ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор  

Берегометського ЗДО

_____ Н.Григорій

Наказ № ___ від_____2021

П л а н

роботи  Берегометського  закладу дошкільної освіти

на2021/2022н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО

 

                                                                                            Рішенням педагогічної ради

                                                                      Протокол  № 1

                                                                                від __ серпня 2021р.

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

І розділ Аналіз роботи закладу  дошкільної освіти

за 2019/2020н.р1.1 . Відомості про заклад  дошкільної освіти……………….

1.2.Якісний склад педагогічних кадрів дошкільного закладу…………………

1.3.Завдання на новий 2020/2021навчальний рік ……………………….….......

ІІ розділ  Методична робота з кадрами

2.1. Підвищення рівня професійної компетентності педагогів…………………………………………………………………………

2.2.Удосконалення професійної творчості……………………………………..

2.3.Самоосвіта……………………………………………………………………

2.4. Педагогічні ради…………………………………………………………….

2.5. Атестація педагогічних кадрів……………………………………………..

2.6. Курсова перепідготовка…………………………………………………….

2.7. Колективні перегляди………………………………………………………

2.8. консультації………………………………………………………………….

ІІІ розділ Вивчення стану організації життєдіяльності дітей……………

ІV розділ Організаційно-педагогічна робота………………………………..

4.1.  Загальні батьківські збори…………………………………………………

4.2. Групові батьківські збори…………………………………………………..

V розділ Робота методичного кабінету………………………………………

VI розділ Адміністративно-господарська діяльність ………………………

6.1 Загальні збори колективу………………………………………………………

6.2. Виробничі наради.........................................................................................

Додатки:…………………………………………………………………………..

1.План роботи щодо забезпечення наступності між ЗДО і ЗНЗ………………..

2.План свят і розваг………………………………………………………………..

3.Охорона життя та безпека життєдіяльності дітей………………………….

3.1. Фізкультурно-оздоровча робота……………………………………………..

3.2. План заходів щодо охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей……..

4.Організація харчування………………………………………………………….

5. План проведення медичних заходів……………………………………………

6.Правоосвітня робота……………………………………………………………

7.План роботи на оздоровчий період……………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І.Аналіз роботи закладу за 2020/2021н.р.

 1.1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

            Берегометський  заклад  дошкільної освіти загального розвивального типу Неполоковецької селищної ради.

  Форма власності – комунальна.

  Тип приміщення – пристосований.

   Знаходиться за адресою:59332 с. Берегомет, вул. Головна,20 Чернівецького району Чернівецької області.

 

Відомості

Показники

1

Мова навчання

українська

2

Кількість груп

          Молодша дошкільна група

 • Середня дошкільна група
 • Старша дошкільна  група

3

1

1

1

3

Режим роботи

10,5 год (8:30-19:00)

4

Кількість вихованців

61

5

Кількість працівників:

 • Педагогічний коллектив
 • Помічники вихователів
 • Сестра медична
 • Обслуговуючий персонал

17

 • 8
 • 3
 • 1
 • 5

Установа діє згідно Статуту Берегометського    закладу дошкільної освіти  та Положення про Берегометський   заклад дошкільної освіти. Згідно висновку Департаменту управління освіти і науки в  листопаді 2011 році    Берегометський заклад дошкільної освіти  отримав свідоцтво про державну  атестацію.

   З восьми педагогічних працівників:  2 особи  мають повну вищу освіту,  Однак не всі вихователі мають відповідну фахову освіту. Всім педагогам без відповідної освіти пропонується пройти навчання за фахом. У зв'язку з цим великого значення надавалось підвищенню фахової майстерності педагогів. Проводились засідання педагогічної ради, консультації для вихователів,  виробничі наради. Педагоги закладу брали участь у роботі методичних об'єднань району, де обмінювались досвідом роботи та знайомились з новими педагогічними технологіями.
    Функціонування дошкільного закладу у 2020-2021н.р. регламентувалось нормативно-правовими актами, зокрема: Законом України «Про дошкільну освіту», «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах», інструктивно-методичними листами : «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» ( від 24.01.2007 № 19-36), «Про організацію обліку дітей дошкільного віку»» від (від07.05.2007 № 19-263),«Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів» (від 27.11.2007 № 19-711), Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, Коментар до Базового компоненту дошкільної освіти, Програма розвитку дітей від 2до7років «Дитина»; Статут ЗДО , Освітня програма та річний план роботи ЗДО на 2020-2021навчальнийрік.
    Протягом навчального року ЗДО працював за  Програмою розвитку дітей від 2 до 7 років «Дитина» . Навчальний план, складений на основі програми, що забезпечує всебічний розвиток особистості дитини, згідно із Законом України «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти в Україні та Програми «Дитина». Освітній процес у ЗДО здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості .

 

       Для педагогічного колективу ЗДО  одне з пріоритетних завдань є виховання здорового покоління, зі сформованою культурою безпечної поведінки, із засвоєними алгоритмами дії в умовах надзвичайних ситуацій. Педагоги не лише створюють безпечні умови перебування дітей в дитячому садку, а й ефективно організовують освітній процес, який дозволяє дітям оволодіти основами знань про здоровий спосіб життя, формувати правила безпечної поведінки та дотримання її у різних життєвих ситуаціях. 
      Таку  роботу починаємо проводити з дітьми 5-го року життя. Навчаємо дошкільнят безпеки життєдіяльності протягом усього року.
У ЗДО створені умови щодо підвищення самоосвіти педагогів. Свою фахову майстерність педагоги у міжкурсовий період підвищують шляхом відвідування методичних об'єднань, шкіл передового педагогічного досвіду, семінарів-практикумів, які проводяться для дошкільних працівників.
Надаються кваліфіковані консультації з питань навчання і виховання дітей дошкільного віку. На допомогу вихователям організовуються виставки методичної літератури відповідно до плану роботи.

    Тарифікація в дошкільному закладі 2020-2021 років проводилась згідно єдиної тарифної сітки, тобто оклади і ставки працівників залежать від розряду. Відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту» педагогічним працівникам  щороку оплачується одноразова матеріальна допомога  в сумі посадового окладу.

 

 Методична робота в ЗДО: Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно – педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких – особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у освітній процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданнями, сучасним дидактичним матеріалом.

  Протягом 2020-2021 навчального року, вся робота колективу ЗДО  , була спрямована на виконання Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, згідно до вимог чинного законодавства. Освітній процес в всіх вікових групах планувався відповідно до програм: «Дитина»  від двох до семи років (за новою редакцією ,  освітньої програми та річного плану  роботи ЗДО на 2020-2021навчальний рік.
 Учасниками освітньо-виховного процесу були 61дітина , які виховувались в 3 групах  та  8 педагогічних працівники.

  Зусилля педагогічного колективу в 2020-2021 навчальному році було спрямовано на вирішення   таких завдань:

 

 

 1. «Продовжувати спрямувати роботу колективу на створення сприятливих умов для розвитку, виховання та навчання дошкільнят, формування особистості та життєвої компетентності вихованців, їх всебічний розвиток та розвиток творчих здібностей використовуючи нові технології навчання, інтегровані навчання, педагогічну спадщину відомих педагогів.»

2.«Вдосконалювати роботу з патріотичного виховання дошкільників через набуття знань про історію і традиції українського народу». 

3 .«Спрямувати роботу колективу на актуалізацію основних завдань з безпеки життєдіяльності, охорони життя і збереження здоров’я дошкільників шляхом створення сучасного розвивального середовища та формування ціннісного ставлення до свого здоров’я».

 

          Вагому частку форм методичної роботи складали інтерактивні методи:  майстер-класи, дискусії,  ігрові заняття-практикуми, елементи  ділових ігор. Використання  можливостей інтернету в сфері освітніх послуг дало можливість висвітлювати та вивчати інноваційні педагогічні технології, сучасні методичні форми і методи роботи з вихователями. Цікаво та результативно проходили педагогічні ради, семінари-практикуми та майстер класи, тощо. Педагоги в відповідальністю поставилися до підготовки та проведення заходів.

    Освітня  діяльність.  

Пріоритетні напрямки роботи ЗДО в 2020-2021 н.р., були розглянуті педагогічним колективом на педрадах:

1. Настановча  «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА: РЕАЛЬНІ КРОКИ В НАЯВНИХ УМОВАХ»- серпень

2.   Тематична «Використання інноваційних технологій в логіко-математичному розвитку дошкільників »- лютий

3.  Підсумкова «ПІДСУМКИ ЯКОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВУ ЗДО В 2020-2021Н.Р»

    Використання в роботі інноваційних педагогічних технологій, інтерактивних методів дозволило сформувати у дітей дошкільного віку активно-пізнавальне ставлення до навколишнього світу, навички самостійної пізнавальної діяльності.

Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять та режимних моментів.

Протягом року були проведені колективні перегляди занять:

 • «Наместинки для сороки» комбіноване заняття у середній групі, вихователь Сідор Н.І.
 • «Навіщо уміти рахувати» ( з елементами народної праці)  заняття в старшій групі, вихователь Мажар О.М.)
 • «Циркова вистава – для малят забава»   заняття в молодшій групі, вихователь Чифурко С.В.

