Зміст

 

Вступ ……………………………………………………………………………….3

 

Розділ І. Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання  (набуті   компетентності)……………………………………………..………….6

 

Розділ ІІ. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічна послідовність їх реалізації………………………………………………………11

 

Розділ ІІІ. Форми організації освітнього процесу…………………………...14

 

Розділ ІV. Система внутрішнього забезпечення якості освіти

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти…17

Вступ

Освітня програма діяльності закладу дошкільної освіти зорієнтована на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, збереження дитячої субкультури, взаємозв’язок усіх сторін її життя та створення умов для соціальноемоційного благополуччя й адаптації кожної дитини в соціумі дорослих та однолітків шляхом засвоєння культурно-комунікативних засобів спілкування.

Цілі і завдання Освітньої програми дошкільного навчального закладу визначаються відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти та   Статуту закладу  і реалізованими програмами, технологіями. Заклад прагне задовольнити потреби громадян відповідної території мікрорайону міста в здобутті дошкільної освіти, створювати безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, дотримуватись режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей відповідно до санітарно-гігієнічним вимог та забезпечувати їх дотримання.

Освітня програма враховує потреби дитячого контингенту.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня. 

У період літнього оздоровчого періоду з дітьми проводиться фізкультурнооздоровча та художньо-продуктивна діяльність.

У закладі дошкільної освіти  встановлено 5-денний робочий тиждень. Заклад працює з 7.30 до 18.00. 

В дошкільному закладі функціонує 4 вікові групи, з них у 2020/2021навчальному році:

 • 1 група дітей раннього дошкільного  віку – 1,5-3-го року життя;
 • 1 група молодшого віку – 4-го року життя;
 • 1група середнього віку –4- 5-го року життя; - 1 група старшого віку– 5- 6-го року життя .

Пріоритетними напрямками роботи є:

 • забезпечувати максимально сприятливі умови навчання та виховання дітей, створювати безпечні умови для навчання, розвитку і виховання дошкільників;
 • забезпечувати психолого-педагогічний та медичний супровід організації життєдіяльності дошкільнят в умовах закладу;
 • здійснювати особистісно-орієнтований підхід у становлення особистості дошкільника реалізації його інтелектуальних, культурних і творчих можливостей шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій, методик, програм; - підвищувати якість та ефективність освітнього процесу шляхом впровадження в практику роботи ІКТ та комп’ютерно-орієнтованих технологій;
 • удосконалювати професійну компетентність педагогів як в умовах дошкільного закладу, та і в системі підвищення кваліфікації;
 • модернізувати матеріально-технічну базу закладу дошкільної освіти;
 • створювати оновлене відповідно до вимог часу програмно методичне забезпечення закладу;
 • удосконалювати механізм моніторингу освітнього процесу;
 • формувати комплексну національно-орієнтовану систему виховання дітей дошкільного віку;
 • забезпечити педагогічне співробітництво зі школою з питань адаптації вихованців закладу до умов навчання в школі;
 • забезпечувати тісну співпрацю з родинами вихованців та громадськістю, урізноманітнювати форми спільної роботи;
 • забезпечення якісного функціонування виховного процесу та збереження здоров’я дітей шляхом оновлення навчально-методичної та матеріально технічної бази закладу освіти.

Завдання на 2021-2022 навчальний рік:

  1. Удосконалення навичок комунікативної мовленнєвої компетенції дошкільників шляхом упровадження інноваційних методик і технологій.
  2. Формування природничо-екологічної компетентності та ціннісного ставлення до довкілля, орієнтованих на сталий розвиток дошкільників.  
  3. Формуваання навичок здорового  способу життя через забезпечення повноцінного педагогічного впливу на

                      фізичний                                       стан                                       вихованців.

Пріоритетні напрями роботи груп є:

 • Інновації у формуванні  комунікативних  компетентностей  дітей

(вихователі Чередарик Т.І., Мегера Т.В. )

 • інноваційний крок в формуванні здорового способу життя

(фізкультурно-оздоровчий напрямок) (вихователі Семенчук М.П., Слоцька М.В.)  

 • розвиток дитини засобами взаємодії різних видів мистецтв природодоцільного світогляду та ціннісного ставлення до довкілля, орієнтованих на сталий розвиток дошкільників ( напрямок театрального образотворення через природній світ)

 (вихователі  Капша О.М., Слоцька М.В.)  

