1. Соціальний захист

Концепція про права людини, яка набула чинності в Україні, дитиною вважає кожну людську істоту до досягнення нею 18-річного віку (п.1). В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питанням соціального забезпечення, судами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини, особливо дітям пільгових категорій.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у закладі освіти, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

 • сироти – 2 учнів;
 • діти позбавлені батьківського піклування – 15 учнів;
 • в сім’ях опікунів – немає;
 • діти, які опинилися у складних життєвих обставинах – 7 учнів;
 • напівсироти – 17 учнів;
 • діти трудових мігрантів – 41 учень;
 • діти-інваліди – 5 учнів;
 • діти з багатодітних сімей – 93 учні;
 • діти з малозабезпечених сімей – 4 учні;
 • діти з неповних сімей – 104 учні;
 • діти, батьки яких брали, або беруть участь в АТО – 8 учнів.

У закладі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. На протязі навчального року вчителями проводиться обстеження житлово–побутових та матеріальних умов життя дітей.

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації закладу освіти.  За бюджетний кошт діти з малозабезпечених сімей, діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування та діти, що навчаються на інклюзивній формі навчання щоденно отримують безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні. З опікунами дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування підтримується постійний зв'язок класних керівників, практичного психолога, адміністрації закладу освіти.

У вересні місяці бібліотекарем були видані усі підручники дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

 1. Співпраця з батьками

 Виховання учня в закладі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником закладу освіти, а тому беруть активну участь у освітньому процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною.

 Однією з традиційних форм роботи з батьками у закладі є класні та загальношкільні батьківські збори. Тематика зборів підбирається з врахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні бере участь адміністрація закладу, практичний психолог, соціальний педагог, сестра медична

 1. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

Медичне обслуговування учнів та працівників закладу організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів працює сільський ФАП, який організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно на базі медичної установи діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у закладі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно до цих списків видається наказ по закладу освіти. Медичне обслуговування працівників закладу організовано на базі Кіцманської ЦРЛ. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд та один раз на три роки огляд у психіатра. Працівники їдальні проходять медичні огляди двічі на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у сестри медичної.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у закладі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Гаряче харчування учнів 1-4 класів відбувається згідно графіку на перервах у їдальні закладу.

 1. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час освітнього процесу в  2019/2020 н.р. знаходився під щоденним контролем адміністрації  закладу.

З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу перед початком  навчального року видано низку наказів, які стосуються попередження травматизму учнів та дорослих, протипожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, створення системи охорони праці у закладі. Розроблені посадові інструкції та інструкції з охорони праці для всіх працівників, видані працівникам під підпис. У наявності журнали реєстрації інструктажів, обліку дитячого та дорослого травматизму, пожеж тощо.

Відповідно до типового положення  «Типового положення про організацію навчання з питань охорони праці» проводилось навчання працівників закладу з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.

Відпрацьована програма вступного та первинного інструктажів з охорони праці для працівників та учнів закладу.

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі  велась відповідно до:

 • статей 43, 50 Конституції України;
 • Закону України «Про освіту», стаття 26;
 • кодексу законів про працю України, статті 2, 10, 13;
 • Закону України «Про охорону праці», статті 6, 7, 10, 15, 19, 25;
 • наказів МОН України №563 від 01.08.2001р. «Про затвердження положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально–виховного процесу в закладах освіти» і №616 від 31.08.2001р. «Про затвердження положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально–виховного процесу в навчальних закладах»

Уся документація в закладі  відповідає діючим нормативним документам.

Були видані накази про організацію роботи з охорони праці, заповнені акти–дозволи на проведення занять у кабінетах, акт перевірки готовності закладу до  2019/2020 навчального року, проведено перевірка контурів захисного заземлення, опору  електропроводу; у колективному договорі є розділ з питань охорони праці, правила внутрішнього розпорядку.

На кожному поверсі, у кожному навчальному кабінеті розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих; в навчальних кабінетах закладу оформлено куточки з безпеки життєдіяльності.

На засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові періодично заслуховувались питання з охорони праці,  дитячого та дорослого травматизму.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорювались на батьківських зборах.

Медичне обслуговування учнів закладу здійснюється лікарем ФАПу та медичною сестрою. Учні усіх класів пройшли медичний огляд лікарями–фахівцями. Щомісячно учні 1 – 11 класів проходять перевірку на педикульоз. Проводиться профілактичне щеплення учнів. Для учнів закладу на підставі довідок ЛКК організовано  навчання вдома. На 1 вересня 2019 року всі учні закладу пройшли медичний огляд та отримали довідку за пробою Руф’є та розподілені у відповідні групи для заняття спортом на уроках фізичної культури.

