Схвалено                                                                                 Затверджую                                                                                              педагогічною радою                                                              БерегометськийЗДО Протокол №1  від 31.08.2021р.                                            наказ № 24  від

 29.08.2021р.                                                                                          

                                                                                                  Завідувач ЗДО 

                                                                                           _________Н.В.Григорій

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Освітня програма

Берегометського закладу дошкільної

освіти(ясла-садок) «Барвінок»

Неполоковецької селищної ради

Чернівецького району Чернівецької області

на 2021-2022 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про дошкільну освіту» Берегометськийдошкільний заклад дошкільної освіти  «Барвінок»  спрямовує діяльність на забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Освітня програма Берегометського закладу дошкільної освіти «Барвінок» на 2019-2020 навчальний рік розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 615 від 22.05.2012 року.

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення вихованцями обов’язкових результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Освітня програма визначає: 

-         загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуті компетентності);

-         перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічну послідовність їх реалізації;

-         форми організації освітнього процесу;

-         систему внутрішнього забезпечення якості освіти.

Зміст освітньої програми передбачає:

·        формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

·        виховання елементів природо доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

·        утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

·        розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

    Організація освітнього процесу в Берегометському ЗДО «Барвінок» у 2019-2020 навчальному році буде здійснюватись відповідно до Статуту за пріоритетним народознавчим напрямом роботи.

      Педагогічний колектив  буде працювати над проблемою  «Формування основ патріотичного виховання як засобу всебічного розвитку особистості майбутнього громадянина» 

 Розділ І.

Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуття компетентностей)

   У закладі  встановлено 5-ти денний навчальний тиждень. Вихідні дні: субота, неділя та святкові.

Дошкільний заклад    працює з 8:30  до 19:00.  

Навчальний рік починається 1 вересня  2019 року і закінчується 31 травня 
2020 року, оздоровчий період триває з 1 червня  2020 року по 31 серпня  
2020 року

    Освітній процес у Берегометському ЗДО «Барвінок» будується на відповідному програмно-методичному забезпеченні та представляє єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України .

Згідно з рішенням педагогічної ради Берегометського ЗДО «Барвінок» (протокол № 1 від 30.08.2019 року) освітній процес у закладі здійснюється за  програмою:

·          Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (наук. кер. проекту – Огнев’юк В.О., авт. колектив – Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Богданець-Білоскаленко Н.І. та ін.); видавництво – 2016р. 

З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вище зазначених освітніх програм та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 року № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» у 2019-2020 навчальному році в закладі дошкільної освіти загальний обсяг тижневого навантаження за віковими групами становитиме:

 

 

 

 

 

 

 

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

Молодша

Група

(від 2 до

3років)

Середня

група

(від 4 до

5років)

 

Старша

група
(від 5 до 
6(7) років)

Ознайомлення із соціумом

1

2

2

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)

4

5

5

Сенсорний розвиток

2

Логіко-математичний розвиток

-

1

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2

3

3

Здоров’я та фізичний розвиток

2

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

10

12

15

Максимальна кількість занять на тиждень

10

16

20

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину
(в астрономічних годинах)

1.4

5,3

8,3

Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

Навчальне навантаження: тривалість проведення занять  спеціально організованих форм освітнього процесу, що відповідають віковим можливостям вихованців згідно із санітарним законодавством.

Тривалість одного заняття:

У молодшій групі-15 хвилин

у середній групі – 20 хвилин;

у старшій групі – 25 хвилин.

Максимально допустима кількість занять у першій половині дня у молодшій – одне ,середній   не перевищує двох, у старшій  групі – трьох організованих навчальних занять. У середині та наприкінці занять, що потребують високого інтелектуального напруження чи статичної пози дітей, проводяться фізкультурні хвилинки.

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, проводяться переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа). Такі заняття поєднуються та чергуються із заняттями з музичного виховання та фізкультури.

