Самооцінювання

діяльності Оршовецького закладу загальної середньої освіти

 І-ІІІ ступенів

за 2020/2021 н.р.

 

 

1. Освітнє середовище закладу освіти

Однією з важливих умов для освітнього процесу є безпечне та комфортне освітнє середовище.

На території закладу освіти розташовано заклад освіти, спортивний зал (не введений в експлуатацію)  та господарські приміщення.

Облаштування приміщень закладу не створює загрози травмування учнів та працівників (неслизька підлога, належним чином встановлені меблі у навчальних кабінетах, незагромаджені коридори, сходові клітини) .

Облаштовано окремий комп’ютерний клас для учнів 1-11 класів, є доступ до мережі Інтернет. Результати опитування свідчать, що здобувачі освіти поінформовані щодо безпечного використання мережі Інтернет.

За результатами опитування всі учасники освітнього процесу (100% педагогів, 100% учнів) вважають освітнє середовище закладу освіти безпечним та психологічно комфортним.

 

Фото без опису

 

Оршовецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації освітніх програм. Навчальні кабінети початкових класів, української мови та літератури, зарубіжної літератури, англійської мови, історії, правознавства, фізики, хіміко-біологічний, математики, інформатики, кабінет трудового навчання та обслуговуючої праці, спортивний зал частково обладнані засобами навчання відповідно до вимог законодавства та освітніх програм.

Здобувачі освіти та працівники обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх.

У Оршовецькому закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів проводяться навчання/інструктажі педагогічних працівників, здобувачів освіти та обслуговуючого персоналу.

У разі нещасного випадку педагогічні працівники та керівництво закладу діють у встановленому законодавством порядку.

Сестрою медичною закладу освіти, відповідно до розробленого плану, з педагогічними працівниками проводяться тренінгові заняття з питань надання домедичної підготовки здобувачам освіти. У наявності план, розробки відповідних занять.

У закладі особлива увага приділяється організації харчування.

Результати анкетування показали, що переважна більшість учасників освітнього процесу (58% педагогів та 47% здобувачів освіти) задоволені якістю харчування.

Чи задовольняють вас умови організації харчування у закладі?

Фото без опису

                                                                                                     

Для чіткої роботи у сфері булінгової профілактики існує низка документів. Важливе значення для визначення ефективності антибулінгової програми та визначення показника учнів, які вважають освітнє середовище безпечним і психологічно комфортним є опитувальник, результатами якого є: у закладі не зафіксовано фактів булінгу (цькування), за результатами опитування 91% здобувачів освіти не зазнавали приниження у закладі освіти, в решти учнів виникали поодинокі конфлікти, які не мали ознак булінгу.

Чи проводять у закладі освіти навчання,  просвітницьку роботу для учасників освітнього процесу щодо булінгу та запобігання його проявам?

Фото без опису

 

У закладі освіти оприлюднено правила поведінки для учнів, спрямовані на формування позитивної мотивації в поведінці. Усі учасники освітнього процесу ознайомлені з ними та більшість дотримується їх.

Працівники закладу освіти простежують чи дотримуються учасники освітнього процесу правил поведінки

 

Фото без опису

 

 

 

 

 

 

 

Учителі та керівництво закладу освіти  вживають заходів з профілактики правопорушень правил поведінки у закладі освіти

 

Фото без опису

 

Переважна більшість здобувачів освіти та їх батьки поінформовані закладом освіти щодо безпечного використання мережі Інтернет. Систематично ведеться робота на годинах спілкування, уроках, загальношкільних батьківських зборах, про що свідчать результати анкетування.

Приміщення та територія закладу освіти облаштовані з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування.

У закладі освіти формуються наскрізні навички здорового способу життя та екологічно доцільної поведінки в здобувачів освіти в освітньому процесі.

Бібліотека закладу освіти використовується не лише для зберігання літератури. Періодично в закладі проводяться бібліотечні уроки, готуються книжкові виставки до заходів, знаменних та пам’ятних дат.

З якою метою ти відвідуєш шкільну бібліотеку?

Фото без опису

Серед виховних напрямів у Оршовецькому закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів найбільш актуальним є формування суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку. Відповідно до цього протягом 2020/2021 навчального року у Оршовецькому закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів використовувались нові підходи і нові шляхи до виховання духовної та мистецької культури особистості та створення умов для формування в учнів власної світоглядної позиції.