    До кожного з них, вихователі готувалися з великою відповідальністю та наполегливістю: підбирали дидактичний матеріал, виготовляли власноруч  наочність. Всі вікові групи провели підсумкові заняття, об’єднуючи освітні лінії відповідно до вимог програми  «Дитина» від 2 до 7 років (нова редакція) . Під час яких діти показали свої знання, набуті протягом навчального року.

    Протягом 2020-2021н.р. в нашому дошкільному закладі вихователями

 Сідор Г.Г.,  Сідор К.С.,Чифурко С.В.СідорН.І.,Мажар О.М.  були проведені такі цікаві свята:
1. « Чарівниця осінь в гості завітала»
2. «Ялинка, танці, чарівні казки»

Розваги:

1. « Україна – єдина країна»

2. «Веселі старти»
3. День Святого Миколая
4. Різдво

5.День здоров'я. «Весело ми граємо- вміло м'яч тримаємо
 

 Було проведено   тиждень  Безпеки дитини у травні , та правових знань у грудні.

       З метою своєчасного виявлення обдарованості, розвитку природних задатків дитини, загальних і спеціальних здібностей, активізації дитячої творчості працювали гуртки:   «Казкарик» -Сідор Г.Г., «Умілі руки» керівник Сідор  Н.І.  «Чарівні пальчики»-ЧифуркоС.В.,гурток англійської мови керівник Мойсей К.В.

       Відповідно до рішень педагогічних рад, хочеться відзначити, що діти ще не є достатньо соціально досконалими та комунікативно розвиненими особистостями.

Тому рекомендую, всім педагогам:

?         продовжити використовувати інновації в математичному навчанні дошкільників  в освітньому процесі, для навчання дітей позитивно сприймати себе, свою культуру, соціальне походження; для кращого усвідомлення власної індивідуальності;

?         активізувати роботу над проблемою ігрової діяльності дошкільників; постійно працювати над забезпеченням психолого-педагогічних умов .

    Велика увага у роботі закладу приділяється наступності дошкільної та початкової освіти. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей середніх та старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди про школу, ходили на екскурсії до школи. Випускники нашого дитячого садка мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі.

  Кожний відрізок часу у наше життя вносить корективи і цього  року припало на нас ще одне  випробування – карантин- надзвичайна ситуація у зв'язку із поширенням  короновірусної інфекції COVID-19. Освітні заклади закрили на карантин. І наш заклад закривали на карантин. Тому заходи річного плану не виконано в повному обсязі, більшість заходів перенесено на та буде реалізовано за сприятливих епідемічних ситуацій.

 Вихователі почали працювати з батькми та вихованцями онлайн.

Медичне обслуговування
     На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснюється  сестрою медичною – Кілей Валентиною Остапівною. Завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо – профілактичної роботи та організації харчування.
     Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей  1 раз у квартал, а влітку щомісяця. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів. 
      Контроль за своєчасним проведенням щеплень ведеться сестрою медичною.
Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей
ЗДО.
Під особливим контролем температурний режим приміщень. В зимовий період температурний режим дотримується постійно.
Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд.


  Організація харчування
     Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. 
     Робота з організації харчування дітей
ЗДО здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» № 1591 від 22.11.2004 р. зі змінами, Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ №298/227 від 17.04.06 р. зі змінами №202/165 від 26.02.13 р.
     Усі продукти харчування, що надходять до
ЗДО відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи. 
     Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в
ЗДО є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється  сестрою медичною  в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування».     Сестра медична  веде документацію щодо харчування дітей, разом з завідувачем та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, веде журнал здоров’я працівників харчоблоку.
     
Кухар – Бойда Таня Вікторівна, готує смачні страви вкладаючи свою  душу в приготуванні їх.

  Питанню якісного харчування постійно приділяється особлива увага. Постійний контроль за якістю організації харчування здійснюється завідувачем ЗДО. Періодичність контролю – 1 раз на тиждень. Зауваження та відмітки про їх усунення фіксуються в картах контролю за організацією харчування. В ЗДО організований контроль за якістю продуктів харчування, що надходять. Прийом продуктів від постачальників, аналіз їхнього стану проводиться обов'язково в присутності кухара, завгоспа та  сестри  медичної Кілей Валентини Остапівни.

Харчування в ЗДО наближене до раціонального і здійснюється відповідно до примірного двотижневого меню, яке складено на  чотири  періоди року, проводиться аналіз вартості харчування однієї дитини в день та виконання норм харчування. 

    В дошкільному закладі протягом навчального року було забезпечено виконання норм харчування по основних продуктах у середньому на 65%.
     
     У закладі харчуються діти пільгових категорій:
 -100% безкоштовно:
     
-діти з малозабезпечених родин ;

 • 50%-  діти збагатодітнх сімей

    Таким чином, робота з організації харчування дітей в ЗДО ведеться на достатньому рівні.

  


    Організація роботи з сім’ями вихованців
     Взаємодія з сім’ями вихованців протягом року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції. Заклад дошкільної освіти підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. 
     У кожній групі на початку навчального року було оформлено батьківські куточки, в яких регулярно змінювався інформаційний матеріал. Батьки постійно мали змогу тримати на контролі харчування дітей, в кожній групі щодня вивішується меню, яке зберігається протягом місяця. 
     Батьки мають змогу спостерігати за організацією роботи закладу, знаходити відповіді на запитання щодо виховання і розвитку дітей на сайті закладу, який регулярно оновлюється матеріалами з питань дошкільної освіти. 
     Участь у спільних святах, конкурсах та виставках закладу сприяла зацікавленості батьків до роботи з їх дітьми у дошкільному закладі. Все це сприяло створенню довірливих взаємовідносин між родинами вихованців та педагогами.

    Хочу подякувати вам, батьки, за те, що ви будучи з дітьми на карантині співпрацювали з  вихователями: ліпили, малювали, робили аплікації, створювали відео про те, як працювали  ваші дітки разом з вами.

  Велике спасибі за допомогу вихователям за взаєморозуміння та співпрацю.

        Охорона праці та безпека життєдіяльності
     Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників освітнього процесу ЗДО якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайних ситуацій; формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, протипожежної безпеки тощо.
     На виробничих нарадах ЗДО постійно розглядались питання щодо попередження дитячого травматизму.
     Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу.
     В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці. Регулярно проводяться інструктажі з техніки безпеки. Для працівників розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях.
     Для проведення роботи з дітьми з питань безпеки життєдіяльності педагоги закладу забезпечені достатньою кількістю дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. У батьківських куточках висвітлювалася інформація відповідної тематики.
     Відповідно до річного плану роботи
ЗДО у закладі протягом року були проведені «Тижні безпеки дитини» , метою яких було поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя; пропаганда здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків; вироблення у дітей дошкільного віку умінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров’я під час надзвичайних ситуацій.
     Роботу з охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі можна вважати організованою на задовільному рівні
.   


Соціально-економічний розвиток ЗДО

 

  Готуючи  заклад дошкільної освіти   до  2021-2022 навчального року, залучивши додаткові кошти: надходження від батьків , практично завершені заплановані заходи по підготовці закладу дошкільної освіти до роботи в  навчальному році. Працівники ЗДО, а особливо помічники вихователів  великого значення надали проведенню якісного поточного ремонту та естетичного  оформленню  групових  приміщень. Вдалося суттєво поліпшити матеріально-технічну базу за рахунок коштів бюджету сільської ради :   придбано холодильник, закуплено фарби ,лопати,сапи,відра,шланг , здійсненні роботи по впорядкуванню території садка: пофарбовані ігровий та  спортивний  майданчики,   .  Зроблено  побілку у всіх кімнатах:  ігрових, спальнях та роздягальні . Випрано всі килими.

 Домашній затишок і тепло дошкільного закладу створено завдяки творчому натхненню педагогів в тісному взаємозв'язку з батьками вихованців адміністрацією Неполоковецької селищної ради. В нашому дошкільному закладі створена хороша матеріально-технічна база для організації життя дітей та успішного ведення  освітнього процесу.

     На естетичний смак дитини дуже рано починає впливати все, що його оточує. Тому серйозно поставився колектив до оформлення приміщення дошкільного закладу. Стіни групових кімнат оформлені в світлі,теплі тона, спальних кімнат – в більш холодні. І якщо додати до цього добре продумані, яскраво оформлені ігрові куточки для малят, чудово озеленені куточки природи, відчувається комфорт і затишок в кожній групі. Про це піклується весь педагогічний коллектив нашого дошкільного закладу у співпраці з батьками групи. 

   Дитячий садок – це той світ, в якому дитина живе у найважливіший період для свого розвитку, і від того, як вона тут живе, залежить не тільки її майбутнє, але й майбутнє родини і всієї країни. Якщо дитина живе з похвалою, вона вчиться захоплюватись, якщо дитина живе з честю, вона вчиться справедливості, якщо дитина живе в безпеці, вона вчиться вірити, якщо дитина живе дружбою, вона вчиться знаходити в світі любов. Створити такий світ можуть тільки справжні майстри – вихователі дошкільного  закладу.

