Фото без опису

 

Зміст

 

Вступ

 

Розділ І. Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання  (набуті   компетентності)

 

Розділ ІІ. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічна послідовність їх реалізації

 

Розділ ІІІ. Форми організації освітнього процесу

 

Розділ ІV. Система внутрішнього забезпечення якості освіти

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

 

 Освітня програма діяльності закладу дошкільної освіти зорієнтована на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, збереження дитячої субкультури, взаємозв’язок усіх сторін її життя та створення умов для соціально-емоційного благополуччя й адаптації кожної дитини в соціумі дорослих та однолітків шляхом засвоєння культурно-комунікативних засобів спілкування.

Цілі і завдання Освітньої програми дошкільного навчального закладу визначаються відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти та   Статуту закладу  і реалізованими програмами, технологіями. Заклад прагне задовольнити потреби громадян відповідної території мікрорайону міста в здобутті дошкільної освіти, створювати безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, дотримуватись режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей відповідно до санітарно-гігієнічним вимог та забезпечувати їх дотримання. Освітня програма враховує потреби дитячого контингенту.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

У період літнього оздоровчого періоду з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча та художньо-продуктивна діяльність.

У закладі дошкільної освіти  встановлено 5-денний робочий тиждень. Заклад працює з 7.30 до 18.00.

В дошкільному закладі функціонує 4 вікові групи, з них у 2020/2021навчальному році:

 • 1 група дітей раннього дошкільного  віку – 2-3-го року життя;
 • 1 група молодшого віку – 4-го року життя;
 • 1група середнього віку –4- 5-го року життя;
 • 1 група старшого віку– 5- 6-го року життя .

 

Пріоритетними напрямками роботи є:

 • забезпечувати максимально сприятливі умови навчання та виховання дітей, створювати безпечні умови для навчання, розвитку і виховання дошкільників;
 • забезпечувати психолого-педагогічний та медичний супровід організації життєдіяльності дошкільнят в умовах закладу;
 • здійснювати особистісно-орієнтований підхід у становлення особистості дошкільника реалізації його інтелектуальних, культурних і творчих можливостей шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій, методик, програм;
 • підвищувати якість та ефективність освітнього процесу шляхом впровадження в практику роботи ІКТ та комп’ютерно-орієнтованих технологій;
 • удосконалювати професійну компетентність педагогів як в умовах дошкільного закладу, та і в системі підвищення кваліфікації;
 • модернізувати матеріально-технічну базу закладу дошкільної освіти;
 

-

 

створювати  оновлене   відповідно   до   вимог   часу   програмно методичне

забезпечення закладу;

 • удосконалювати механізм моніторингу освітнього процесу;
 • формувати комплексну національно-орієнтовану систему виховання дітей дошкільного віку;
 • забезпечити педагогічне співробітництво зі школою з питань адаптації вихованців закладу до умов навчання в школі;
 • забезпечувати тісну співпрацю з родинами вихованців та громадськістю, урізноманітнювати форми спільної роботи;
 • забезпечення якісного функціонування виховного процесу та збереження здоров’я дітей шляхом оновлення навчально-методичної та матеріально технічної бази закладу освіти.
 

Завдання на 2020-2021 навчальний рік:

 

 1. Впроваджувати інноваційні форми роботи в роботу з батьками, а саме дерево цілей, батьківська скринька за допомогою інформаційно-комунікативних, комп’ютерних технологій.
 2. Продовжувати розвивати комунікативно-мовленнєву активність дітей дошкільного віку інтерактивними та ефективними методами мовленнєвої роботи.
 3. Впровадження здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних технологій в фізкультурно-оздоровчу роботу закладу згідно вимог нової редакції Базового компонента дошкільної освіти.
 4. Інноваційні технології LEGO, як засіб наступності закладу дошкільної освіти та початкової школи в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».

          

  Пріоритетні напрями роботи груп є:

 • Інновації у формуванні  логіко-математичних  компетентностей  дітей (вихователі Чередарик Т.І., Мегера Т.В., Одайська Т.П.)
 • фізкультурно-оздоровчий  напрямок (вихователі Копаніцька О.С., Гешко Є.І.)
 • розвиток дитини засобами взаємодії різних видів мистецтв  (вихователі  Капша О.М., Одайська Т.П.) 

 

Основні технології, що впроваджуються закладом дошкільної освіти для підвищення якості освітнього процесу.

 • Мнемотехнологія – ефективний метод розвитку пам’яті, мовлення.
 • Теорія розв’язання винахідницьких завдань (ТРВЗ) Альтшуллер Г.С.
 • Методика М.М. Єфименка «Театр фізичного розвитку й оздоровлення».
 • Інформаційно-комунікативні технології.
 • Кільця Луллія
 • В.В.Воскобович «Казкові лабіринти гри»
 • LEGO , як засіб наступності закладу дошкільної освіти та початкової школи в умовах освітньої реформи НУШ

 

Розділ І.

Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуття компетентностей)

Освітній процес у  ЗДО будується на відповідному програмно-методичному забезпеченні та представляє єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми комплексними та парціальними  програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Згідно з рішенням педагогічної ради (протокол № 1 від 31.08.2020 року) освітній процес у садочку керуватиметься головними засадами державного стандарту - Базового компоненту дошкільної освіти України та чинними програмами:

 

 

Назва групи

Назва програми

Реквізити програми

Примітка

Комплексна

Парціальна

Група раннього віку 3-го року життя

       Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина»

 

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (наук. кер. проекту – Огнев’юк В.О., авт. колектив – Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Богданець-Білоскаленко Н.І.; МОН України, Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. – К.:Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2016. – 304с.

 

Група молодшого перед шкільного віку 4-го року життя

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина»

 

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (наук. кер. проекту – Огнев’юк В.О., авт. колектив – Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Богданець-Білоскаленко Н.І.; МОН України, Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. – К.:Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2016. – 304с.

 

Група середнього перед шкільного віку 5-го року життя

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина»

 

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (наук. кер. проекту – Огнев’юк В.О., авт. колектив – Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Богданець-Білоскаленко Н.І.; МОН України, Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. – К.:Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2016. – 304с.

 

Група старшого перед шкільного віку 6-го року життя

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина»

 

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (наук. кер. проекту – Огнев’юк В.О., авт. колектив – Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Богданець-Білоскаленко Н.І.; МОН України, Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. – К.:Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2016. – 304с.

 

Практичний психолог

 

Заброцька І.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

Хотей К.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитрюк О.С.

 

 

 

 

 

 

Андроник А.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвивальна програма сенсорного розвитку по забезпеченню системності дітей раннього віку «Форма.Колір. Величина»

 

 

Розвивальна програма для дітей дошкільного віку «Розвиток пізнавальної сфери»
 

Розвивальна програма
«Вчуся, граюсь,розвиваюсь»

 

 

 

 

 

Програма курсу корекційних занять із зниженням агресивності дітей 5-6 років

 

 

Програма з формування психологічної готовності дітей до навчання в школі «Крок за кроком»

 

 

Програма для дітей середнього та старшого віку.

Індивідуальна та групова корекційна робота з дітьми з труднощами ЗНМ. Програма  «Корекційно- відновлювальні заняття із ЗНМ (укладач практичний психолог ДНЗ №45 Коханюк Н.Б.

 

Керівник гуртка

 

Англійська мова для дітей дошкільного віку: програма та методичні рекомендації/ І.А. Кулікова, Т.М.Шкваріна

Англійська мова для дітей дошкільного віку: програма та методичні рекомендації/ І.А. Кулікова, Т.М.Шкваріна

 

Вчитель-логопед

 

Ю.В. Рібцун Корекційна робота  з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвит

ком мовлення

 

 

 

 

         З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вищезазначених освітніх програм та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», листа МОН від 30.07.2020 №1/9-411«Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» у 2020/2021 навчальному році в ЗДО тривалість занять становитиме:

для дітей віком від 2 до 3 років проводяться заняття тривалістю до 10 хв., з фізкультури 15 хв.

- у ІІ молодшій групі не більше 15 хв.; інтегроване – 20хв., з фізкультури – 20 хв.

- у середній – 20 хв.; інтегроване – 30хв., з фізкультури – 25 хв.

- у старшій – 25 хв.; інтегроване – 35хв., з фізкультури – 30 хв.

Максимальна допустима кількість занять в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих занять.

Розподіл групових фронтальних занять на тиждень

у 2020/2021 навчальному році у групах

(5-денний робочий тиждень) за програмою «Дитина»,

рекомендованою МОН України від 09.11.2015 № 1/11–16163

 

Види діяльності за освітніми лініями

Кількість занять на тиждень за віковими групами

І молодша (від 2 до 3 років)

ІІ молодша (від 3 до 4 років)

Середня (від 4 до 5 років)

Старша (від 5 до 6 років)

Ознайомлення з соціумом

0.5

1

2

1

Ознайомлення з

природним довкіллям

0.5

1

1

 1

Художньо – продуктивна діяльність

(музична, образотворча, театральна тощо)

4

4

5

5

Сенсорний розвиток

1

-

-

-

Логіко – математичний розвиток

-

1

1

2

Розвиток мовлення

2

2

3

2

Здоров’я та

фізичний розвиток

2

3

3

3

Загальна кількість занять

на тиждень

10

12

12

14