Відповідно до плану роботи закладу поставлену мету класні керівники, та вчителі-предметники досягають через стимулювання духовного розвитку учнів, залучаючи їх до вивчення національних традицій і звичаїв.

Пріоритетним напрямом виховання у 2020/2021 навчальному році є формування в учнів ціннісного ставлення до суспільства та держави, які проявляються в таких якостях: самосвідомість, національна свідомість, патріотизм, правосвідомість, політична культура тощо. А стрижнем виховного процесу є національно-патріотичне та громадянське спрямування.

Колектив закладу керувався головним завданням – виховати морально здорову, духовно багату, різнобічно розвинуту людину, яка поважає й любить рідну землю, культуру свого народу; громадянина правової держави, який знатиме й поважатиме закони, любитиме Україну, орієнтуватиметься в сучасному політичному житті й буде готовий працювати заради процвітання своєї Батьківщини.

Протягом 2020/2021 навчального року у виховній роботі закладу підвищено рівень національного, патріотичного виховання та превентивної роботи.    В основу діяльності закладу покладено принцип гуманізму, демократизму, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.

Пріоритетними напрямками   виховної роботи в закладі були :

- Національно-патріотичне виховання;

- Робота з обдарованими учнями;

- Розвиток творчої особистості;

- Формування навичок здорового способу життя;

- Роботи з профілактики дитячого травматизму;

- Робота з профілактики правопорушень.

- Дистанційна робота під час карантину COVID-19

Виховна робота в закладі має чіткий та цілеспрямований характер, що дає можливість здійснювати плідну діяльність з реалізації основних завдань:

1. Гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для всебічного розвитку особистості, для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання.

2. Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу.

3. Удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного  компетентно  здійснювати виховну діяльність.

4. Розвиток учнівського самоврядування.

5. Проведення інформаційно-роз?яснювальної роботи серед учасників освітнього процесу щодо заходів, направлених на запобігання поширення гострої  респіраторної хвороби COVID-19.

Всі класні керівники багато уваги приділяють своїм учнівським колективам, індивідуальній роботі з дітьми, організації позаурочної пізнавальної діяльності, укріпленню контактів з батьками, взаємодії з учителями-предметниками.

Сучасна школа вимагає докорінного переосмислення усієї системи виховання, оновлення змісту, форм і методів духовного становлення особистості на основі гуманізації життєдіяльності учнів, створення умов для самореалізації у різних видах творчої діяльності.

Аналіз стану виховної роботи за  2020/2021н.р. показав, що робота здійснювалась на основі комплексно-цільового підходу до організації виховного процесу. Цілісність системи виховної роботи сприяла підвищенню її результативності, формуванню ціннісного ставлення особистості до суспільства та держави, до сім? ї,  родини, людей, до природи, до себе, до праці, до  мистецтва. Згідно Концепції національно-патріотичного виховання виховна робота спрямовувалась на основних напрямах патріотичного та громадянського виховання.

Питання виховної роботи в закладі освіти розглядались:

- на нарадах при директорові;

- на педрадах;

- на методичних об'єднаннях  класних керівників.

Згідно з річним планом роботи закладу освіти у  педагогічний колектив продовжував працювати над виховною проблемою: «Національно- патріотичне виховання підростаючого покоління»

Тема Першого уроку 2020/2021н.р. - «Здоров’я – найцінніший скарб життя!»

Мета уроку - узагальнити знання учнів про здоровя; ознайомити з новими правилами поведінки в умовах карантину та пояснити їх; ознайомити з правилами респіраторної гігієни; виховувати почуття відповідальності за збереження свого здоров'я. 

Перший урок в навчальному році –  важлива подія для усіх учнів. Важливо, щоб початок нового навчального року налаштував здобувачів освіти на навчання, дав їм достатню мотивацію та корисні роздуми. Обираючи тему, вчителі враховували актуальність проблематики.

Цього року формат проведення Першого уроку був незвичним та проведений в онлайн режимі за допомогою платформи zoom. Тому методи проведення були різноманітними і стали творчим доробком кожного класного керівника, обиралися вони з урахуванням вікових та психологічних особливостей учнів.

З метою надання методичної допомоги класним керівникам протягом навчального року проводились наради та консультації з питань організації та здійснення виховної роботи в класних колективах.

Виховні заходи, що проводились класними керівниками протягом 2020-2021н. р. були різноманітними, відповідали віковим особливостям учнів, сприяли розвитку творчих здібностей та ініціативності школярів. Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів.