1.2.Завдання на  2021/2022 навчальний рік

 Головною метою і результатом освітнього процесу в ЗДО є зріла особистість. Стратегічна мета Базового компонента дошкільної освіти завершується портретом компонентного дошкільника з багатовекторною характеристикою щодо фізичного, психологічного та соціального розвитку дитини. Активно та результативно працюючи, психологічна та педагогічна служба має забезпечувати інтеграцію родинного і суспільного виховання, психологічну просвітницьку роботу з батьками, довіру батьків до діяльності закладу, соціально-педагогічний патронат.

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2020/2021навчальному році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив  буде працювати над проблемою   «Постійне підвищення рівня професійної майстерності і інноваційної культури кожного педагога, формування цілісної, національно свідомої, творчої, життєво компетентної особистості в умовах інноваційного розвитку дошкільної освіти» 

та визначає такі  пріоритетні завдання   на 2021/2022 навчальний рік

. Відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та згідно чинної програми:

 • «Дитина» від 2 до 7 років (нова редакція);

Пріоритетні завдання роботи ЗДО   в 2021-2022н.р.:

 • Створити належні умови для отримання дітьми якісної дошкільної освіти через компетентність і практичну готовність педагогів працювати в умовах реалізації особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій з метою реалізації принципів гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі.

 

 • Реалізувати освітню лінію “Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі” шляхом інтеграції змісту дошкільної освіти через формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки у різних життєвих ситуаціях і здатність застосовувати отримані знання у практичній діяльності (ігровій, трудовій, сенсорно-пізнавальній, математичній тощо).

 

 • Забезпечити становлення особистості дитини-дошкільника, її фізичний, комунікативний, пізнавальний, соціально-моральний, художньо-естетичний, креативний, мовленнєвий розвиток, набуття практичного досвіду шляхом формування різних компетентностей (згідно Базового компонента дошкільної освіти) через провідні види діяльності дошкільників.

 

ІІ.Методична робота з кадрами

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відпові-

дальні

Примітка

2.1.

Підвищення рівня професійної компетентності педагогів:

-з метою  підвищення  теоретичного рівня  та фахової майстерності  педагогів зобов’язувати відвідувати методичні об’єднання, семінари в ЗДО району (за графіком);

ивчення та впровадження в практику роботи ЗДО методичних рекомендацій МОН  України, обласного управління освіти та районного відділу освіти.

- продовжувати опрацьовувати навчально- методичний посібник  програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина», рекомендовані МОН України.

Упродовж 

2021/2022н.р.

Впродовж  року

 

 

Впродовж  року

 

 

Впродовж року

Завідувач

 

 

 

-

2.2

Удосконалення професійної творчості:

- адаптації до стилю роботи ЗДО здійснювати індивідуальне консультування педагогів, які тільки розпочали працювати;

- Організувати роботу ініціаторів щодо поповнення інформації на сайт

- Розробити  плани роботи ЗДО з організації національно-патріотичного виховання дошкільників за темами: моє село (пейзажі, символи, історичні, культурні і природні пам’ятки, народні промисли);

 

 

Впродовж  року

Завідувач

вихователі

 

2.3.

Із метою самоосвіти 

-Провести засідання “Круглого столу ” (обмін думками, ідеями внаслідок самостійного опрацювання індивідуальних тем самоосвіти упродовж поточного навчального року).

-Знайомити з новинками науково-методичної літератури, періодичними виданнями через виставки «Новинки літератури» та консультації – огляди

Впродовж року

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач

ЗДО,

Вихова-телі

 

 

2.4 Педагогічні ради

з/п

Тема

Термін

Відповідальний

Форма     Приміт.

Провед.

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10

 

 

 

11.

Організаційно – настановча педагогічна рада №1

 

Тема: «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА: РЕАЛЬНІ КРОКИ В НАЯВНИХ УМОВАХ»

 

Про вибір секретаря педагогічної ради на 2021/2022н.р.

Про виконання рішення пед.ради №4(протокол№4 від 31.05.2021)

Про ознайомлення та схвалення плану роботи ЗДО на 2021-

 1. н.р.та оздоровчий період;

Визначення стратегічних напрямків педагогічного процесу на 2021/2021н.р.

Про обговорення і затвердження форм написання календарних і перспективних планів роботи педагогів,за якими буде працювати ЗДО

впродовж 2021/2022н.р.

Про обговорення і затвердження плану роботи гуртків.

Про підсумки літнього оздоровчого періоду ,готовності до нового навчального 2021/2022н.р.

Затвердження орієнтовного плану підвищення кваліфікації

пед.працівників на2021/2022р.

Про ознайомлення з перспективним планом атестації.

Схвалення Освітньої програми

БерегометськогоЗДОна 2021/2022н.р.

Положення щодо протидії боулінгу  в  БерегометськомуЗДО на 2021/2022н.р.

Схвалення  Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти вБерегометському ЗДО.

 

 

Серпень

2021р.

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач

 

Завідувач

 

 

 

Завідувач

 

 

 

 

 

 

Завідувач,

вихователі

 

 

 

 

Керівники гуртків

 

вихователі

 

 

 

Завідувач

 

 

Завідувач

 

 

Завідувач

 

 

Завідувач

 

 

 

Завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічний

діалог

 

 

 

 

Хвилинка

резентації

 

довідка

 

 

 

Інформація

 

 

Діалог

 

 

Педагогічний діалог

 

Обговорення

 

 

 

Обговорення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

Тематична педагогічна рада №2

Тема:  «РЕАЛІЗУЄМО В РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНУ ОСВІТНЮ ЛІНІЮ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТУ »

 

 

Про виконання рішень попередньої педради.

 

Про спрямованість освітньої лінії БКДО «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» (доповідь)

 

Про інтеграція ЛЕГО-технології в роботу для розвитку сенсорно-пізнавальної компетенції дошкільників  (співдоповідь)

 

Про стан формування сенсорно-пізнавальної і математичної компетенцій дошкільника за освітньою лінією «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» БКДО (за результатами тематичної перевірки)

 

«Як ефективно розвивати пізнавальну активність дошкільників» (активне обговорення, методичні порад)

Січень 2021р.

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач

 

 

Завідувач

 

 

 

 

Вихователі

 

 

 

 

 

Завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователі

 

 

 

 

 

 

 

Інформація

 

 

Інформація

 

 

 

 

Інформація

 

 

 

 

 

Довідка, методичні рекомендації

 

 

 

 

 

 

Дискусія методичні поради

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

2.5

 

 

 

 

 

 

2.6

Підсумкова педрада

№3

Тема:  «АНАЛІЗ ЯКОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВУ ЗДО В 2021-2022Н.Р»

Виконання рішень попередньої педради

 

 Про аналіз якості та результативності організації освітньої діяльності азко тера ЗДО в 2021-2022н.р. Переваги та недоліки.

 

Про результати моніторингу  якості освітнього азко те в 2021-2022н.р.:

 • Звіт медичної сестри;
 • Звіт вихователів ЗДО.

Обговорення та схвалення проекту плану на літньо-оздоровчий період.

 

Про очікування педагогів щодо пріоритетних завдань на наступний навчальний рік.

 

 

Атестація педагогічних кадрів

В 2021-2022н.р. атестації не підлягає жоден педагогічний працівник

 

 

Курсова  перепідготовка

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової

майстерності педагогів:

направити на курси підвищення кваліфікації  при ЧОІППО у 2022 р.   вихователів ЗДО.

 

 

Травень

2021р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав.ЗДО

 

 

 

 

Завідувач

 

 

 

Шкільний практичний психолог

Сестра мед

Вихователі

Завідувач

 

 

 

Завідувач, вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Колективні перегляди

п/п

Зміст роботи

Термін

Відповід.

Приміт.

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

4.

 

До педради №2

 

Інтегроване заняття  (сенсорика: «Веселі клубочки» ), середня  група

 

«Інтегроване заняття –«Звуки голосні шукаємо і до дому повертаємо»,   старша група.

 

Тематичне заняття , молодша група «На гостину до лісових звірят».

Тематичне заняття зсенсорного

Розвитку «Їжачку допомагаємо –дружно овочі вивчаємо»

 

 

«Чарівні мелодії осені»                       (свято Осені)

 

 

Жовтень

2021

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

Листопад

 

Грудень

 

 

Грудень

 

 

 Чифурко С.В.

 

 

 

Сідор Н.І.

 

 

 

 

Сідор Г.Г.

 

 

 

 

Мажар О.М.

 

 

Вихователі

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

2.

 

3.

 

До педради №3

 

 

Спортивне свято «Здорова родина, щаслива дитина» 

 

Підсумкові заняття у всіх вікових групах

Колективний перегляд – звіт гуртків

 

 

Квітень-травень

2022

 

 

 

 

Вихователі

 

 

 

Вихователі

 

вихователі

 

Консультації

з/п

Зміст  роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1.

