ЗВІТ

директора  Оршовецького закладу дошкільної освіти Неполоковецької селищної ради  за 2020/2021 навчальний рік

 

Звіт складено у відповідності наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178  «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».        Оршовецький заклад дошкільної освіти (ясла-садок)  Неполоковецької селищної ради (далі– ЗДО, заклад дошкільної освіти), здійснював свою діяльність відповідно до основних нормативних документів та законодавчих актів України, зокрема:

 • Конституція України (1996),
 • Закон України «Про освіту» (2017),
 • Закон України «Про дошкільну освіту» (2001),
 • Положення про заклад дошкільної освіти (2021),
 • Базового компоненту  дошкільної освіти в Україні (редакція 2021),
 • Закон України «Про охорону праці»(1992),
 • Статут Оршовецького закладу дошкільної освіти (ясла-садок)  Неполоковецької селищної ради,
 • Стратегія розвитку Оршовецького закладу дошкільної освіти на 2020-2025 роки,  
 • Розпорядження Чернівецької ОДА «Про видачу ліцензії на впровадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти – за рівнем дошкільної освіти (без проходження процедури ліцензування ) Оршовецькому закладу дошкільної освіти Неполоковецької селищної ради Кіцманського району  Чернівецької області» 
 • План роботи ЗДО на 2020/2021 н.р, ?  Освітня програма ЗДО на 2020/2021 н.р.
 • Регламент діяльності Оршовецького ЗДО в умовах адаптивного карантину

       Головною метою діяльності закладу дошкільної освіти (далі - ЗДО) є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, психолого-педагогічний та медичний супровід організації життєдіяльності дошкільнят в умовах закладу, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення безпечних  умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

      Діяльність ЗДО направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Безпосереднє керівництво ЗДО здійснював  директор  згідно з повноваженнями, закріпленими  Статутом ЗДО.

       У Оршовецькому закладі дошкільної освіти Неполоковецької селищної ради упродовж навчального року  функціонувало 4 групи, які укомплектовано згідно віку дітей, а саме: одна  група загального розвитку для дітей раннього віку (від 1.8 до 3 років); одна  група загального розвитку для дітей молодшого дошкільного віку (від 3 до 5

років);  одна   група    загального розвитку для дітей середнього дошкільного

віку (від 4 до 5 років);   одна  група   загального   розвитку   для дітей    старшого    дошкільного   віку (від 5 до 6 років); 

 

 

       Режим роботи ЗДО залишився без змін: 10,5 годин У своїй діяльності ЗДО керувався законодавством України та чинними нормативно-правовими актами у галузі освіти.

       У ЗДО спілкування, навчання та ведення ділової документації здійснювалося державною мовою відповідно до Інструкції з діловодства в Оршовецькому ЗДО, затвердженої наказом від 25.02.2021 №35-б .

 

     1. Персональний внесок керівника з підвищення рівня організації освітнього процесу у ЗДО.

    *   Вжиті директором закладу дошкільної освіти заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку.

      З метою прогнозування перспективної мережі ЗДО працівниками закладу щорічно проводиться облік дітей закріпленої території обслуговування ( розпорядження Неполоковецької селищної ради від 11.12.2020 року №104. На закріпленій території станом на 01.06.2021 року зареєстровано – 175 дітей віком від народження до 6(7) років, з них від 2 до 3  років – 32 дітей та від 3 до 6(7) років 118 дітей , з них випускників ЗДО-22 вихованців. 

     На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», листа МОН України від 18.12.2000 року   «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку», Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади», «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» від 17.12.2008 №1/9 – 811, у закладі дошкільної освіти особлива увага приділялась навчанню дітей 5-ти річного віку. Упродовж року працівники психологічної служби ЗДО надавали сім’ям з такими дітьми  консультативну допомогу з питань розвитку виховання та навчання дітей старшого дошкільного віку. На кінець навчального року в ЗДО виховується 22 дітей 5річноговіку.