З метою формування основних понять про народ, націю, суспільство, державу, активної громадянської позиції та відповідальності за долю рідного села, України; виховання почуття єдності власної долі з долею Батьківщини в закладі  проведено:

- уроки урокипам’яті трагедії Бабиного Яру;

- тематичні бесіди на тему: «Мужність партизанська» (22.09 – День партизанської слави), години державності «Єдність народу – запорука благополуччя та добробуту держави»;

 - Міжнародний день миру заклад відзначав в онлайн режимі. Здобувачі освіти долучилися до Всесвітнього флешмобу «Хай буде мир на Ураїні», якийможна переглянути за посиланням https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=scJFL0ISwhM;

- тематичні бесіди на тему: «Соборна України»також до Дня Соборності було проведено фоточелендж#РазомСильніші;

- до Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту в закладі було проведено акцію «Метелики пам'яті»;

- тематичні бесіди на тему: «Мужність героїв Крут»;

- до Дня Героїв Небесної Сотні в закладі було проведено тиху акцію «Ангели пам'яті» та акція «Голоби вдячності»;

- захід до Дня пам'яті та примирення.

Класні керівники 1-11-х класів провели виховні години «Прагнемо миру!», «Мир на землі — радість у родині!», а педагоги-організатори організували онлайн-виставку малюнків;

- проведені заходи до Дня українського козацтва, захисника України:протягом тижня на перервах транслювалися відеоролики «Хто такі козаки?» та «Вшануємо героїв у громаді та в родині». Дівчата закладу приготували відео-привітання для всіх чоловіків, яке можна переглянути на сторінці звкладу в соціальній мережі фейсбук. Також учні закладу долучилися до челенджу #Дякую_Захисникам_України;

- підготовлено відеопрезентацію до дня української писемності та мови, яку також розміщено на сторінці закладу в соціальній мережі фейсбук;

- учні закладу долучились до челенджу «Я маю право на свободу слова» під хештегом #Моя_гідність_моя_свобода до Дня Гідності та Свободи, а також підготовлений відеоролик «Місцями Революції Гідності», який також представлено на сторінці закладу у фейсбук;

- участь у Всеукраїнській акції «Засвіти свічку» - учні 2-А класу та класний керівник Кибич Світлана Денисівна підготували відеоролик;

- до Дня Збройних Сил України учениця 9 класу Симака Юлія, керівник Стефанчук Михайло Іванович долучились до онлайн тестування військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

З метою ціннісного ставлення до себе, культури здоров’я у закладі були проведені заходи:

- Перший урок ««Здоров’я – найцінніший скарб життя!»;

- профілактичний захід «Урок»;

- місячник «Увага! Діти на дорозі!»- педагоги-організатори створили відео-пам'ятку основних правил ПДР та розмістили на сторінці закладу;

- шостий глобальний тиждень безпеки дорожнього руху, де учні 6-А та 3-А класів долучилися до проектів #Love30;

- спортивні змагання та ігри під #рух_це_здорово

З метою ціннісного ставлення до природи, відповідальності за стан її збереження, залучення школярів до громадської діяльності, спрямованої на захист оточуючого середовища, знань про сучасні проблеми екології, розуміння кожним учнем найголовнішої  проблеми людства – проблеми виживання, яке стосується не тільки людей, а й кожної істоти на Землі, з учнями проведено заходи:

- озеленення класних кімнат «Квіти – залишки раю на землі»;

- бесіда «Тварини – не іграшки» - 2-Б клас, класний керівник Гарас Надія Петрівна;

- акція «Нагодуй  птахів»;

- тематичні бесіди «Чорнобильська трагедія» під #ЧорноБіль35;

- до Міжнародного Дня Землі проведено фотомарафон «Краса навколо нас» та акція «Розмалюй планету»;

З метою  ціннісного ставлення до мистецтва для учнів закладу проведено:

- учась у фотовиставці вшанування пам’яті жертв голодомору в Україні «Жнива розпачу»– Флорескул Анна, ученіці 11 класу – керівник Бордун Інна Ігорівна;

- день Святого Миколая – «Святий Миколай в гості завітав» учні 3-Б класу та класний керівник Гоголь Галина Еммануїлівна, відеопривітання від учнів 2-А класу, класний керівник Кибич Світлана Денисівна;