На 1 вересня 2019 року всі педагогічні працівники надали медичні книжки з дозволом на роботу та отримали медичні довідки про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу закладу освіти з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації закладу. Наказом по закладу освіти призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями, прибиранням території біля закладу освіти.

У закладі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має куток з охорони праці та необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях закладу освіти розміщено кілька стендів по безпечній поведінці.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання.

 1. Фінансово-господарська діяльність

Будівля закладу прийнята в експлуатацію  55 років назад. Але незважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація закладу разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтримання її у робочому стані. Фінансування потреб закладу проводиться бухгалтерією Неполоковецької селищної ради, Кіцманського району. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам закладу. Вчасно здійснювалися бухгалтерією оплата за спожиті школою енергоносії.

З 02.09.2019 року продовжується будівництво шкільного спортивного залу.

За кошти Неполоковецької селищної ради придбано 36 одномісних парт, ТЗН (2 проектори з екранами, 3 ноутбуки), дошки шкільні трьохелементні ( 2шт.), дидактично-роздатковий матеріал для учнів НУШ.  А також доукомплектовано кабінет української мови та літератури проектором з екраном.  Для кабінету англійської мови придбано класну дошку.

У закладі проведено безпровідне підключення до мережі інтернет. Зроблено ремонт в коридорах закладу. Здійснено заміну шкільного електричного дзвінка. Проведено  ремонт фасаду закладу та облаштовано благоустрій шкільного подвір’я.

На початку навчального року працівниками бухгалтерії Неполоковецької селищної ради планово проведено інвентаризацію майна. Зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються. 

 

 

 

 

Проект рішення

1.Заступнику директора з навчально-виховної роботи:

  1. Організувати перевірку виконання навчальних програм вчителями закладу два рази на рік.
  2. Своєчасно організовувати профільну заміну вчителів, які хворіють або проходять курси підвищення кваліфікації.

1.3. На засіданнях методоб'єднань обгрунтувати підходи щодо конт­ролю за навчальними досягненнями учнів та критеріями оціню­вання знань.

2.Заступнику директора з виховної роботи:

  1. Контролювати якість викладання уроків фізичного виховання з метою дотримання правил з безпеки життєдіяльності;
  2. Ширше залучати медичних працівників до профілактичної ро­боти серед школярів.

3.Класним керівникам:

3.1. Продовжувати роботу з питань безпеки життєдіяльності та профілакти­ки дитячого травматизму;

3.2. Не допускати формального підходу до проведення обліку учнів девіантної поведінки;

3.3. Посилити роботу із соціально неспроможними сім'ями;

3.4. Вжити заходів щодо посилення контролю за відвідуванням уч­нями закладу освіти;

3.5. Проводити бесіди на морально-правову тематику серед уч­нів 8-11 класів.

3.6. не допускати формального підходу до пропусків закладу освіти учнями без поважних причин, доповідати адміністрації закладу кожної п'ятниці тижня про кількість учнів, які пропустили заняття  без поважних причин;

3.7. Проводити індивідуальні бесіди з батьками здобувачів освіти, які пропускають уроки без поважних причин, не відвідують заклад;

3.8. Проводити аналіз стану роботи з правового виховання і наміча­ти конкретні шляхи їх усунення.

3.9. На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів та робити записи у відповідному журналі.

4. Усім працівникам закладу освіти потрібно:

4.1. Суворо дотримуватися вимог законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти;

  1. Постійно залучати фахівців та спільно з ними проводити з учнями 1 – 11 класів, їх батьками роз’яснювальну, просвітницьку роботу, заходи з профілактики захворювань та дитячого травматизму в навчально– виховному процесі та в побуті,  бесіди про дотримання правил безпеки при поводженні неповнолітніх з вибухонебезпечними предметними засобами, тематичні заняття з питань профілактики отруєнь грибами, деякими рослинами тощо;
  2. Посилити профілактичну роботу щодо попередження дитячого травматизму;
  3.  На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводити інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів та робити записи у відповідному журналі;
  4. Продовжити роботу щодо обладнання та поповнення матеріала­ми  шкільного методичного кабінету.
  5. Продовжити впровадження системи розвивального навчання в початковій школі та роботу над темою «Актуальні проблеми нав­чання читанню молодших школярів».
  6. Продовжити роботу з обдарованими дітьми, постійно поповнюва­ти банк даних.
  7. Щорічно проходити курси підвищення кваліфікації тривалістю не менше 30 годин.