Реалізації освітньої програми сприяє проведення інтегрованих занять. Тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на  10, 15 хвилин відповідно в  середній, старшій групах).

Щотижнево проводиться одне інтегроване для закріплення набутих дітьми знань і вмінь у різних видах їх діяльності. При цьому забезпечено нормативні вимоги до тривалості статичного навантаження у положенні сидячи на одному занятті, а саме: для дітей молодшої -15 хвилин,  середньої –  20 хвилин, старшої – 25 хвилин.

Заняття з фізичної культури й музичного виховання інтеграції не підлягають.

Виконання домашніх завдань від дітей педагогами  не вимагається.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться в трьох групах . Визначаючи обсяг рухової активності дітей, враховується стан їхнього здоров’я та психофізіологічні особливості. Тривалість занять для дітей у віці від 2до3років-15хвилин, від 4 до 5 років – 20-25 хвилин; від 5 до 6 (7) років – 25-30 хвилин.

Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводять не менше трьох разів на тиждень. Форма та місце проведення занять визначаються педагогом залежно від поставленої мети, сезону, погодних умов та інших факторів.

Зміст освітнього процесу в закладі у 2019-2020 навчальному році спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх ліній Базового компонента:

Освітня лінія

Зміст освітнього процесу

Особистість дитини

Передбачає:

- формування позитивного образу «Я», створення бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;

- виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності. На кінець дошкільного періоду життя в дитини мають бути сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка.

Дитина в соціумі

Передбачає:

формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим. Завдяки спілкуванню з дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду людства, в дитини з’являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей. Взаємодія з іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в людський соціум, що вимагає уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства

Дитина в природному довкіллі

Містить доступні дитині дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля. Природнича освіченість передбачає наявність уявлень дитини про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до природи виявляється у її природодоцільній поведінці: виважене ставлення до рослин і тварин;готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою; дотримування правил природокористування.

Дитина в світі культури

Передбачає:

 формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці. Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень; здатність орієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяльності, а також оволодіння навичками практичної діяльності, культури споживання.

Гра дитини

Передбачає:

 розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами, спонукає до обміну думками, оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації, висловлювання власних оцінно-етичних суджень.

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Передбачає:

 сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати отримані знання у практичній діяльності (ігрова, трудова, сенсорно-пізнавальна, математична тощо), оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-дієвого, наочно-образного, словесно-логічного мислення. Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

Мовлення дитини

Передбачає:

 засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням дошкільного дитинства. Мова виступає «каналом зв’язку» для одержання інформації з немовних сфер буття, засобом пізнання світу від конкретно-чуттєвого до понятійно-абстрактного. Мовленнєве виховання забезпечує духовно-емоційний розвиток дитини через органічний зв’язок із національним вихованням. Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку складається із різних видів говоріння та слухання, під час якої формуються мовленнєві вміння і навички. Вивчення української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот передбачає залучення дітей інших національностей, які є громадянами України, до оволодіння українською мовою як державною на рівні вільного спілкування з іншими дітьми і дорослими, виховання інтересу та позитивного ставлення до української мови

Реалізуючи вищезазначений зміст освітнього процесу, вихователі забезпечують досягнення очікуваних результатів навчання, визначених у освітній програмі для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (наук. кер. проекту – Огнев’юк В.О., авт. колектив – Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Богданець-Білоскаленко Н.І. та ін.).

Реалізація завдань Базового компонента здійснювалась за інваріантною (обов’язковою) та варіативною складовою навчального плану.

Окрім навчальних занять згідно затвердженого розкладу, проводилась гурткова робота з вихованцями:

-   гурток « Умілі руки» (керівник гуртка – вихователь Сідор Г.Г.)

гурток «                   » (керівник гуртка – вихователь Малиш Л.В.)

     Заняття у гуртках дозволяють дітям розвивати індивідуальні здібності та нахили, проявляти творчість.

 

 

Розділ ІІ.

Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній,

логічна послідовність їх реалізації

 

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти у Берегометському закладі  дошкільної освіти «Барвінок» визначено зміст і структуру освітнього процесу за інваріантною  складовою.

Інваріантна складова змісту дошкільної освіти сформована на державному рівні і є обов’язковою. Інваріантну частину змісту освіти систематизовано відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за освітніми лініями: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини». У закладі забезпечується неперервність змісту освітніх ліній, а також наступність дошкільної та початкової ланок. Виключення з інваріантної частини будь-якої з освітніх ліній порушує цілісність розвитку дитини на рівні дошкільної освіти і наступність її в початковій школі.

Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній, що включені до інваріантної складової, дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку в структурі неперервної освіти.

Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації освітніх ліній Базового компоненту забезпечується та відображається у плануванні педагогів закладу.

Розділ ІІІ.

Форми організації освітнього процесу

 

       Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» освітня програма Берегометського ЗДО «Барвінок» визначає мету, завдання освітнього процесу на навчальний рік, а також форми його організації.

З метою досягнення очікуваних результатів навчання (набуття компетентностей) у 2019-2020навчальному році педагогами закладу будуть реалізовуватися різні форми освітнього процесу.

За формами організації проводяться такі типи занять:

·        фронтальні, колективні (з усіма дітьми групи);

·        групові (10-12 дошкільнят);

·        індивідуально-групові (4-6 дошкільнят);

·        індивідуальні (1-4 дошкільнят).

У залежності від основних завдань освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» та відповідно до змістовних ліній Базового компоненту дошкільної освіти, пріоритетного (народознавчого) напряму організовуються заняття:

   *  Середня група – тематичні, комплексні,сюжетно – динамічні.

   *  Старша  група  - тематичні, контрольні, інтегровані, сюжетно – динамічні.

         З метою забезпечення наступності з початковою ланкою освіти поширеним типом занять у поточному навчальному році будуть інтегровані заняття у всіх вікових групах у рамках блочно-тематичної організації освітнього процесу. Інтеграція сприяє значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) та істотно знижує навчальне навантаження на дітей.

Безперервна безпосередньо освітня діяльність у групах планується як у I так і в II половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень. У другій половині дня плануються заняття з художньо-продуктивної діяльності. Весь освітній процес організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

У  закладі дошкільної освіти планування та організація життєдіяльності, у тому числі освітній процес, здійснюється за режимними моментами з урахуванням ліній розвитку, які базуються на інтегрованому підході, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

 Тип заняття обирає та уточнює вихователь самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в освітніх програмах.

 Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Крім спеціально організованої освітньої діяльності передбачається самостійна діяльність дітей:

·        ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі,  ігри з піском та водою та ін.);

·        спостереження;

·        пошуково-дослідницька діяльність;

·        самостійна художня діяльність тощо.

 За окремим планом вихователі здійснюють індивідуальну роботу з дітьми.

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

·        ранкової гімнастики;

·        гімнастики пробудження;

·        занять фізичною культурою;

·        рухливих ігор та ігор спортивного характеру;

·        загартування;

·        фізкультурних хвилинок під час занять;

·        фізкультурних пауз між заняттями;

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться із середньої групи.

Вищезазначені форми організації освітнього процесу в Берегометському ЗДО «Барвінок» реалізуються в рамках:

·        плану роботи закладу на 2019-2020 н.р. (додаток № 1);

·        режиму роботи закладу дошкільної освіти (додаток № 2);

·        режимів роботи груп (додаток № 3);

·        розкладу занять у групах (додаток № 4).

За окремим планом у закладі організовується літнє оздоровлення дітей, під час якого освітній процес організовується в наступних формах:

·        ранкова гімнастика та гімнастика пробудження;

·        дозований біг,  ходьба по траві, піску, по «доріжці  здоров’я»;

·        рухливі та спортивні ігри;

·        процедури прийняття сонячних та повітряних ванн;

·        екскурсії, цільові прогулянки;

·        продуктивні види діяльності;

·        ігри з водою, піском;

·        конструкторські та творчі ігри;

·        пошуково-дослідницька діяльність;

·        організація трудової діяльності;

·        літературні розваги, конкурси малюнків;

·        змагання, різноманітні конкурси, естафети.