- новорічна виставка; «Зимова казка» підготовлена педагогами-організаторами

- калейдоскоп новорічних свят для учнів початкової школи підготовлена класними керівниками;

- відеопривітання з Новим роком – учні 2-А класу, 3-А класу, 3-Б класу, 9 класу та 10 класу – відео представлені на сторінці закладу у соціальній мережі фейсбук;

- відеопривітання для випускників «Школа має честь запросити» та фоточелендж#ЯвипускникОршовецькоїшколи;

- з нагоди відзначення 150-річчя від дня народження Л.Українки учні закладу долучилися до марафону #ЛесяУкраїнка150;

- з нагоди відзначення Шевченківських днів учні закладу долучилися до марафону #Шевченку207;

- учні закладу долучилися до челенджу #ПисанкаChallenge2021;

-  учні закладу взяли участь у щорічному відзначенні Дня вишиванки;

- щорічне  свято «Останнього дзвоника»;

- 1 червня у закладі було проведено свято до Дня захисту дітей.

З метою ціннісного ставлення до праці та поняття професійного самовизначення проведено класними керівниками бесіди  «Навчання – твоя голова, а праця для блага Батьківщини», «Усі професії потрібні, усі професії важливі ...». Виготовлення поробок для оформлення новорічної ялинки та зимових композицій.

Сьогодні, вибір професій – завдання досить складне й серйозне. Для кожної молодої людини вибір професії – друге народження, яке багато в чому визначає подальшу долю. Важливо, щоб учнівська молодь була готова до цього відповідального кроку.

З метою формування в учнів об’єктивного підходу до професійного вибору Проводилась профорієнтаційна робота з вищими навчальними закладами міста Чернівці в онлайн режимі.

Здобувачі освіти Оршовецького ЗЗСО І-ІІІ ст. долучилися до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», підготувавши чималу кількість малюнків. Класні керівники провели  змістовні п'ятихвилинки «Почуй мене!», «Розірви коло насильства». Психологом закладу проведено роботу з батьками та учнями закладу, розроблено відео-презентації для учнів 1-11 класів та поради для батьків, до дня боротьби зі СНІДом проведено онлайн-лекцію. Педагоги-організатори та учні  9 класу закладу долучились до онлайн марафону #«Дій_проти_насильства» та підготували відео на дану тему.

На високому рівні в закладі проведено тиждень права. Було розроблено ряд заходів, що охопили усі ланки освітньої діяльності – від початкової до старшої. В рамках проведення тижня класні керівники провели виховні години на правовиховну тематику: Бордун І.І. (3-А клас) – «Знай права, виконуй обов'язки», Шапка С.М. (6-Б клас) – «Знай закон змолоду», Боднар Л.І. ( 1 клас) – гра подорож «Права дитини», Боднар Л.І. ( 6-А клас) – гра-тренінг «Знай свої права, дитино!», Кибич С.Д. (2-А) – рольова гра «Конвенція ООН про права дитини», Гарас Н.П. (2-Б) – «Діти та їхні права», Гоголь Г.Е. (3-Б) –  «Я маю право на життя без насильства», Плешко Т.І. (4 клас) –  «Школа прав людини», Шапка М.І. (8 клас) – «Права свої знай та –  правила й обов'язки свої не забувай», Никифорук Л.І.( 9 клас) – «Взаємна відповідальність людини і держави», Савка Н.Ю.(10 клас) – квест «Великі права маленької людини», Биліна Н.М.( 11 клас) – «Права у моєму житі!».

  Практичним психологом, соціальним педагогом закладу проведено чималу кількість годин інформування з учнями початкової школи, підготовлено змістовний матеріал для учнів старшої школи та батьків, який розміщено на сторінці закладу у фейсбук.

 Головним завданням закладу є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного обрання свого місця в житті, тому виховання органічно поєднується з процесом навчання дітей, оволодінням основ наук, багатством національної і світової культури.

Аналіз виховних заходів показує, що виховна робота  незважаючи на карантинні обмежання проводиться на належному рівні. У класах створюються сприятливі умови для інтелектуального, духовного, морально-етичного, фізичного розвитку школярів. Учням надається можливість реалізувати власні творчі здібності в різних видах діяльності: ігровій, фізично-оздоровчій, суспільно-корисній, національно-громадській, навчально-пізнавальній та духовно-етичній.

Однак всім потрібно попрацювати  над покращенням поведінки учнів і запізнення на уроки та взагалі відвідування навчальних занять учнями, долучати до даної проблеми закладу, батьків, громадськість.