 

Основні технології, що впроваджуються закладом дошкільної освіти для підвищення якості освітнього процесу.

 • Мнемотехнологія – ефективний метод розвитку пам’яті, мовлення.
 • Теорія розв’язання винахідницьких завдань (ТРВЗ) Альтшуллер Г.С.
 • Методика   М.М.          Єфименка   «Театр        фізичного   розвитку     й оздоровлення».
 • Інформаційно-комунікативні технології.
 • Кільця Луллія.
 • В.В.Воскобович «Казкові лабіринти гри».
 • LEGO , як засіб наступності закладу дошкільної освіти та початкової школи в умовах освітньої реформи НУШ.
 • Карл Орф «Вільне музикування».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ І Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуття компетентностей)

Освітній процес у  ЗДО будується на відповідному програмнометодичному забезпеченні та представляє єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми комплексними та парціальними  програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Згідно з рішенням педагогічної ради (протокол № 1 від 31.08.2021 року) освітній процес у садочку керуватиметься головними засадами державного стандарту – оновленого Базового компоненту дошкільної освіти України та чинними програмами:

 

 

Назва групи

Назва програми

Реквізити програми

Примітка

Комплексна 

Парціальна 

Група раннього віку   3-го року життя

       Освітня

програма для дітей від 2 до 7 років

«Дитина»

 

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (наук. кер. проекту – Огнев’юк В.О., авт. колектив – Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Богданець-

Білоскаленко Н.І.; МОН України, Київ. ун-т ім.

Б.Грінченка. – К.:Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2020. – 440с.

 

Група молодшого перед шкільного віку   4-го року життя

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років

«Дитина»

 

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (наук. кер. проекту – Огнев’юк В.О., авт. колектив – Бєлєнька Г.В., Богініч

О.Л., Богданець-

Білоскаленко Н.І.; МОН України, Київ. ун-т ім.

Б.Грінченка. – К.:Київ. ун-т ім. Б.Грінченка,

 

 

 

 

 

2020. – 440с.

 

Група середнього перед шкільного віку   5-го року життя

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років

«Дитина»

 

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (наук. кер. проекту – Огнев’юк В.О., авт. колектив – Бєлєнька Г.В., Богініч

О.Л., Богданець-

Білоскаленко Н.І.; МОН України, Київ. ун-т ім.

Б.Грінченка. – К.:Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2020. – 440с.

 

Група старшого перед шкільного віку   6-го року життя

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років

«Дитина»

 

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (наук. кер. проекту – Огнев’юк В.О., авт. колектив –

Бєлєнька Г.В., Богініч

О.Л.,              Богданець-

Білоскаленко Н.І.; МОН України, Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. – К.:Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2020. – 440с.

 

Практичний психолог

 

 

 

Хотей К.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитрюк О.С.

 

Розвивальна програма для дітей дошкільного віку «Розвиток

пізнавальної сфери»

 

Розвивальна програма

«Вчуся, граюсь,розвиваюсь»

 

 

 

 

 

Програма курсу корекційних занять із

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андроник А.В.

 

 

 

 

 

 

 

Захливняк Н.М.

 

 

 

 

 

 

зниженням агресивності дітей 5-6 років

 

 

Програма з формування психологічної

готовності дітей до

навчання в школі «Крок за кроком»

 

 

 

Програма психологічного

супроводу дитини в

період адаптації до умов ДНЗ: «З РАДІСТЮ У САДОЧОК»

 

 

Керівник гуртка 

 

 

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (наук. кер. проекту – Огнев’юк В.О., авт. колектив – Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Богданець-

Білоскаленко Н.І.; МОН України, Київ. ун-т ім.

Б.Грінченка. – К.:Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2020. – 440с.

 

Вчительлогопед

 

Ю.В. Рібцун

Ю.В. Рібцун Корекційна робота                  з          розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетикофонематичним недорозвит ком мовлення

 

 

 

         З метою реалізації оновленого Базового компонента дошкільної освіти, вищезазначених освітніх      програм     та      відповідно до      наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», листа МОН від 10.08.2021 №1/9-406«Щодо окремих питань діяльності закладів освіти  у 2021/2022 навчальному році» у 2021/2022 навчальному році в Оршовецькому ЗДО тривалість занять становитиме:

для дітей віком від 1,5 до 3 років проводяться заняття тривалістю до 10 хв., з фізкультури 15 хв.