 «Як полегшити адаптацію дитини в перші дні відвідування дошкільного закладу?»

 

Листопад

Вихователі

 

 

 

2.

«Використання розвиваючих ігор математичного змісту в роботі з дітьми старшого дошкільного віку»

 

Грудень

Вихователі

 

 

 

 

3.

«Формування мотиваційної готовності старшого дошкільника до навчання у школі»

Квітень 

Вихователі

 

 

 

ІІІ. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

 

Види контролю

Предмет контролю

Відповідальний

Примітка

 

Операти-вний

- Організація роботи  охорони життя та здоров'я дітей.

- Організація навчально-виховного процесу

- Організація початку навчального року

- Стан ведення документації

- Результати обстеження дітей (медичного)

- Проведення фізкультурно – оздоровчих заходів в режимі дня

- Організація харчування

- Відвідування дітьми ЗДО

- Виконання режиму дня

- Виконання санітарного режиму

- Питання наступності ЗДО і школи

- Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку

- Охорона праці та техніка безпеки працівників ЗДО

- Рівень батьківської плати

- Робота харчоблоку і їх працівників

- Робота помічників вихователів

- Робота  сестри медичної, завгоспа.

Завідувач ЗДО

 

 

2

Вибірко-вий

 • Виконання вимог санітарії на харчоблоці
 • Підготовка вихователів до робочого дня
 • Планування самоосвіти
 • Зміцнення матеріально-технічної бази

Завідувач ЗДО

 

3

Порів-няльний

 • Стан формування знань з художньо-естетичного виховання  

Завідувач ЗДО

 

4

Комплекс-ний

 • Фізкультурно-оздоровчі ігри та вправи з навчальним навантаженням

Завідувач ЗДО

 

ІV. Організаційно – педагогічна робота

Робота з батьками

4.1.Загальні батьківські збори

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.

І. І Тема: «»

Тема:  Створення фундаменту успішності

дитини в умовах освітньої реформи

 «Нова українська школа»

   

 

 

1 Вектор наступності державних стандартів дошкільної і початкової освіти в умовах освітньої реформи «Нова українська школа» (презентація)»

2. Неготовність дитини до школи: як правильно вчинити батькам

3. Обговорення з колективом батьків психолого-педагогічних ситуацій відповідно до теми зборів.

4. Вибори нового складу батьківського комітету.

 

5. Підсумки зборів. Відповіді на питання батьків

 

ІІ.

«Коротко про головне»

 1. Презентація «Як усе починалось…»

 

 1. Робота в родині та в дитячому садку щодо підготовки дитини до школи;

 

 

 

 1. Оцінка знань, умінь та навичок, дітей старшого дошкільного віку;

 

 

4.Психологічна готовність дітей та навчання в школі.

Жовтень

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень

2022  

 

 

 

 

 

 

Завідувач ЗДО

 

 

Вихователі

 

 

Батьківський комітет

Завідувач ЗДО

 

 

 

 

Завідувач

 

Медична сестра

Голова батьківського комітету Зав ЗДО

Вихователі

 

Вихователі

2.

«Дні довіри».

Консультативні послуги

-педагога-дошкільника;

-вчителя початкових класів;

-логопеда;

1 числа кожного місяця

 

3.

Дні відкритих дверей

5 числа  кож. Міс.

 

4.

Диспут « Шляхи різні, мета одна – здорова дитина

Листопад

 

5.

Консультації для батьків:

-«Адаптаційний період. Як звикнути до дитячого садочка»

-«Виховувати без насильства»

-Як звикнути до дитячого садочка»

-«Увага! Потреби дитини!»

-«Портфель знань та емоцій

майбутнього школяра»

 

 

Жовтень

 

 

Грудень

 

Лютий

 

Березень

Травень    

 

 

 

4.2.Групові батьківські збори

 

 

1.

Середній  вік (3,5-4 р.ж.)

«Особливості психофізичного розвитку дітей четвертого року життя. Основні завдання виховання»

План проведення:

 1. Особливості психофізичного розвитку дітей четвертого року життя. 
 2. Завдання і зміст навчально – виховної роботи на рік.                                                                           

3.Організаційні питання.

Жовтень 2021

Завідувач,

вихователі

 

2.

Тема: «Безпечне літо»

     План проведення:

 1. Результати навчально – виховної роботи в групі.                                                                                 
 2. Літнє оздоровлення та його значення. Підготовка до літнього оздоровлення. Профілактика дитячого травматизму.                                                                     
 3. Загальні питання, підсумки діяльності батьківського комітету.

 

Квітень 2022

Завідувач,

вихователі

 

1.

Старша група (6 рік життя)

Тема: «Психологічні та фізичні особливості розвитку дитини 6 року життя. Єдність вимог дорослих до дитини – необхідна умова всебічного розвитку виховання»

 1. Психологічна розминка «Усмішка»;
 2. Завдання освітнього азко те в групі дітей 6-го року життя;
 3. «Актуальність правильного розвитку мовлення дітей в наш час»;
 4. Укладання договорів між батьками та адміністрацією ЗДО на 2019-2020н.р. щодо додаткових освітніх послуг;

 

Жовтень 2021

Завідувач , вихователі

 

2.

Тема: «Готовність дитини до школи».

1.Роботи в родині та в дитячому садку щодо підготовки до школи.

2.Підсумок діагностики дітей у засвоєнні знань.

3.Тестування батьків: «Чи готові Ви віддати свою дитину до школи».

 

Квітень 2022

Завідувач Вихователі

 

V. Робота методичного кабінету

 

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Поповнити методичний кабінет рекомендаціями, розробками, зразками планування, консультаціями для тематичних тижнів з урахуванням вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина». Укомплектувати картотеку.

Впродовж року

Завідувач ЗДО

 

1.

Допомога  вихователям у складанні перспективного плану роботи та планів роботи гуртків.

протягом року

Завідувач,

вихователі

 

2.

Поліпшити матеріально – технічне забезпечення ігрових зон:

-оновити обладнання

 -осучаснити  атрибути

-урізноманітнити іграшки, ігри

Протягом року

Завідувач

 

 

3.

Поповнити добірку сюжетних і предметних малюнків для складання розповідей за ними та підготувати методичні рекомендації щодо їх використання

протягом року

Завідувач,

вихователі

 

4.

Узагальнювати досвід роботи вихователів на рівні району

протягом року

Завідувач,

вихователі

 

5.

Укомплектувати картотеку методичної літератури та аудіовізуальних засобів

протягом року

Завідувач,

вихователі

 

6.

Складання проекту річного плану роботи ЗДО на 2022-2023 навчальний рік.

Червень

Завідувач

 

7

Складання режиму дня та розкладу організованої навчально-пізнавальної діяльності на навчальний рік для всіх вікових підгруп.

Серпень

Завідувач

 

8.

Забезпечення педагогічного  колективу необхідною науково-методичною літературою, нормативно-правовими актами з питань організації освітнього процесу в ЗДО у новому навчальному році.

Протягом року

Завідувач

 

9.

Підписка  періодичної преси

2 на рік

Завідувач

 

10.

Поповнення новими матеріалами папки «Педагогічна спадщина     Василя Сухомлинського».

Протягом року

Вихователі

 

11.

Складання сценаріїв свят, розваг, дозвіль, музичних ігор-драматизацій.

Щомісячно

 

Вихователі

 

 

12.

Поповнення національного куточка (куточка патріотичного виховання).

Протягом року

Вихователі

 

VI. Адміністративно господарська діяльність

з/п

 Зміст роботи

Термін виконання

відповідальний

Примітка

1.

Комплектування ЗДО педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. 

Серпень

Завідувач

 

2.

Готовність груп, харчоблоку, інших приміщень та території закладу до нового навчального року.

Серпень

Завідувач

 

3.

Готовність ЗДО до осінньо-зимового періоду.

До жовтень

Завідувач

 

 

4.

Контроль за роботою структурних підрозділів:

 • кухаря:
 • закладання продуктів харчування;
 • якість приготування страв;
 • технологія приготування страв;
 • дотримання норм видачі порцій на групи;
 • дотримання санітарно-гігієніч-них вимог під час обробки продуктів харчування;
 • дотримання термінів реалізації, вхідного контролю якості продуктів тощо;
 • виконання інструкцій з ОП;
 • помічників вихователів щодо виконання своїх посадових обов’язків.

2рміс

Завідувач

 

 

5.

Облік дітей у ЗДО з веденням книги обліку.

Постійно

Завідувач

 

6.

Складання заходів щодо підготовки ЗДО до роботи в осінньо-зимовий період та контроль за ходом їх виконання.

Серпень

Завідувач

 

7.

Контроль за охопленням дітей дошкільною освітою та здача звітів у відділ освіти.

Постійно,

за планом

Завідувач

 

8.

Контроль за впорядкуванням особових справ працівників.

Протягом року

Завідувач

 

9.

Контроль за  особовими справами працівників, обліком трудових книжок, своєчасне внесення записів про зміни у трудовій діяльності працівників та про їх нагороди.