 Успіх виховного процесу залежить від стосунків між педагогом і учнем, які повинні будуватися на підставі співдружності і ділового партнерства. Вчитель і учень – рівноправні суб’єкти навчально-виховної діяльності. Тому слід більшу уваги приділяти стимулюванню внутрішньої і зовнішньої активності учнів, їх оптимальної участі в суспільній діяльності у справі виховання.

Більшість педагогічних працівників використовують форми роботи, спрямовані на формування партнерських взаємин зі здобувачами освіти, застосовують особистісно орієнтований підхід.

Більшість батьків отримують зворотній зв'язок із педагогами, задоволені комунікацією з ними, це такі форми роботи як загальношкільні батьківські збори, класні збори, лекторії, індивідуальне консультування та спілкування з батьками, також через соціальні мережі та спілкування у вайбері.

 

2. Система оцінювання здобувачів освіти

Головна мета закладу освіти на сучасному етапі - створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування покоління, здатного навчатися упродовж життя. Тому завданнями закладу є підготовка дітей до систематичного та цілеспрямованого навчання, формування позитивної мотивації навчання, забезпечення моральної, духовної зрілості особистості.

Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти в Оршовецькому закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів визначались на основі положень відповідних наказів МОН України щодо оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

У закладі наявна відкрита і прозора, зрозуміла для здобувачів світи система оцінювання їхніх навчальних досягнень. Здобувачі освіти мали змогу ознайомитися з критеріями оцінювання на інформаційних стендах у кабінетах. Кожен учитель перед вивченням нової теми чи перед виконанням певних видів робіт пояснює учням за якими критеріями оцінюватиме їх. Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначались з урахуванням компетентністного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові компетентності. Більшість педагогів застосовують систему оцінювання, спрямовану на формування відповідальності учнів за результат своєї навчальної діяльності.

У Оршовецькому закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів головною умовою ефективного навчання є не сам процес передачі знань від вчителя до учнів, а навчання дітей прийомам самоконтролю та самонавчання.

Система контролю та оцінювання навчальної діяльності учнівне обмежувалась вузькою метою-перевіркою засвоєння знань та вироблення умінь і навичок. Вчителі-предметники розвивали в учнів уміння перевіряти та контролювати себе, вчили критично оцінювати свою діяльність, встановлювати помилки та знаходити шляхи їх усунення.

Контроль та самооцінка результатів навчання є обов’язковими компонентами процесу навчання. А сутність перевірки результатів навчання це виявлення рівня засвоєння знань учнями, які відповідають державному стандарту.

Всі здобувачів освіти (100% опитаних) отримують інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень від педагогічних працівників, як правило, на початку навчального року, семестру та під час вивчення тем.

Переважна більшість батьків відповідно до результатів анкетування, володіють інформацією про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень їхніх дітей.

Результати спостережень за проведеними навчальними заняттями дають підставу стверджувати, що педагоги закладу освіти відслідковують індивідуальний поступ шляхом впровадження формувального оцінювання прогресу учнів.

Близько 94% опитаних учнів та їхніх батьків вказали, що вчителі справедливо оцінюють навчальні досягнення здобувачів освіти.

У закладі проводиться всебічний аналіз тенденцій щодо динаміки навчальних досягнень учнів на основі моніторингу, результати якого розглядаються на засіданнях педагогічної ради та є основою для прийняття управлінських рішень щодо подолання проблем і негативних тенденцій.

Усі педагоги 1-3 класів використовують формувальне оцінювання та більшість педагогів 4-11 класів використовують елементи формувального оцінювання під час проведення навчальних занять. Найчастіше практикуються уточнюючі запитання учнів під час анкетування.

Майже 78% учнів під час анкетування відповіли, що вони відповідально ставляться до навчання, усвідомлюють його важливість для подальшого життя. Вчителі надають учням необхідну допомогу в навчальній діяльності у різноманітних формах (консультації, індивідуальні завдання та ін.).

Чи вчителі інформують вас про критерії, правила і процедури оцінювання навчальних досягнень?

Фото без опису

 

На скільки доступно вчителі пояснюють

та аргументують виставлення оцінок?

Фото без опису

 

На скільки вчителі справедливо оцінюють твої навчальні досягнення?

 

Фото без опису

 

У закладі освіти систематично проводиться моніторинг результатів навчання здобувачів освіти з усіх предметів інваріантного складника. За результатами моніторингових досліджень здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти, приймаються рішення щодо їх коригування.