 • у ІІ молодшій групі не більше 15 хв.; інтегроване – 20хв.,  з фізкультури – 20 хв.
 • у середній – 20 хв.; інтегроване – 30хв., з фізкультури – 25 хв. - у старшій – 25 хв.; інтегроване – 35хв., з фізкультури – 30 хв.

 

 

 

Гранично допустиме навантаження на дітей протягом тижня  у 2021/20222 навчальному році у групах 

(5-денний робочий тиждень) за освітньою  програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», 2020

 

 

Види діяльності за освітніми лініями

Кількість занять на тиждень за віковими групами

І молодша

(від 2 до 3 років)

ІІ молодша

(від 3 до 4 років)

Середня

(від 4 до 5 років)

Старша

(від 5 до 6 років)

Предметний світ

-

0.5

0.5

1

Соціальний світ

0.5

0.5

0.5

1

Природний світ

0.5

1

1

 1

Художньо – продуктивне образотворення 

(музика, літературне, театральне тощо)

4

4

5

5

Сенсорний пізнавальний простір

1

1

1

2

Комунікативний розвиток

2

2

1

2

Здоров’я та  фізичний розвиток

2

3

3

3

Загальна кількість занять  на тиждень

10

12

12

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ

Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній,  логічна послідовність їх вивчення

Зміст освітнього процесу в ЗДО у 2021/2022 навчальному році спрямований на формування та розвиток компетентності вихованців відповідно до освітніх ліній Базового компонента:

Освітня лінія

Зміст освітнього процесу

Особистість дитини

Передбачає:

 • формування позитивного образу «Я», створення бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;
 • виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності. На кінець дошкільного періоду життя в дитини мають бути сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка.

Дитина в соціумі

Передбачає:

формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим. Завдяки спілкуванню з дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду людства, в дитини з’являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей. Взаємодія з іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в людський соціум, що вимагає уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства

 

Дитина в природному довкіллі

  

  

  

  

  

Містить доступні дитині дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля. Природнича освіченість передбачає наявність уявлень дитини про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до природи виявляється у її природодоцільній поведінці: виважене ставлення до рослин і тварин;готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою; дотримування правил природокористування.

 Мовлення дитини

 Передбачає:

 засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням дошкільного дитинства. Мова виступає «каналом зв’язку» для одержання інформації з немовних сфер буття, засобом пізнання світу від конкретночуттєвого до понятійно-абстрактного. Мовленнєве виховання забезпечує духовно-емоційний розвиток дитини через органічний зв’язок із національним вихованням. Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку складається із різних видів говоріння та слухання, під час якої формуються мовленнєві вміння і навички. Вивчення української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот передбачає залучення дітей інших національностей, які є громадянами України, до оволодіння українською мовою як державною на рівні вільного спілкування з іншими дітьми і дорослими, виховання інтересу та позитивного ставлення до української мови.

Дитина в світі мистецтва

Передбачає:

 формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці. Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення

до процесу та продуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень; здатність орієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяльності, а також оволодіння навичками практичної діяльності, культури споживання.

Гра дитини                         Передбачає:

 розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами, спонукає до обміну думками, оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації, висловлювання власних оцінноетичних суджень.

Дитина в сенсорно-       Передбачає:

пізнавальному  сформованість доступних для дитини дошкільного просторі віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати отримані знання у практичній діяльності (ігрова, трудова, сенсорно-пізнавальна, математична тощо), оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-дієвого, наочно-образного, словеснологічного мислення. Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

 

 

Розділ ІІІ Форми організації освітнього процесу

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» освітня програма ЗДО визначає мету, завдання освітнього процесу на навчальний рік, а також форми його організації.

 Термін навчання.  Навчальний рік в Оршовецькому закладі дошкільної освіти     починається 1 вересня 2021 року і закінчується 31 травня 2022 року, оздоровчий  період .

 Організоване навчання у формі занять проводиться, починаючи з 3-го року життя. Тривалість занять становить:

 • у І молодшій групі – не більше 10 хвилин;
 • у ІІ молодшій групі – не більше 15 хвилин; –   у середній групі – 20 хвилин; –       у старшій групі – 25 хвилин. 

Тривалість перерв між заняттями становить не менш 10 хвилин.