       З метою пропагування дошкільної освіти 28 травня традиційно було  організовано  проведення  семінару для батьків потенційних майбутніх вихованців дитсадка, де керівник ознайомила з нормативно-правовими документами щодо діяльності закладу, а методичною та психологічною службою дитсадка надано рекомендації стосовно підготовки малюків до умов дитячого садка.

Вже стали традиційними свята, що проводяться в закладі: «Осінь   щедра і багата», «До Дня дошкілля», «Все починається з мами», «Тато, мама, дитинадружня родина», «До Дня захисту дітей», «Україна в нас одна», до яких завчасно готуються та  з нетерпінням чекають діти та  батьки.

       * Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

       Вирішення завдань освіти дошкільників здійснюємо на основі використання таких програм: Освітня програма для дітей від 2 до 7 років

«Дитина»,2020р., Освітньої програми Оршовецького ЗДО на 2020/2021 н.р.,      Продовжувалось не тільки впровадження, а й творчий розвиток  наступних інноваційних технологій та методик: методика використання схем-моделей у лексико-граматичній роботі К.Л. Крутій, «Навчання дітей розповіданню за схемами»     К.Л. Крутій,  «Казкові лабіринти гри В.В.Воскобовича», « Кільця Лулія як засіб розвитку мовлення у роботі з дітьми дошкільного віку»,мнемотехніка, «LEGO-технологія як ефективний освітній ресурс формування життєвої компетентності дошкільників»,.

      Упровадження сучасних інноваційних технологій у роботу з дітьми сприяло підвищенню і якості дошкільної освіти вихованців, і професійної компетентності педагогів, підняття їх рівня технології роботи на більш вищий рівень з питань партнерської взаємодії з дітьми та забезпечення особистісно зорієнтованого підходу.

   Реалізація запровадження STREAM-освіти в ЗДО здійснюється шляхом упровадження інноваційних інтеграційних технологій навчання дошкільників з широким залученням ефективних методів і прийомів навчання:

  

     –Полілог, метод моделювання, метод проєктів, метод розв’язання проблемно-практичних ситуацій (педагогічна технологія формування базових особистісних якостей дошкільників «Розумне виховання сучасних дошкільнят», автор Наталя Гавриш);

    Для реалізації інтегрованого освітнього процесу в системі особистісно зорієнтованого виховання і навчання, упровадження методик проєктної діяльності  як ефективного засобу   розвитку особистості дитинидошкільника  у кожній групах було поповнено центри інвентарем інноваційних технологій для розвитку мовленнєвої  компетентності, логікоматематичного розвитку.

    Організовано роботу з батьками  (через сторінку ЗДО у Facebook, групи в Viber) щодо впровадження інноваційних технології STREAM-освіти через ознайомлення їх з LEGO-конструюванням, спостереженями дітей; проведенням простих дослідів, розвивальних ігор, створенням проблемнопошукових ситуацій з ними. Результатом такої роботи мало проведення дослідів «Вулкан»,  конструювання мостів, різних видів транспорту, іграшоксаморобок, що  знайшло своє на сторінці у Facebook. Вважливим акцентом цього заходу було навчання дітей використовувати свої знання для добрих справ, при цьому  педагоги не тільки ознайомили дітей з технологіями отримання знань про оточуючий світ, а й виховують їх доброзичливими, чуйними, розповідаючи їм про довкілля та необхідність бережливого і гуманного ставлення до нього. Так ми формуємо у дошкільнят культуру інженерного мислення, розвиток мовлення, збереження здоров’я.   