У закладі внутрішкільний моніторинг здійснюється на основі створення обстановки доброзичливості, довіри, поваги до особистості, неможливості використання результатів досліджень для застосування будь-яких репресивних дій до учасників освітнього процесу; об’єктивності (уникнення суб’єктивних оцінок, створення рівних умов для всіх учасників освітнього процесу); системності (комплексний підхід до вивчення різних аспектів життя закладу, опрацювання та аналізу результатів досліджень); валідності (відповідність пропонованих контрольних завдань змісту навчальної програми, чіткість критеріїв виміру і оцінки, дотримання визначених процедур проведення та опрацювання результатів); надійність результатів, що означає можливість підтвердження позитивних і негативних результатів різними способами контролю, шляхом повторного контролю, який проводять інші особи; врахування психолого – педагогічних особливостей шляхом диференціації контрольних та діагностичних завдань; рефлексії, що проявляється в аналізі та оцінці отриманих результатів на всіх рівнях управління, здійсненні самоаналізу і самооцінки.

Моніторинг у закладі здійснюється на підставі аналізу рівня навченості учнів школи за результатами у І, ІІ семестрах та за рік для учнів початкової, основної та старшої школи. Це проводиться один раз на семестр у січні і червні на педагогічній нараді та засіданнях МО.

У Оршовецькому закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів створена власна, відкрита, прозора і зрозуміла для здобувачів освіти система оцінювання їх навчальних досягнень. Підсумки моніторингу узагальнюються у схемах, діаграмах. Постійно аналізуються чинники впливу на результативність навчального процесу, підтримується висока мотивація навчання. Зусилля колективу спрямовані на створення соціально-психологічних умов для саморозвитку та самореалізації учнів і педагогів.

Відповідно до нормативних документів, рішень педагогічної ради досягнення учнів 1-3 класів оцінювались вербально, здійснювалось формувальне оцінювання. Всі учні засвоїли навчальні програми та атестовані.

Результати навчальних досягнень учнів 4 класу представлені в діаграмах:

 

Фото без опису

 

 

 

Українська мова

Адміністрацією закладу зроблено моніторинг навчальних досягнень учнів

5-9 класів:

 

 

Фото без опису

 

 

 

 

Українська література

Фото без опису

 

Фото без опису

 

 

 

Фото без опису

 

Фото без опису

 

 

 

Фото без опису

 

 

Фото без опису

 

 

Моніторинг навчальних досягнень старшої школи показав наступні результати:

 

Фото без опису

 

Фото без опису

 

 

 

Фото без опису

Фото без опису

 

 

Фото без опису

 

Фото без опису

 

Дані моніторингу обговорюються на засіданнях методоб’єднань вчителів, психолого-педагогічних семінарах, засіданнях педагогічних рад. За результатами моніторингу розробляються рекомендації, приймаються управлінські рішення щодо планування і корекції роботи. А саме: це виявлення і аналіз чинників, що впливають на рівень успішності учнів, виявлення обдарованих дітей і підтримка їх інтелектуального розвитку, планування і проведення додаткових занять з учнями, які потребують педагогічної допомоги, диференційованому підходу до учнів, впровадження в роботу інтерактивних методів, активізація роботи психологічної служби, нагромадження даних для порівняльного аналізу діяльності учнів та класних колективів, прогнозування на основі отриманих даних тенденцій розвитку навчального закладу. Згодом, відповідно, відбувається перевірка виконаних рекомендацій та рішень.

Таким чином, за допомогою внутрішнього моніторингу забезпечується мобільний зворотній зв'язок у навчанні, який дозволяє виявити ступінь збігу реально здійсненої дії та запланованої, дає змогу вчителю вчасно проводити корекцію освітньої діяльності.

У закладі впроваджується система формувального оцінювання, яке передбачає відстежування особистісного розвитку учнів та хід набуття ними навчального досвіду і компетентностей. Через систему формувального оцінювання вчителі закладу виявляють прогалини у змісті навчального матеріалу, який засвоїли учні, визначають рівень індивідуальних досягнень кожного учня, використовують одиничні завдання, нестандартизовані за змістом, процедурою і способами перевірки. Так на уроках математики, фізики та хімії вчителі використовують опитування, під час якого в кінці уроку учні дають відповіді на запитання, що на уроці було найбільш зрозумілим та що взагалі залишилось незрозумілим. Такі запитання дають можливість вчителю спланувати індивідуальну роботу з учнями по усуненню прогалин у їх знаннях. На уроках історії, біології, української мови та літератури вчителі використовують техніки «Асоціативний кущ», «Мікрофон», «Синкам» та розв’язування кросвордів. Використання таких технік забезпечує зворотній зв'язок "учитель-учень", вчитель виявляє потреби учнів та спонукає їх до самоповаги і співробітництва, спостерігає за процесом навчання, розвиває самооцінку учнів.