Постійно

Завідувач

 

10

Контроль за дотриманням  колективного  договору.

Постійно

Завідувач

 

11

Контроль за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку

Постійно

Завідувач

 

12

Проведення інструктажів та контроль за  дотриманням інструкцій працівниками з безпеки діяльності, пожежної безпеки.

Протягом року

 

Завідувач

 

13

Косметичний ремонт приміщень ЗДО

червень-липень

Завідувач,

завгосп

 

14 

Придбання за позабюджетні кошти канцтоварів, навчальних посібників, іграшок для дітей.

За потребою

Голова батьківського комітету

 

15

Ремонт та фарбування обладнання на території закладу.

Червень

Завгосп

 

16

Завезення піску на дитячий майданчик.

Впродовж року

Завгосп

 

17.

Придбання медикаментів.

За графіком

Сестра мед

 

18.

Проведення повірки вогнегасників. 

За планом

Завідувач

 

19.

 

Провести акцію «Чисте довкілля» (благоустрій території ЗДО)

Квітень

Завгосп

 

20.

Про якість відвідування вихованцями ЗДО

Про своєчасність сплати батьками за харчування

щоквартально

Завідувач

 

21.

Контроль за якістю прибирання приміщень ЗДО.

Постійно

Завідувач

 

 

22.

Забезпечити своєчасне проходження працівниками ЗДО медичного обстеження

За планом

Завідувач

Сестра мед

 

23.

Підрізання дерев та кущів на території закладу.

Червень-жовтень

Завідувач

завгосп

 

 

Скошування трави на території ЗДО.

За потребою

Завгосп

 

24.

Провести інвентаризацію

Грудень

Завгосп

 

25.

Контроль за економією електроенергії та палива

Постійно

Завгосп

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ КОЛЕКТИВУ

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

1. Про результати роботи  закладу за 2021-2022 навчальний рік

2. Про виконання вимог охорони праці та пожежної безпеки працівниками ЗДО.

3. Про дотримання трудової дисципліни працівниками ЗДО

вересень  

Завідувач

 

2.

1. Про підготовку до проведення ремонтних робіт.

2. Про підготовку та проведення випускного ранку.

3. Про звіт адміністрації про результативність роботи  закладу у 2020/2021 н.р.

 

травень

Завідувач

 

ВИРОБНИЧІ НАРАДИ

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Примітка

 

                       І

 

 

 

1

Правила внутрішнього розпорядку у ЗДО

Вересень, 2021р

Завідувач

 

2

Затвердження графіка роботи усіх підструктур

Завідувач

 

3

Готовність закладу до нового навчального року

Завідувач

 

4

Звіт про стан літнього оздоровлення дітей

Завідувач

Сестра мед

 

 

 

 

 

 

                  ІІ

 

 

 

1

Дотримання вимог і правил санітарії у закладі

Січень, 2022р

Завідувач

Сестра мед

 

2

Охорона життя та здоров'я дітей

Завідувач

 

3

Стан трудової дисципліни у закладі

Завідувач

 

4

Аналіз харчування за 2021р. Дотримання норм харчування

Завідувач

Сестра мед

 

 

                   ІІІ

 

 

 

1

Підготовка до літнього оздоровчого періоду

 

Квітень, 2022р

Завідувач

 

2

Стан трудової дисципліни у закладі

Завідувач

 

3

Аналіз захворюваності в ЗДО

Завідувач

Сестра мед

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки до річного плану

 

Додаток№ 1

 

Погоджено:                                                                              Затверджено:

В.о.Директор Реваківського ЗЗСО І-ІІ     Директор  Берегометського   ЗДО                                      

КуришД.Г._____________                                      _________Н.В.Григорій

 

Наступність у роботі дошкільного закладу

та початкової ланки освіти

 

Зміст роботи

Термін виконання

відповідальний

1.

Завдання програми розвитку дітей дошкільного віку та початкових класів школи за Базовим компонентом дошкільної освіти і Державним стандартом початкової освіти (обмін лекціями )

 Вересень

  вчителі  початкової школи, вихователі дошкілля

2.

Спільне проведення заходів з участю учасників педагогічного процесу обох ланок освіти: днів відкритих дверей в школі та дошкільному закладі; відвідування свят у школі (День знань, Свято букваря, останнього дзвоника); участь учителів у заняттях з дітьми старшого дошкільного віку; організація спільних концертів, спортивних змагань; ремонт і виго­товлення іграшок дітьми тощо

Протягом року

Вихователідошкілля, вчителі початкової школи

3.

Інновації в освітньому процесі зі старшими дошкільниками та молодшими школярами (Педагогічні читання)

Протягом року

Вихователі дошкілля, вчителі початкової  школи

4.

Створення та діяльність «Школи для батьків майбутнього першокласника». Участь вчителів у зборах для батьків  дітей старшого дошкільного віку

Березень

Адміністрація,

Вихователі дошкілля, вчителі початкової  школи

5.

Провести діагностику психологічної готовності дітей до навчання у школі

Березень –квітень

Вихователі ЗДО Практичний психолог 

 

 

 

 

 

УГОДА

ПРО СПІВПРАЦЮ  БЕРЕГОМЕТСЬКОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  ТА РЕВАКІВСЬКОГО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І-ІІ1ст.

 

___с.                                                              «06»вересня 2021р.

(Назва населеного пункту

 

Берегометський заклад  дошкільної освіти, далі іменований «Сторона 1»,  в особі завідувача  Григорій Н.В., який діє на підставі Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» і  Статуту, з однієї сторони,  та  Реваківського ЗЗСО,  далі «Сторона 2» в особі директора                      ., який діє на підставі Закону України «Про освіту», Статуту, уклали цей договір про наступне:

 

Предмет угоди

           Угода є основним документом, який забезпечує узгоджену діяльність між Сторона 1 та Сторона 2 у процесі співпраці  з виконання заходів, затверджених наказом №___ від «___» _________20___року,  спрямованих на узгодження діяльності щодо розвитку, навчання та виховання дітей старшого дошкільного віку та учнів першого класу; організації з ними освітнього процесу. 

 1. Права та обов’язки сторін

        Сторона 2 зобов’язана:

        забезпечувати виконання в повному обсязі заходів, передбачених предметом договору. Для цього вона:

        2.1. Забезпечує поінформованість членів педагогічного колективу закладу про предмет даної Угоди та її зміст

        2.2. Сприяє залученню учителів початкових класів до заходів методичного та просвітницького характеру, що зініційовані та проводяться Стороною 1.

       2.3. Визначає представників з числа загального складу педагогічного колективу для участі в заходах, передбачених даною угодою

       2.4. Сприяє ознайомленню дітей, педагогів та батьків дітей старшого дошкільного віку із завданнями, змістом та методами організації освітнього процесу з дітьми І класу

       2.5. Бере участь в аналізі виконання обов’язків Стороною 1 та Стороною 2, передбачених даною угодою

       2.6. Пропагує результати діяльності сторін у рамках  даної угоди

       Сторона 2 має право:

       залучати сторонні організації для здійснення заходів згідно предмету Угоди за погодженням із Сторона 1.

Сторона 1 зобовязана:

       сприяти створенню необхідних умов для виконання заходів згідно предмету угоди. Для цього вона:

       2.6. Забезпечує поінформованість членів педагогічного колективу закладу про предмет даної Угоди та її зміст

       2.7. Надсилає плани-графіки проведення методичних та просвітницьких заходів Виконавцю та узгоджує тематику виступів учасників зі сторони Виконавця

       2.8. Визначає представників із загального числа педагогічних працівників для участі в заходах, передбачених цією угодою

       2.9. Надає необхідну інформацію для аналізу результативності діяльності сторін у рамках цієї угоди 

       Сторона 1 має право:

       здійснювати аналіз виконання різних видів діяльності в межах цієї угоди.

 1. Відповідальність сторін

Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобовязань згідно чинного законодавства.

Жодна із сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-яких із своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком дії форс-мажорних обставин (стихійного лиха, військових дій, інших обставин, які знаходяться поза контролем сторін).

Сторона 1 не несе відповідальності за зобовязання Сторона 2 і навпаки.

Взаємовідносини сторін, які не врегульовані цією угодою, регламентують діючим законодавством України.

4. Інші умови

4.1. Відповідальним від Сторони 1 при вирішенні питань, що виникають в процесі виконання угоди є завідувач ЗДО Григорій Н.В. Відповідальним від Сторони 2 – директор ЗЗСО                       .

4.2.      Вирішення суперечок, які будуть виникати при тлумаченні та виконанні положень цієї угоди, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

      4.3. До цієї угоди можуть вноситися зміни та доповнення, які дійсні лише в тому випадку, якщо вони письмово оформлені та підписані уповноваженими представниками сторін.

5. Строк дії угоди

5.1. Ця угода набуває чинності з моменту підписання її сторонами і діє по ____________ року. Угода може бути розірвана кожною зі сторін достроково з попередженням іншої сторони за один місяць.

