладі дошкільної освіти - педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступник, педагогічні працівники,  медичні  працівники,  інші спеціалісти, можуть входити голови батьківських  комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють.

 Головою педагогічної ради є директор закладу дошкільної освіти. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

8.4. Педагогічна рада:

Педагогічна рада закладу дошкільної освіти

 

схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

 

формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

 

розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;

 

визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

 

затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

 

обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

 

затверджує орієнтовний щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 

заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

 

розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

 

визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти  з сім’єю;

 

ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

 

розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

 

має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

 

розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до її повноважень.

 

Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

 

8.5. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість   учасників   загальних   зборів   від  працівників закладу дошкільної освіти 30%, батьків 30%.

Термін їх повноважень становить один рік

Рішення   загальних   зборів  приймаються  простою  більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

8.6. Загальні збори:

1) приймають Статут, зміни і доповнення;

2) заслуховують звіт директора закладу дошкільної освіти, голови ради закладу дошкільної освіти з питань статутної діяльності ЗДО, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

3) розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської діяльностізакладу дошкільної освіти;

4) затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу дошкільної освіти;

5) обирають радузакладу дошкільної освіти, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень.

 

9. Майно закладу дошкільної освіти

 9.1 Матеріально-технічна база Берегометського ЗДО включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі  бухгалтерії Неполоковецької  селищної  ради Чернівецького району Чернівецької області.

9.2. Вимоги до матеріально-технічної бази Берегометського ЗДО визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також Типовим переліком обов'язкового обладнання Берегометського ЗДО, у тому числі навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.

    1. Берегометський ЗДО має земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, групові ділянки для прогулянок, господарські будівлі тощо.

 10. Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти
10.1. Фінансово-господарська діяльність Берегометського ЗДО провадиться на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства.

Джерелами фінансування дошкільного навчального закладу є кошти:

1) засновника;

2) відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

3) батьків або осіб, які їх замінюють;

4) добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб та інші надходження, не заборонені законодавством.

10.2. Доходи (прибутки) закладу дошкільної освіти  використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

10.3. Заклад дошкільної освіти за погодженням із власником має право:

1) придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

2) отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

3) здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством;

4) інші кошти, не заборонені законодавством України.

10.5. Статистична звітність по формі 85-К про діяльність Берегометського ЗДО здійснюється відповідно до законодавства.

10.6. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі дошкільної освіти визначається керівником закладу відповідно до законодавства. За рішенням керівника закладу дошкільної освіти бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно закладом освіти або через централізовану бухгалтерію

11. Контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти

11.1. Основною формою контролю за діяльністю Берегометського ЗДО є Інституційний аудит -  комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток.

  Метою проведення інституційного аудиту є оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти та вироблення рекомендацій щодо:

підвищення якості освітньої діяльності закладу освіти та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

Фото без опису