Вчителі під час формувального оцінювання розвивають культуру спільного обговорення в класі, навички критичного і творчого мислення учнів, а також створюють середовище, що заохочує учня запитати. Формувальне оцінювання - шлях до успішного навчання. Учителі-предметники приділяють велику увагу формуванню в учнів позитивної самооцінки, бажання навчатися. Під час навчального процесу вчителі не дають учням зневіритись у своїх силах, заохочують учнів максимально проявляти свою ініціативу, самостійно думати і працювати. Для цього створюють проблемні ситуації на уроках. Тому, що там де немає вибору, немає мислення. Вчителі звертають увагу на те, щоб учні не боялись припуститись помилки. Адже на помилках вчиться. З цією метою вчителі використовують нестандартні типи уроків, де учні залучаються в колективні форми навчання, використовуються різні інтерактивні технології, творчі завдання, створюють ігрові ситуації, мультимедійні презентації, навчальні екскурсії. Все це робиться з метою викликати в учнів зацікавленість до предмету, до теми.

Вчителі намагаються утвердити в свідомості учнів оцінку не як фіксатор невдачі, а як умовну позначку його досягнень, як стимул до творчої діяльності.

Узакладі проводиться робота із вивчення та впровадження інноваційних технологій навчання.

Які ознаки готовності до створення новацій для вас є найважливішими?

(відповіді учнів)

Фото без опису

 

3. Педагогічна діяльність працівників закладу

Педагоги використовують освітні технології, спрямовані на оволодіння здобувачами освіти ключовими компетентностями та наскрізними уміннями. В разі необхідності визначається індивідуальний зміст вивчення навчальних дисциплін, ставляться власні цілі у вивченні конкретної теми, обираються оптимальні форми та темпи навчання (Плани роботи з учнями, які потребують педагогічної допомоги та обдарованими учнями). Переважна більшість педагогічних працівників створюють та використовують під час роботи власні напрацювання.

Відповідно до освітніх програм, річного плану роботи закладу на 2020/2021навчального року, внутрішньої системи забезпечення якості освіти, адміністрацією закладу спільно із головами методичних об'єднань здійснюється контроль за виконанням навчальних планів і програм у І семестрі та в кінці поточного навчального року.

В основу аналізу стану виконання навчальних програм та навчальних планів покладені такі документи:

- інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення навчальних дисциплін у 2020/2021навчального року;

- Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх начальних закладів (наказ МОНУ № 496 від 03.06.2008р.);

- Інструкція щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОНУ № 412 від 08.12.2015р.);

- навчальні програми;

- календарні плани вчителів-предметників;

- класні журнали;

- узагальнена звітна інформація вчителів.

Під час календарного планування уроків педагоги самостійно визначають кількість годин на вивчення тієї чи іншої теми, змінюють порядок їх вивчення відповідно до освітніх потреб учнів. При розробленні календарно-тематичного планування використовують такі ресурси: взірці, що пропонуються:

- фахові видання - 52%,

- рекомендації МОН - 100%,

- розробки з блогів та інтернет сайтів - 48%,

- власний досвід - 41%,

- досвід запозичений в колег – 21 %;

- спільна робота з колегами  28%.

Які джерела (ресурси) використовуєте,

коли розробляєте календарно-тематичне планування?

Фото без опису

Адміністрацією закладу двічі на рік у вересні та січні (на початку навчальних семестрів) проводиться перевірка календарно-тематичного планування з навчальних предметів на І та ІІ семестри навчального року. Крім планування перевіряються графіки контрольних робіт на семестри, якість оформлення документів, їх відповідність освітнім програмам закладу, навчальним планам та програмам.

Особлива увага у підвищення фахової майстерності надається самоосвітній роботі учителя через участь у різноманітних семінарах, вебінарах, науково- практичних конференціях, майстер-класах, тренінгах на рівні закладу, методичних та освітніх установ району, ІППОЧО та на електронних сайтах «Всеосвіта», «На урок», «Prometheus» та інших.