 5.2. Після закінчення терміну дії угоди, якщо сторони продовжують виконувати її умови, угода вважається поновленою на невизначений строк, але кожна зі сторін має право припинити її дію, попередивши іншу сторону за один місяць.

Угоду складено у двох примірниках, по одному для кожної зі сторін.

 1. Юридичні адреси та розрахункові рахунки сторін

 

Сторона 1:                                                                                                                Сторона 2:        

с.Берегомет                                                                                 с.Реваківці

Вул. Головна ,20                                                                        вул.Франка

Директор ЗДО                                                                          директор

                                                                                           Реваківського  ЗЗСО І-ІІ1ст.

ГригорійН.В.                                                                            

 

 

 

Додаток №2

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СВЯТ, РОЗВАГ, ТЕМАТИЧНИХ ДНІВ

 

Змістроботи

Термін

Відповіда

льний

Учасники

Відмітка про виконання

1.

«День знань»

Вересень

вихователі

Педагоги та діти

 

2.

Осінній ярмарок.

Жовтень

Педагоги

 

 

3.

Родинний захід «Осінь красуня до малят прийшла, Кошик з казкою їм принесла».

Листопад

вихователі

педагоги, діти, батьки

 

4.

«Святий Миколай, до нас у гості завітай»

Грудень

Вихователі

педагоги, діти, батьки

 

5.

«Ялинка – веселинка»

Грудень

Вихователі

педагоги, діти, батьки

 

6.

«Колядки співаємо, із Різдвом вітаємо»

Січень

Вихователі

педагоги, діти, батьки

 

7.

Тематичний день «Малючок-здоров’ячок».

Січень

Вихователі

педагоги, діти, батьки

 

8.

Зимові старти «До відгадки шлях шукай та у грі перемогай!»

лютий

Вихователі

педагоги, діти, батьки

 

9.

Проводжаємо зиму. Свято Масляної

лютий

Вихователі

педагоги, діти, батьки

 

10.

«У мам сьогодні свято – жіночий світлий день»

березень

Вихователі

педагоги, діти, батьки

 

11.

Веснянка.

Квітень

Вихователі

педагоги, діти, батьки

 

12.

Розвага «Великдень»

Квітень

Вихователі

педагоги, діти, батьки

 

13.

Тематично – музичне заняття «День Пам’яті»

травень

Вихователі

педагоги, діти, батьки

 

14.

Випускний бал«Садок дитячий, прощавай»

травень

Вихователі

педагоги, діти, батьки

 

15.

Тиждень безпеки дитини.

За планом роботи

Вихователі

педагоги, діти, батьки

 

16.

«Наше дитинство – найкраща пора»

червень

Вихователі

педагоги, діти, батьки

 

17.

Фізкультурні розваги.

1 рази на місяць

Вихователі

педагоги, діти

 

18.

Фізкультурні свята.

2 рази на рік

Вихователі

педагоги, діти, батьки

 

19.

Спортивні змагання «Перші кроки».

Вересень-листопад

Вихователі

педагоги, діти, батьки

 

20

«Загадки з грядки»

червень

Вихователі

педагоги, діти, батьки

 

21

Розвага «Свято вишиванки»

Травень

Вихователі

педагоги, діти, батьки

 

22

День Незалежності «Хай в серці кожної дитини- живе любов до України».

Серпень

Вихователі

педагоги, діти, батьки

 

23

Розваги за планом: ляльковий театр;

-драматизація;

-концерт школярів;

-тематичні розваги;

ень відкритих дверей

За планом

Вихователі

педагоги, діти, батьки

 

               

 

 

Додаток 3

 

ОХОРОНА ЖИТТЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

на 2021/2022н.р.

 

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін проведен

ня

Відповіда

льні

Відмітка про виконання,

 

 

І. Організаційно-педагогічна робота

 

1.

Удосконалити та урізноманітнити систему фізкультурно-оздоровчої роботи засобами гри, музики, художньої літератури.

Протягом року

Вихователі

 

 

2.

Спрямувати роботу педагогів на поліпшення якості навчання дітей рухів та формування у них фізичних якостей.

Протягом року

Завідувач

 

 

3.

Забезпечити якісне планування  фізкультурно-оздоровчої роботи з урахуванням вимог, програми «Дитина» та стану здоров’я, інтересів дітей

Протягом року

 

Вихователі

 

 

4.

Опрацювати нормативно-правові документи, що регламентують функціонування дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році.

Вересень

 

Педагоги

 

 

5.

Систематично розглядати питання щодо попередження дитячого травматизму на нарадах при завідувачі.

Протягом року

Завідувач,

вихователі

 

 

6.

Організовувати Тижні безпеки дитини

Жовтень,

березень

Вихователі

 

 

7.

Практичні заняття з персоналомз евакуації на випадок пожежі

За планом

Завідувач

 

 

8.

Проводити консультації для педпрацівників щодо організації та визначення форм азко те дітьми з метою попередження будь-якого дитячого травматизму

Протягом року

Завідувач

 

 

ІІ. Робота з дітьми

1. Забезпечення здорового способу життя

1.

Забезпечити дотримання оптимального рухового режиму в роботі з дітьми протягом дня.

Протягом року

Вихователі

 

2.

Забезпечити дотримання режиму дня

Протягом року

Вихователі

 

3.

Забезпечити позитивний психологічний мікроклімат в групах

Протягом року

Вихователі

 

4.

Забезпечити дотримання температурного режиму в групах

Протягом року

Вихователі

 

5.

Регулювати фізичні навантаження на дітей із урахуванням індивідуальних та вікових особливостей

Протягом року

 

Завідувач

 

6.

Забезпечити максимальне перебування дітей на свіжому повітрі

Протягом року

Вихователі

 

7.

Читання літературних творів, моделювання проблемних ситуацій, дидактичні ігри, бесіди з правил БЖД.

Протягом року

Вихователі

 

 

2. Організація рухового режиму

1.

Організувати  проведення:

ранкової гімнастики;

фізкультурних занять;

фізкультури на свіжому повітрі;

рухливих ігор, вправ спортивного характеру;

фізкультурних хвилинок та фізкультурних пауз;

гімнастики пробудження;

гімнастики для очей;

пальчикової гімнастики;

самостійної рухової діяльності

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователі

 

2.

Організувати проведення в дошкільному закладі:

фізкультурно-спортивних свят;

фізкультурних розваг;

Днів здоров’я

 

3р . на рік

2 р. на місяць

щомісячно

 

Педагоги

 

3. Організація загартування та оздоровлення

1.

Забезпечити проведення різних форм загартування дітей з використанням природних факторів: сонця, повітря, води.

Протягом року

Вихователі, помічник вихователя

 

2.

Забезпечити проведення нетрадиційних форм оздоровлення:

дихальну гімнастику;

самомасаж;

музикотерапію;

азко терапію.

Протягом року

Вихователі, помічники вихователів

 

V. Робота з батьками.

1.

Забезпечити участь батьків у фізкультурно-оздоровчих заходах дошкільного навчального закладу

Протягом року

Вихователі

 

2.

Доводити до відома батьків питання здоров’я дітей, засвоєння ними основних рухів через бесіди, інформацію в батьківських куточках

Протягом року

Вихователі

 

3.

Консультація на тему «Турбота батьків про здоров’я дітей»

Лютий

Вихователі

 

4.

Проводити консультації для батьків щодо попередження дитячого травматизму.

Протягом року

Завідувач, вихователі

 

5.

Поновити інформаційні матеріали в куточках для батьків з питань попередження дитячого травматизму в різну пору року

Протягом року

Завідувач, вихователі

 

6.

Ввести до порядку денного на батьківські збори питання з безпеки організації життєдіяльності дітей вдома, на вулиці, на прогулянках з батьками у лісі або на водоймищі.

Протягом року

Завідувач, вихователі

 

               

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО «ОХОРОНИ ЖИТТЯ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ»

на 2021/2022н.р.

№ п/п

                 Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні особи

Відмітка про виконання

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

15.

 

16.

 

 

17.

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

Бесіди з дітьми з використанням наочності на теми: «Наші помічники – дорожні знаки», «На одинці вдома», «Дії при виникненні пожежі», «Отруйні рослини та гриби».

 

Видати наказ про розподіл обов’язків серед членів колективу з охорони праці.

 

Консультація  для батьків «Безпека вашого малюка»

 

Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки.

 

 

Контроль харчування дітей.

 

 

Провести поточний огляд системи електро-, водо-, теплопостачання.

 

Охорона життя та здоровя у зимовий період (лід, бурульки, снігові намети).

 

Безпека життєдіяльності при проведенні Новорічних та різдвяних свят.

 

Практикум для працівників ДНЗ «Перша допомога» .

 

Організувати профілактичний огляд дітей лікарями.

Оформлення наочності щодо охорони життя та здоровя дітей.

 

Обговорення дій персоналу при надзвичайних ситуаціях.

 

Провести організований тренувальний вихід-евакуацію за планом евакуації.

 

Провести бесіди з охорони життя і здоровя дітей в умовах літнього оздоровлення за темами:

 • «Отруйні гриби і рослини»;
 • «Поводження біля водоймищ»;
 • «Дитина на вулицях села і міста»;
 • «Користування газом та електроприладами».