                                                          

Розділ ІV.

Cистема внутрішнього забезпечення якості освіти

 

        Відповідно частини 3 ст. Закону України «Про освіту» у Берегометському ЗДО «Барвінок» сформовано систему внутрішнього забезпечення якості освіти, яку схвалено педагогічною радою закладу (протокол №1 від 30.08.2019 року).

У рамках зазначеної системи у 2019-2020 навчальному році будуть здійснені заходи щодо визначення стану забезпечення якості освітнього процесу, а саме:

 

Види контролю

Предмет контролю

Відповідальний

Примітка

1.

Операти-вний

- Організація роботи з охорони життя та здоров'я дітей.

- Організація навчально-виховного процесу

- Організація початку навчального року

- Стан ведення документації

- Результати обстеження дітей (медичного)

- Проведення фізкультурно - оздоровчих заходів в режимі дня

- Організація харчування

- Відвідування дітьми ЗДО

- Виконання режиму дня

- Виконання санітарного режиму

- Питання наступності ЗДО і школи

- Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку

- Охорона праці та техніка безпеки працівників ЗДО

- Рівень батьківської плати

- Робота харчоблоку і їх працівників

- Робота помічників вихователів

- Робота  сестри медичної, завгоспа.

Завідувач

 

 

2

Вибірковий

  • Виконання вимог санітарії на харчоблоці
  • Підготовка вихователів до робочого дня
  • Планування самоосвіти
  • Зміцнення матеріально-технічної бази

Завідувач

 

3

Порів-няльний

  • Стан формування знань з художньо-естетичного виховання 

Завідувач

 

4

Комплекс-ний

  • Фізкультурно-оздоровчі ігри та вправи з навчальним навантаженням

Завідувач

 

 

 Результати освітньої діяльності педагогів закладу з формування у дітей компетентностей будуть визначатись шляхом проведення моніторингових досліджень:

 

 

Назва групи

Форма дослідження

Інструментарій

«Сонечко»

Педагогічна діагностика:

- дидактичні ігри та вправи;

- розвивальні ігри ;

- анкетування (опитування)  батьків;

- аналіз мовлення батьків і рідних дитини;

- міні-заняття з окремими дітьми;

- спостереження  за дітьми (безпосередні, опосередковані)

«Теремок»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ромашка»

Педагогічна діагностика, моніторинг:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічна діагностика,

моніторинг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- контрольні та підсумкові заняття;

- міні-заняття з окремими дітьми;

- спостереження  за дітьми (безпосередні, опосередковані);

- бесіда з дітьми  (як допоміжний метод);

- вивчення продуктів праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості тощо);

- контрольні зрізи рівнів знань та умінь дітей  з різних розділів програми  (нульові зрізи - у вересні, контрольні зрізи - у грудні-січні, підсумкові зрізи - у квітні-травні);

 

-дидактичні ігри та вправи;

-розвивальні ігри;

-вивчення листів здоровя кожної дитини;

-анкетування (опитування) батьків;

-міні-заняття з окремими дітьми;

-спостереження за дітьми (безпосередні ,опосередковані)

 

 

Освітня програма  Берегометського  закладу дошкільної освіти «Барвінок» забезпечує досягнення дітьми результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

 

 

 Розділ V

Співпраця з усіма зацікавленими сторонами:


 - відділ освіти , молоді та спорту Кіцманської РДА;

-Неполоковецька селищна рада,відділ з гуманітарних питань;
-
 адміністрація та педагоги  дошкільного закладу;
-
 діти дошкільного віку та батьки;
-
 адміністрація та педагоги   Реваківського ЗНЗ І-ІІ1 ст.