З метою досягнення очікуваних результатів навчання (набуття компетентностей) у 2021/2022 навчальному році педагогами закладу будуть проводитися різні форми організації освітнього процесу, у тому числі заняття різних типів.Для якісної організації освітнього процесу проводяться такі заняття (за типами):

 • фронтальні, колективні (з усіма дітьми групи);
 • групові (10-12 дітей);
 • індивідуально-групові (4-6 дітей); –        індивідуальні (1-4 дитини).

За дидактичними цілями у всіх вікових групах організовуються такі види занять:

 • заняття із засвоєння дітьми нових знань;
 • заняття із закріплення і систематизації досвіду дітей; –          контрольні заняття.

За специфікою поєднання змісту та форм роботи в межах заняття проводяться такі заняття:  

 • інтегровані; –     комплексні.

Інтеграція сприяє значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) та істотно знижує навчальне навантаження на дітей.

Освітня діяльність у групах планується як у I-й, так і у II-й половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень. У другій половині дня можуть плануватися здоров’я та фізичний розвиток, заняття з художньопродуктивного образотворення. Весь освітній процес організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей, компетентностей дітей, .

У ЗДО планування освітнього процесу здійснюється за режимними моментами та блочно-тематичним принципом, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

Блочно-тематичне планування освітнього процесує одним із ефективних інструментів реалізації принципу інтеграції й сприяє кращому засвоєнню знань, умінь і практичних навичок дошкільників з відповідної теми, яка пропонується для вивчення і закріплення протягом одного(двох) тижня(ів). Інтеграція – це шлях і спосіб формування у дітей цілісної картини світу.

Тип заняття обирає та уточнює педагог (вихователь, музичний керівник, інструктор з фізкультури, вчитель-логопед та ін. ) самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в освітніх програмах.

Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Окрім занять, проводяться інші форми спеціально організованої освітньої діяльності: 

 • ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою та ін.);
 • спостереження;
 • пошуково-дослідницька діяльність;
 • екскурсії;
 • театралізована діяльність;
 • трудова діяльність; –   тощо.

Крім спеціально організованої освітньої діяльності, передбачається самостійна діяльність дітей: ігрова, художня, фізична.

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

 • ранкової гімнастики;
 • гімнастики пробудження;
 • занять фізичною культурою;
 • рухливих ігор та ігор спортивного характеру;
 • загартування;
 • фізкультурних хвилинок під час занять;
 • фізкультурних пауз між заняттями;
 • фізкультурних комплексів під час денної прогулянки

(пішохідний перехід); –          оздоровчих заходів.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з раннього віку.

З метою забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання, надання психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім'ї, ЗДО організовано роботу з батьками  або особами, які їх замінюють і дітьми (віком від 1,5 до 5(6) років) проводиться групами, підгрупами та індивідуально за річним планом роботи.

          

Розділ ІV

Система внутрішнього забезпечення якості освіти

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

 

Внутрішня система забезпечення якості освіти створюється відповідно до  статті 41 Закону України «Про освіту». Вона може включати:

 • оприлюднені критерії, правила та процедури оцінювання освітньої діяльності та управлінських процесів у закладі освіти;
 • політики та процедури забезпечення якості освіти;
 • систему та механізми забезпечення академічної

доброчесності;

 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для

організації освітнього процесу;

 • інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.

Згідно зі статтею 20 Закону України «Про дошкільну освіту» педагогічна рада закладу дошкільної освіти формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності.

Внутрішня система забезпечення якості освіти створюється відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Державної служби якості освіти України з урахуванням: цілей та пріоритетів розвитку закладу дошкільної освіти; типу закладу, місцезнаходження, умов діяльності.

До розбудови внутрішньої системи якості освіти залучаються усі учасники освітнього процесу.

Напрями, показники, методу збори інформації для оцінювання  якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО

Напрями, показники для оцінювання освітніх і управлінських процесів у ЗДО доцільно визначати за результатами аналізу діяльності закладу освіти за минулий навчальний рік та анкетування педагогічних працівників, батьків вихованців щодо якості провадження освітньої діяльності в ЗДО.

