Фото без опису

Україна

НЕПОЛОКОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Кіцманського району Чернівецької області

59330 Чернівецька обл. Кіцманський район смт. Неполоківці вул.Головна,7

                         Код. ( 03736) тел..35-267 nepolselrada@ukr.net

 

 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я  №    8-14/2020

 

від   10 червня    2020  року                           14  сесія  VIІ  скликання

 

 

Про утворення Центру надання адміністративних послуг у Неполоковецькій об’єднаній територіальній громаді та затвердження Положення про нього.

Фото без опису

 

 

          Керуючись  законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», рішенням Неполоковецької сільської ради від 10.06.2020  року № 7-14/2020 «Про затвердження Концепції створення Центру надання адміністративних послуг у Неполоковецькій об’єднаній територіальній громаді», з метою покращення якості надання адміністративних послуг, Неполоковецька селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Утворити у Неполоковецькій об’єднаній територіальній громаді Центр надання адміністративних послуг, як постійно діючий робочий орган.

Визначити місце розміщення Центру надання адміністративних послуг Неполоковецької селищної ради (надалі – Центр), за  адресою Чернівецька обл., Кіцманський р-н, смт. Неполоківці, вул. Головна, 7.

2. Утворити територіальний підрозділ Центру в с.Берегомет за адресою: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Берегомет, вул. Головна, 24.

3. Утворити віддалене робоче місце адміністратора Центру в с. Оршівці за адресою: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Оршівці, вул. Незалежності, 98.

4. Затвердити Положення про Центр згідно з додатком 1 до цього рішення.

5. Утворити з працівників Неполоковецької селищної ради відділ організації надання адміністративних послуг як структурний підрозділ Неполоковецької селищної ради із чисельністю 3 штатних одиниць та покласти на нього функції з організації діяльності та матеріально-технічного забезпечення Центру.

6. Затвердити Положення про відділ організації надання адміністративних послуг Неполоковецької селищної ради згідно з додатком 2 до цього рішення.

7. З метою організації ефективної роботи Центру, покласти на секретаря Неполоковецької селищної ради Ілюк Валентину Гнатівну повноваження керівника Центру із внесенням відповідних змін в посадову інструкцію.

         8. Відповідно до пункту 5 цього рішення внести зміни в структуру та штатну чисельність Неполоковецької селищної ради згідно з додатком 3 до цього рішення.

9. З дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття цього рішення оприлюднити його на офіційному сайті Неполоковецької селищної ради.

        10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.

 

 

Селищний голова                                   Г.В.Храпко                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення Неполоковецької селищної ради

                                                                                            від10.06.2020 р.  №  8-14/2020

        

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

Неполоковецької селищної ради

1. Центр надання адміністративних послуг Неполоковецької селищної ради  (далі – Центр) є постійно діючим робочим органом, в якому надаються адміністративні послуги згідно з визначеним Переліком.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається Неполоковецькою селищною радою (далі – Рада).

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Ради та її Виконавчого комітету, розпорядженнями голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Основні завдання Центру:

1) організація оперативної і зручної системи надання необхідних громадянам та суб’єктам господарювання адміністративних послуг;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг і поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання послуг у Центрі;

4) здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.

5. Центр забезпечує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії адміністратора із суб’єктами надання адміністративних послуг та у випадках передбачених законодавством – безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається Радою. Він включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

До адміністративних послуг також прирівнюються надання витягів і виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

Інформація для суб’єкта звернення щодо надання адміністративних послуг подається в інформаційних картках адміністративних послуг, а порядок розгляду і вирішення справ щодо надання конкретних адміністративних послуг - у технологічних картках.

Інформаційні і технологічні картки адміністративних послуг (крім типових інформаційних і технологічних карток які розробляються і затверджуються відповідним центральним органом виконавчої влади) затверджуються виконавчим комітетом Ради .

6. У Центрі здійснюється прийняття звітів, декларацій і скарг визначених рішенням Ради.

7. Для зручності суб’єктів звернень у Центрі відповідно до узгоджених рішень (з визначенням графіку та інших умов) можуть здійснювати прийом представники органу соціального захисту населення, Пенсійного фонду України, інші суб’єкти надання адміністративних послуг, суб’єкти надання послуг електро-, газопостачання, комунальних підприємств, а також працівники виконавчих органів Ради (у разі необхідності).

8. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється Радою на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів

9. Центр повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами, інформаційними терміналами та/або іншими засобами доведення інформації до суб’єктів звернення із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

За рішенням Ради, можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).

Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення в Центрі не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, визначених законом.

10. Посадовий склад Центру як робочого органу визначається селищним головою. Усі посадові особи виконавчих органів Ради, включені до посадового складу Центру, здійснюють повноваження адміністраторів Центру та в частині дотримання єдиних вимог щодо організації надання адміністративних послуг через Центр підпорядковуються керівнику Центру.

11. Повноваження керівника Центру виконує секретар Ради.

12. Основні завдання керівника Центру:

1) керівництво діяльністю Центру, розподіл обов'язків між працівниками та визначення сфер їх відповідальності;

2) організація діяльності Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, визначення шляхів удосконалення й підвищення ефективності роботи Центру;

3) представлення Центру у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

4) координація діяльності всіх працівників Центру та посадових осіб, що  залучаються до його роботи;

5) організація інформаційного забезпечення роботи Центру, роботи із засобами масової інформації, визначення змісту та часу проведення інформаційних заходів;

6) сприяння створенню належних умов праці у Центрі, внесення пропозицій місцевому голові та Раді щодо матеріально-технічного забезпечення Центру, внесення пропозицій місцевому голові щодо преміювання працівників Центру;

7) організація та контроль виконання у Центрі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень Ради та її Виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови;

8) виконання функцій адміністратора Центру;

9) несення персональної відповідальності за невиконання або неналежне виконання покладених на Центр завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової/службової дисципліни;

10) планування роботи Центру, подання пропозицій до перспективних і поточних планів роботи селищному голові;

11) розроблення Положення про Центр, у разі потреби – змін і доповнень, подання їх на затвердження в установленому порядку;

12) звітування про проведену роботу Центру;

13) забезпечення планування та проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників Центру;

14) виконання інших повноважень, визначених цим Положенням та посадовою інструкцією, що затверджується  селищним головою.

13. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора або у випадках передбачених законодавством – до представника суб’єкта надання адміністративних послуг.

14. Адміністраторами Центру є усі посадові особи органу, що утворив Центр, які входять до складу Центру і основними завданнями яких є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо адміністративних послуг, які можна отримати в Центрі;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

15. Адміністратор  виконує  інші повноваження відповідно до посадової інструкції.

16. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

17. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв про надання адміністративних послуг, вимагати вжиття заходів для усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом і печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів із реєстрів і баз даних, необхідних для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

18. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

19. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання адміністративних послуг суб’єктами звернень на території  Неполоковецької об’єднаної територіальної громади утворено територіальний підрозділ Центру в с.Берегомет за адресою: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Берегомет, вул. Головна, 24 та віддалене робоче місце адміністратора Центру в с. Оршівці за адресою: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Оршівці, вул. Незалежності, 98, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до затвердженого Радою переліку адміністративних послуг.

За рішенням Ради, можуть утворюватися і інші територіальні підрозділи Центру та віддалені робочі місця адміністраторів Центру.

До надання адміністративних послуг можуть залучатися старости відповідно до законодавства.

20. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

Центр не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до двадцятої години.

Час прийому суб’єктів звернень у Центрі визначаються відповідно до законодавства Радою.

21. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел дозволених законодавством.

Центр звільняються від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, а також від плати за обов’язкове навчання роботі з такими реєстрами.

 

 

 

Секретар Неполоковецької селищної ради                               В.Г.Ілюк

 

 

 

 

 Додаток 2

до рішення Неполоковецької селищної ради

від 10.06.2020  №  8-14/2020

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ організації надання адміністративних послуг

Неполоковецької селищної ради

 

1. Відділ організації надання адміністративних послуг Неполоковецької селищної ради (далі – Відділ) є структурним підрозділом, що утворений для здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг (далі – Центр), і на який покладаються функції з організації діяльності та матеріально-технічного забезпечення такого Центру.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Відділу приймається Неполоковецькою селищною радою (далі – Рада).

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Ради та її Виконавчого комітету, розпорядженнями голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Основні завдання Відділу:

1) здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру;

2) державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону, тобто офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, змін або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

3) державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, тобто офіційне визнання шляхом засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про юридичну та фізичну особу – підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій відповідно до закону;

4) реалізація повноважень з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, формування та ведення реєстру територіальної громади;

5) організація надання суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру;

6) проведення державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до закону;

7) вчинення відповідно до закону нотаріальних дій, які вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування у населених пунктах, де немає нотаріусів;

8) здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.

5. Відділ має наступну структуру: начальник Відділу, адміністратор, державний реєстратор.

6. Начальник та інші працівники Відділу призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням селищного голови в установленому законодавством порядку.

7. Відділ очолює начальник Відділу. Основні завдання начальника Відділу:

1) здійснення керівництва діяльністю Відділу, розподіл обов'язків між працівниками та визначення сфер їх відповідальності;

2) організація діяльності Відділу, визначення шляхів удосконалення й підвищення ефективності роботи Відділу;

3) представлення Відділу у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

4) організація інформаційного забезпечення роботи Відділу, роботи із засобами масової інформації, визначення змісту та часу проведення інформаційних заходів;

5) сприяння створенню належних умов праці у Відділі, внесення пропозицій селищному голові та Раді щодо матеріально-технічного забезпечення Відділу, внесення пропозицій селищному голові щодо преміювання працівників Відділу;

6) координація дій з керівником Центру щодо організації діяльності та матеріально-технічного забезпечення Центру та внесення відповідних пропозицій селищному голові та Раді;

7) участь в організації та контролі виконання у Центрі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень Ради та її Виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови;

8) виконання функцій адміністратора Центру;

9) виконання повноважень державного реєстратора відповідно до законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

10) несення персональної відповідальності за невиконання або неналежне виконання покладених на Відділ завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової/службової дисципліни;

11) планування роботи Відділу, подання пропозицій до перспективних і поточних планів роботи селищному голові;

12) розроблення Положення про відділ, посадових інструкцій працівників, у разі потреби – змін і доповнень до зазначених документів, подання їх на затвердження в установленому порядку;

13) звітування про проведену роботу Відділу та Центру у визначеному порядку;

14) забезпечення планування та проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників Відділу загалом;

15) виконання інших повноважень, визначених цим Положенням та посадовою інструкцією, що затверджується селищним головою.

8. Завдання, права та відповідальність працівників Відділу визначаються відповідно до законодавства, цим Положенням та у посадових інструкціях.

12. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

13. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Відділу   здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел, дозволених законодавством.

Секретар Неполоковецької селищної ради                               В.Г.Ілюк

 

 

Додаток 3

до рішення Неполоковецької селищної ради

від 10.06.2020 №  8-14/2020

 

  

 

   Структура та штатна чисельність

Відділу з надання адміністративних послуг  

Неполоковецької селищної ради

 

 

 

 

№з/п

Назва структурного підрозділу та посади

Кількість штатних одиниць

Інші графи

Відділ організації надання адміністративних послуг

1

Начальник відділу

1

 

2

Адміністратор

1

 

3

Реєстратор

1

 

Всього

3

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                          В.Г.Ілюк