 

Перевіряти стан приміщення:

 • території (для виявлення небезпечних предметів. Що являють загрозу для життя і здоровя дітей).

 

 

Провести День охорони праці

Організувати тиждень БЖД

 

 

Провести черговий огляд технічного стану будівель

 

Складання комплексного іспиту електричних установок та обладнань

 

Перевірка наявності інструкцій з охорони праці у працівників

 

Ведення журналу адміністративно- громадського контролю за охороною праці

 

Обстеження території, кабінетів, даху, підвалу з метою виявлення та усунення недоліків

 

І квартал

 

 

 

 

 

 

 

вересень

 

 

 

вересень

 

 

за планом,

за потребою

 

протягом року

 

за планом

 

 

 

протягом зими

 

 

грудень

січень-

 

 

раз в рік

 

 

за планом ФАП

протягом року

 

 

березень

 

 

квітень

 

 

 

травень-серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

квітень

 

2р. на рік

 

 

2р. на рік

 

 

Жовтень

 

 

 

Вересень

 

 

 

Протягом року

 

 

 

Щомісяця

Вихователі

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач

 

 

 

Вихователі

 

 

Завідувач

 

 

 

Завідувач

 

 

Завідувач

 

 

 

Працівники ЗДО

 

 

Завідувач

 

 

 

Сестра мед

 

 

Сестра мед

Вихователі

 

 

 

Завідувач

 

 

 

Завідувач

 

 

 

Завідувач,

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Працівники ЗДО

 

 

 

 

 

Завідувач

 

Завідувач,

вихователі

 

Комісія

 

 

Завідувач, кухар

 

 

Завідувач

 

 

 

Завідувач

 

 

 

 

Комісія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №4

 

Організація харчування

2021/2022н.р.

Зміст роботи

Дотримання

вимог Інструкції з організ.харчування дітей у ЗДО

Відповідальний

Відмітка про виконан-ня

1

 

Загальна організація

 

Фото без опису

 

Встановлення режиму харчування

 

П.1.2

 Сестра мед

 

Наявність меню-вивіски (про денне меню), графіка видачі їжі

П.1.25

 Сестра мед

 

 

Зберігання добових проб

П.1.3

Сестра мед

 

Організація  санітарно-освітньої роботи серед персоналу, батьків з питань організації раціонального харчування дітей, заслуховування питань організації харчування на зборах, нарадах тощо.

П.1.4

Сестра мед

 

Наявність приписів СЕС щодо порушення санітарно-гігієнічного режиму, калорійність страв тощо.

П.1.5

 Сестра мед

 

Порівняльні таблиці виконання норм тощо.

П.1.24

Сестра мед

 

Проведення контролю за дотриманням посадових обов'язків осіб, відповідальних за харчування, проходження медичних оглядів

П.1.9

Завідувач

 

Організація питного режиму.

 

 

 

2

Матеріально-технічне забезпечення

 

Наявність харчоблоку, комори, овочесховища тощо, відповідальність їх утримання до санітарно-гігієнічних вимог, запас продуктів у коморі

П.5,1,5.2,5.13,5.14,5.15,1.16,1.17

Завгосп

 

 

 

 

 

 

 

Стан технологічного, холодильного обладнання, його кількість, характеристика робочого стану.

П.4.5,4.6,4.7,4.10,

4.11, 4.12,4.13,

4.16,4.17,

4.18,4.19

Завгосп

Фото без опису

 

Забезпечення закладу необхідною кількістю посуду, його маркування та використання за призначенням.

 

Фото без опису П.5,2,1.26

Завгосп

 

3

Дотримання вимог безпеки

 

Наявність інструкцій щодо правил миття посуду, використання мийних засобів, технологічного обладнання тощо.

П.5.3

Завгосп

 

Правильність використання електроприладів

 

Завгосп

 

4

Нормативно-технологічна документація

 

Наявність примірного двотижневого меню

П.1.12

Сестра мед

 

Наявність щоденного меню-розкладки

П.1.18

Сестра мед

 

Наявність картотеки страв

П.1.20

Сестра мед

 

Відповідність  меню-розкладки картотеці страв

 

Сестра мед

 

5

Ведення документації харчування

Зошит обліку відходів

П.1.21

Кухар

 Сестра мед

 

Журнал бракеражу готової продукції

П.1.22

 

Журнал обліку виконання норм харчування

П.1.30

 

Журнал бракеражу сирої продукції

П.1.37,4.8

 

Журнал здоров'я працівників харчоблоку

П.1.37

 

Книга складського обліку

П.1.38, 4.9

 

Заява на продукти

П.1.15

 

6

Виховання культурно-гігієнічних навичок

Організація чергування дітей

П.1.7 – 1.10

вихователі

 

Сервірування столу

П.1.28

 

Дотримання графіка отримання їжі

П.1.27

помічники вихователя

 

 

Взаємодія вихователя і помічника вихователя

П.1.17

 

 

Використання різних методів і прийомів щодо виховання у дітей культурно-гігієнічних навичок

П.1.19

вихователі

 

                 

 

             

 

 

 

Додаток№5

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНИХ ЗАХОДІВ

2021/2022н.р.

Оздоровча робота

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Перевести заклад на санаторний режим

червень – серпень

Завідуюча

Сестра мед

 

2.

Розробка раціонального режиму для  групи на

навчальний рік,

літній період

Червень

Завідуюча

 

3.

Контроль за дотриманням  питного режиму

протягом року

Помічник вихователя

 

4.

Контроль за проведенням поточних та генеральних прибирань всіх приміщень закладу

протягом року

Завідуюча

Сестра мед

 

5.

Проведення санмінімумів із працівниками ЗДО протягом року

протягом року

Завідуюча

Сестра мед

 

6.

Розробка комплексів гартувальних процедур з повітряним фактором

 

протягом року

Завідуюча

Сестра мед

 

Санітарно - просвітницька робота

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Проведення бесід і консультацій із батьками з питань раціонального харчування на оздоровчий період

Червень – серпень

Вихователі

Сестра мед

 

2.

Проведення співбесід із батьками та співробітниками з підвищення санітарно - гігієнічних знань

Протягом року

Завідуюча, вихователі

Сестра мед

 

3.

Оформлення куточків просвітницької літератури для батьків та працівників

Протягом року

Вихователі

 

4.

Проведення індивідуальних бесід із батьками про стан здоров'я дітей

Протягом року та оздоровчого періоду

Завідуюча

Вихователі

Сестра мед

 

Протиепідемічна робота

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

1.

Провести  роз’яснювальну роботу з персоналом щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів короновірусної хвороби (COVID-19) серед персоналу або вихованців

 

 

Серпень 2021р.

 

 

Сестра медична

 

 

 

2.

Розробити  алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаною з реєстрацією випадків захворювання на короновірусну  хворобу (COVID-19),

серед вихованців та працівників закладу;

Серпень 2021р.

Сестра медична

 

 

3.

Провести гігієнічне навчання з працівниками закладу  щодо запобігання поширенню коровірусної  інфекції  (COVID-19), дотримання правил респіраторної  гігієни та протиепідимічних заходів;

Серпень 2021р.

Сестра медична

 

4.

Температурний скринінг дітей та персоналу

Щоденно 8:00,12:00,

16:00

Сестра мед

 

 

 

5.

Контроль за санітарно - гігієнічним та хлорним режимами згідно інструкції

протягом року

Сестра мед

 

6.

Контроль за зберіганням та використанням дезінфікуючих засобів

протягом року

Сестра мед

 

7.

Контроль за проведенням ранкового прийому дітей

протягом року

Сестра мед

 

8.

Проведення обстеження дітей на педикульоз та коросту

протягом року

Сестра медична          

 

9.

План проходження та контроль проходження медичного огляду персоналу

2 на рік

Завідувач

Сестра мед

 

Санітарно - гігієнічна робота

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Контроль за санітарним станом приміщень, майданчиків

протягом року

Вихователі, завідувач

Сестра мед

 

2.

Контроль за повітряно- температурним режимом

протягом року

Вихователі

Сестра  мед

 

3.

Контроль виконанням співробітниками правил особистої гігієни

протягом року

Сестра мед

 

4.

Котроль за своєчасною зміною постільної білизни, рушників, серветок, якістю прання

протягом року

Завідувач,

Сестра мед

 

 

 

Додаток№ 6

ПРАВООСВІТНЯ  РОБОТА

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконан-ня

Організаційно-педагогічна робота

1

Оформити в методичному кабінеті куточок на допомогу вихователям «Вивчаємо права дитини».

 

Січень

2022р

вихователь-методист

 

Методична робота та контроль

2

Провести консультацію для вихователів: «Дошкільнятам про права дитини».

 

Березень

2022р

вихователь-методист

 

3

 

Здійснювати постійний контроль за створенням і підтриманням психологічного комфорту в групах.