Методами збору інформації для оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО можуть бути: вивчення документації, спостереження, опитування (анкетування, інтерв’ювання) усіх учасників освітнього процесу (педагогічних працівників, дітей, батьків вихованців) та спостереження за дітьми в різних видах діяльності. А також медикопедагогічний контроль за фізичним розвитком та станом здоров’я дітей на заняттях з фізкультури (система медичних і педагогічних спостережень, аналіз ефективності використання засобів і методів фізичного виховання).

Зміни та доповнення до напрямів, показників, методів збору інформації для оцінювання якості освітньої діяльності й управлінських процесів у ЗДО схвалюються відповідним рішенням педагогічної ради та затверджуються наказом керівника закладу.

Орієнтовні напрями, показники, методи,  інструментарії збори інформації для оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО

 

Напрям оцінювання

Показники

Методи збору інформації, інструментарії

Термін проведення

Освітнє середовище

Забезпечення ЗДО

обладнанням відповідно до Типового переліку

Спостереження

 

Стан території та приміщень. Відповідність санітарногігієнічним вимогам, готовність до роботи в 2021/2022 н.р.

Акт

серпень

Випробовування спортивного,ігрового  інвентаря

акт

Квітень, жовтень

 

Сучасні вимоги до проведення заняття з фізичного виховання з дітьми дошкільного віку.

 

Картка аналізу

березень

 

Аналіз планів роботи вихователя

Картка аналізу

вересень

 

Стан ведення ділової документації 

 

Довідка

Жовтень

 

Стан роботи  помічників вихователя, пральні

Картка контролю

 

грудень

 

Контроль якості харчування дітей

Картка контролю

лютий

 

 

Контроль за санітарногігієнічними вимогами  до постачання, безпеки, якості продуктів

Картка контролю

листопад

 

Дотримання вимог щодо ведення документації педагогів

Аналіз

Жовтень

Співпраця з батьками вихованців

Довідка

грудень

Результати освітньої діяльності

Рівень засвоєння вихованцями старших груп вимог БКДО за освітніми лініями

Моніторинг

травень

 

Про підсумки літнього оздоровчого

періоду,готовності до нового навчального 2021-2022

навчального року

 

Довідка

серпень

 

Мій рівень професійної компетентності

Карта самооцінювання

Вересень 

 

Про результати тематичного вивчення стану роботи з формування навичок спілкування та мовленнєвої компетентності 

 

Довідка

листопад

 

Упровадження  інноваційних методик і технологій з розвитку мовлення в реалізації завдань освітнього напрямку «Мовлення дитини» інваріативного складника стандарту дошкільної освіти

 

Довідка

листопад

 

Про результати тематичного вивчення  з формування свідомого екологічного ставлення до оточуючої природи 

Довідка

січень

 

 

 

 

 

Про результати тематичного вивчення стану роботи з питань          фізичного виховання

 

Довідка

 

березень

 

Про результати дослідження рівня психологічної готовності до навчання в НУШ.

 

Довідка

Травень

 

Оцінка професійної діяльності педагога

Картка оцінки

 

 

 Адаптація дітей до умов ЗДО

протокол

листопад

 

Культурно-гігієнічні      навички

дітей 

Картка аналізу

квітень

 

Основні процедури вивчення якості освітньої діяльності в ЗДО

Основними процедурами вивчення якості освітньої діяльності в ЗДО визначено:

 • відстеження рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 • внутрішній моніторинг якості освіти;
 • самооцінювання освітньої діяльності.

Відстеження рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку здійснюється відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. У якості інструментарію можна використати регіональні картами спостереження або кваліметричну модель Єльникової Г.В. (лист МОНУ від 06.11.2015 № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»).

Для забезпечення об’єктивності та достовірності даних важливо дотримуватись принципів академічної доброчесності, утому числі справедливого оцінювання.

Внутрішній моніторинг якості освіти здійснюється відповідно до статті 48 Закону України «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 № 54 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти». Для проведення внутрішнього моніторингу розробляється відповідна програма.

Самооцінювання освітньої діяльності включає :

 • самооцінку показників освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО;
 • оцінювання педагогічними працівниками своєї діяльності.

Очікувані результати щодо реалізації системи внутрішнього забезпечення якості освіти

 1. Отримання об’єктивних даних про якість освітньої діяльності та управлінських процесів  у ЗДО.
 2. Підвищення якості освіти в ЗДО на основі прийняття ефективних управлінських рішень.
 3. Створення атмосфери довіри до ЗДО серед педагогічних працівників та батьків вихованців.