За якими формами відбувалося підвищення професійної кваліфікації?

 

Фото без опису

 

У закладі створено ряд методичних структур, які сприяють підвищення фахової компетентності учителя: методична рада, Школа молодого вчителя, психолого-педагогічні семінари, діють 5 методичних об’єднань учителів суспільно-гуманітарного циклу, природничо-математичного циклу, початкових класів, художньо-естетичного циклу, класних керівників.

Педагоги поширюють свій педагогічний досвід, приймають участь у різноманітних педагогічних, вебінарах, конференціях.

На засіданні педагогічної ради від 30.08.2019 р.(протокол №1) затверджено Положення про академічну доброчесність, в якому прописано види порушень академічної доброчесності та відповідальність за них. Педагоги закладу діють на засадах академічної доброчесності, вказують джерела, літературу, автора, запобігають списуванню. У закладі регулярно проводяться бесіди із здобувачами освіти про важливість дотримання принципів академічної доброчесності: неприпустимість списування та плагіату, необхідності вказувати джерела інформації, які використовуються. Класні керівники провели в кожному класі бесіди, з метою ознайомлення здобувачів освіти з основами авторського права. У кожному класі сформовано кодекси честі.

Чи проводять вчителі бесіди про неприпустимість списування та плагіату, необхідність вказувати джерела інформації, які використовуються?

Фото без опису

 

 

 

4. Управлінські процеси закладу освіти

 

У Оршовецькому закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів розроблена Стратегія розвитку закладу освіти, яка відповідає особливостям і умовам його діяльності. Стратегіярозвиткупогоджена з Неполоковецькою селищною ради. В Стратегії розвитку прописана місія, візія та основністратегічні завдання розвитку закладу освіти на 2020-2025 роки.

Річний план роботи закладу реалізує стратегію його розвитку, враховує освітні програми та розробляється в співпраці керівництва закладу освіти та педагогічних працівників. Учасники освітнього процесу залучаються до розроблення річного плану роботи закладу освіти, інших документів. Учасники освітнього процесу залучаються до самооцінювання якості освітньої діяльності через процедури само оцінювання, про що видано наказ по закладу освіти в травні. Проведено опитування всіх учасників освітнього процесу, на основі якого визначенні пріоритетні завдання на 2021/2022 навчальний рік.

Керівництво закладу освіти вживає заходи для створення належних умов діяльності закладу, вивчає стан матеріально-технічної бази (розділ Стратегії «Фінансово-господарський аспект»). Всі учасники освітнього процесу задоволені загальним психологічним кліматом у закладі освіти і діями керівництва щодо формування відносин довіри та конструктивної співпраці між ними, вчасно розглядає звернення учасників освітнього процесу та вживає відповідних заходів реагування. У Оршовецькому закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів забезпечується змістовне наповнення та вчасне оновлення інформаційних ресурсів. Постійно оновлюється інформація про заклад на сайті засновника та в соціальних мережах (сторінка на facebook). Кадровий склад педагогічних працівників складає 30 педагогів. Заклад освіти укомплектований кадровим складом, вакансій немає. Всі педагогічні працівники, працюють за фахом. Для матеріального та морального заохочення педагогічних працівників та з метою підвищення якості освітньої діяльності, профспілковий комітет надає рекомендації щодо стимулюючих виплат учасникам освітнього процесу. Проведені результати опитування свідчать про те що є сформована активна група працівників, яка готова працювати в період змін і формувати сучасну модель закладу.

 

Колектив Оршовецького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ставить перед собою завдання на 2021/2022 навчальний рік:

1. Підвищувати якість освітніх послуг і забезпечувати довіру до результатів навчання.

2. Створювати умови навчання та праці, якізабезпечують партнерство учасників освітнього процесу.

3. Отримувати постійний зворотній зв’язок від учасників освітнього процесу щодо якості освіти, відзначати успішні практики та вчасно реагувати на виявлені проблеми.

4. Приймати обґрунтовані управлінські рішення, які спрямовані на підвищення якості освіти та освітньої діяльності.

5. Постійно вдосконалювати освітнє середовище, систему оцінювання учнів, педагогічну діяльність, управлінські процеси закладу освіти.

6. Забезпечити прозорість діяльності закладу освіти і готовність до змін в інтересах учасників освітнього процесу.