упродовж року

практичний психолог

 

Робота з дітьми

4

Проводити заняття, бесіди, дидактичні ігри з дітьми з пра­вового виховання, з особистої безпеки дітей.

упродовж року

вихователі груп

 

5

Організовувати перегляди мультфільмів, ілюстрацій за проблемою.

упродовж року

вихователі груп

муз керівник

 

6

Читати художні твори з правового спрямування, вивчати вірші, загадки, прислів'я, розгадувати ребуси, кросворди.

упродовж року

вихователі груп

 

7

Провести розвагу з дітьми:
«Все в твоїх руках»

Червень

2022

музичний керівник

 

Робота з батьками

8

Запрошувати батьків на заняття з правового виховання, розваги, дні відкритих дверей.

за графіком

вихователі

 

9

Виносити питання за проблемою під час проведення батьківських зборів.

вересень,

2021 травень

2022

вихователі

 

10

Проводити консультації для батьків

 

упродовж року

вихователі

 

 

 

 

 

 

Додаток№ 7

 

 

 

 

 

 

 

План роботи

Берегометського  закладу дошкільної освіти

на  літній оздоровчий період

2022 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пріоритетні напрями роботи на літній оздоровчий період:

Основною метою роботи закладу в літній період є зміцнення здоров'я дошкільнят та комплексний гармонійний розвиток особистості кожної дитини, зацікавлення дітей станом власного здоров'я. Для досягнення цієї мети необхідно виконати такі завдання:

 • створити оздоровче середовище;
 • раціонально організовувати різні форми навчання та оздоровлення на літній період ;
 • пропагувати принципи здорового способу життя;
 • забезпечити належні умови фізичного, психічного, духовного здоров'я дошкільників;
 • створення сприятливих умов для формування основ здорового способу життя, підвищення опірності організму проти захворювань;
 • удосконалення шляхів організації оздоровчої роботи та повноцінного відпочинку дітей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи на оздоровчий період

 

   Розділ 1

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

1

Консультації:

1. «Організація літнього відпочинку: знаймство з розкладом занять, формами планування навчально-виховної роботи в літній період».

2.«Профілактика гострих шлункових захворювань та отруєнь дітей дошкільного віку влітку».

3. «Вплив загартування водою на здоров’я дітей»

 

 

01.06.2022

 

 

 

Червень 2022року

 

Липень 2022року

 

Завідувач

 

 

 

Сестра мед

 

Вихователь

 

2

Самоосвіта:

- обговорення та педагогічні читання новинок педагогічної літератури.

- провести педагогічні читання:

 • «Організація роботи ЗДО в літній оздоровчий період»;
 •  «Оздоровлення дошколят, або канікули влітку»;
 • «Виховання народною казкою»;

 

- організувати взаємовідвідування занять та режимних моментів із метою обміну досвідом між педагогами (тематика пропонується кожному вихователю на вибір).

Червень-серпень 2022 року

 

Червень 2022 року

Липень 2022 року

Серпень 2022 року

Вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач

3

Надавати консультативну допомогу педагогам з питань оздоровлення дітей влітку.

Протягом літа

 

 

 

 

Завідувач

4

Провести відкриті покази різних форм роботи з питань оздоровлення дітей улітку:

 • заняття з фізичної культури з елементами валеології;
 • загартування та водні процедури на вулиці (з використанням плескалок);
 • спортивно-туристичний похід до Панського саду.

 

 

 

Червень 2022 року

Липень 2022 року

 

Серпень 2022 року

 

 

 

Вихователі ЗДО

Розділ 2

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

1

Епізодичний контроль:

- планування роботи з дітьми;

- санітарний стан ігрових майданчиків;

- дотримання режиму дня та відповідність одягу температурному режиму;

- робота вихователів з питань охорони життєдіяльності дітей.

 

Упродовж літа

1 раз на тиждень

Щоденно

 

 

1 раз на місяць

 

Завідувач

 

 

Сестра мед

сестра  мед,

 

Завідувач

2

Вибірковий контроль:

- організація фізкультурно-оздоровчої роботи влітку;

- робота з попередження дитячого травматизму;

- організація харчування;

- організація екскурсій, цільових прогулянок, походів з дітьми.

 

Червень 2022 року

Щотижня

 

Щотижня

Упродовж літа

 

Завідувач

 

Завідувач

 

сестра  мед

3

Оперативний контроль:

- готовність вихователів до робочого дня;

- виховання культурно-гігієнічних навичок і навичок самообслуговування;

- наявність, безпека та естетичний вигляд виносних іграшок;

- якість приготування їжі та норми її видачі на групи.

 

Щоденно

 

1 раз на місяць

 

Щоденно

 

 

 

Щоденно

 

Завідувач

 

сестра  мед

 

 

 

 

Завідувач

Розділ 3

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

1

Перевести дошкільний заклад на літній режим роботи.

1 червня 2022 року

Завідувач

2

Скласти і затвердити розклад занять на літо, плани музичних і спортивних розваг.

1 червня 2022 року

Завідувач

3

Всю навчально-виховну діяльність проводити з дітьми на свіжому повітрі.

З 1 червня 2022 року

Вихователі

4

Здійснювати загартування дітей під час прогулянок.

Постійно

 

Вихователі

5

Здійснювати денний сон в умовах широкого доступу повітря; дотримуватися питного режиму згідно до санітарних норм.

Постійно

Вихователі

6

Упорядкувати пісочниці, слідкувати за їх чистотою.

Постійно

Завгосп

7

Приділяти увагу індивідуальним формам роботи з дітьми за результатами діагностики з питань навчально-виховної роботи.

Упродовж літа

Вихователі

8

Забезпечити групи виносними іграшками, атрибутами для ігрової діяльності, інвентарем для трудової діяльності дітей.

Червень 2022 року

Вихователі

 

 

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

1

Свята:

- «Ми – діти Світу»;

 

 • «У гостях  у Бабусі Одарки»

 

 

- «Ми живемо на Україні, ми дуже любимо її»

 

 

 

Червень 2022 року

Липень 2022року

 

 

Серпень 2022року

 

Музичний керівник, вихователі

 

 

 

2

Фізкультурні розваги:

- «Дужі, спритні і веселі»;

- «Пригоди у лісі»;

- «Поклик джунглів» (разом з батьками).

 

Червень

Липень

Серпень

Вихователі

 

 

 

 

 

3

Показ лялькового театру:

- «Капризуля»

 

 

Липень

 

 

 

Робота з батьками

 

 

1

Консультації:

- «Відпочиваємо разом з малюками: цікаво і змістовно»;

- «Безпека Вас і Ваших дітей: безпека на дорозі»;

- «Обережно – отруйні рослини та гриби».

 

Червень 2022 року

 

Липень 2022року

Серпень 2022року

Вихователі

2

Провести День відкритих дверей:

- екскурсія по дитячому садку;

 

Серпень 2022 року

Завідувач, , вихователі

3

Оформити матеріали для батьківських куточків:

- «Безпека життєдіяльності дітей»;

- «Скоро в школу»;

Упродовж літа

Вихователі

4

Організувати тематичні виставки по групам:

- «Що можна зробити з природного матеріалу?»;

- «Наші матусі – великі майстрині».

 

 

Липень

 

Серпень

Вихователі

5

Залучати батьків до участі в благоустрої дошкільного закладу.

Упродовж літа

Вихователі

6

Залучати батьків до участі в святах і розвагах.

Упродовж літа

Вихователі

1

Організаційна робота:

 

 

1.

Провести анкетування батьків з метою вивчення їх потреб у наданні порад та консультацій.

Червень 2022року

Вихователі

 

 

 

 

2.

Під час відвідування сімей, у яких ростуть діти дошкільного віку, провести анкетування батьків з метою визначити та спланувати форми роботи на базі ЗДО щодо підготовки їх до школи.

Упродовж літа

Вихователі, вихователь-методист

2

Методичне забезпечення

змісту навчання і виховання старших дошкільнят

 

 

 

 

 

 

2.1

Підібрати літературу, навчальні посібники для батьків з підготовки дітей до школи.

Упродовж літа

Вихователі

2.2

Оформити папки щодо інтелектуального розвитку дітей, фізичного розвитку, естетичного розвитку.

Червень 2022 року

Вихователі практичний психолог

3

Робота з кадрами

 

 

 

3.1. Організувати круглий стіл з вихователями з питання «Підготовка до школи дітей, неохоплених дошкільною освітою ».

3.2. Організувати вивчення відповідної літератури та методичних рекомендацій щодо підготовки дітей до школи.

 

Липень 2022 року

 

 

 

Упродовж літа

Завідувач

4

Робота з батьками

 

 

4.1

Надати інформаційну консультацію батькам про Закон України «Про дошкільну освіту».

Упродовж літа

Вихователь

4.2

Провести анкетування батьків «Чи потрібен дитині дитячий садок?

Упродовж літа

Вихователі

 

 

 

 

4.3

Запрошувати батьків на Дні відчинених дверей, розваги, спортивні свята.

Упродовж літа

Вихователі

1

Звірити списки дітей села.

Червень 2022 року

Завідувач

Розділ 4

 </