    Підібрано та поповнено банк методик оцінювання та самоцінювання ключових компетентностей вихованців у процесі виховання, розвитку та навчання: рівень розвитку пізнавальної активності дошкільників, допитливості, механізму розкриття творчих здібностей дітей, формування базових особистісних якостей, завдяки яким досягається результат та рівень особистісного зростання дитини для експериментальних та контрольних груп:

   1) так вивчення рівня сформованості ключових компетентностей дітей  молодшого дошкільного віку, складовими яких є компетенції –   здоров'язбережувальна, мовленнєва та комунікативна, особистісно-оцінна, сенсорно-пізнавальна, ігрова – проходило  за такими методиками: «Назви іграшки та предмети»,  «Частини мого тіла», «Різнокольорова квіточка», спостереження за ігровою діяльністю (джерело: Павелкін Р.В., Цигипало

О.П. «Психодіагностичний  інструментарій в умовах дошкільного закладу»);     2) вивчення рівня сформованості ключових компетентностей у дітей середнього дошкільного віку, до складу яких входять компетенції –     здоров'язбережувальна, мовленнєва та комунікативна, сенсорнопізнавальна, особистісно-оцінна, родинно-побутова, ігрова компетенція, відбувалося за наступними методиками: «Назви знайомі слова», «Склади сходинки», «Мій настрій у кольорі», діагностична бесіда на визначення характеру взаємин у родині, діагностична бесіда  на визначення рівня сформованості взаємодії в ігровій діяльності з однолітками, діагностична бесіда за опорою на картинки (джерело: Павелкін Р.В., Цигипало О.П.

«Психодіагностичний інструментарій в умовах дошкільного закладу»);

  3) вивчення рівня сформованості ключових компетентностей у дітей  старшого дошкільного віку здійснювалося за допомогою моніторингу досягнень дітей дошкільного віку згідно Базовим компонентом (оновленим)               За результатами проведеного діагностування дітей ясельної групи, упродовж травня 2021 року показники сформованості життєвих компетенцій становлять 20% - високий рівень, 80% - середній рівень, у порівняні з жовтнем 2020 року, де показник складав 80%  середнього рівня, 20% - низького рівня сформованості життєвих компетенцій – здоров'язбережувальна, мовленнєва та комунікативна, особистісно-оцінна, сенсорно-пізнавальна, ігрова.

    Це свідчить про те, що у дітей  сформувалися навички індивідуальної гігієни – миття рук, догляд за зубами, навички самообслуговування, розчісують волосся гребінцем, знають про необхідність ранкової зарядки, починають відрізняти приналежність до певної статі, виявляють інтерес до предметів оточуючого довкілля, обстежують їх зором, дотиком, полюбляють маніпулювати, гратися з ними, знають шість кольорів (червоний, зелений, жовтий, синій, білий, чорний); розрізняють об’єкти предметного і природного довкілля за кольором, частково диференціюють частини доби та пори року. Діти вправно виконують дії з предметами, що їх оточують, використовують їх за призначенням; переносять засвоєні дії з предметами на інші незнайомі предмети, намагаються допомогти новоприбулим діткам, стимулювати і заохочувати до спільної діяльності, показувати як потрібно мити ручки, взуватися, одягатися.

     У дітей молодшого дошкільного віку  показники сформованості ключових компетентностей становлять 78%, 6 дітей- високий рівень, 5 дітей – достатній рівень, решту- середній.

Діти  проявляють пізнавальну активность, спостережливість, допитливість у процесі ознайомлення з природним і предметним довкіллям; збагаченням уявлення про предмети побуту (меблі, посуд, електроприлади) та одягу, з працею дорослих, з видами транспорту .

    За підсумками проведеного моніторинговогодослідження (травень 2021 р.) середнього дошкільного віку рівнів сформованості життєвих компетенцій проведено за наступними методиками: «Назви знайомі слова», «Склади сходинки», «Мій настрій у кольорі», діагностична бесіда на визначення характеру взаємин у родині, діагностична бесіда  на визначення рівня сформованості взаємодії в ігровій діяльності з однолітками, діагностична бесіда за опорою на картинки.

    Ми з’ясували, що у дітей рівень сформованості цих компетенцій, покращилися, високий рівень становить 81% .

Тобто діти почали охоче включатися в спільну діяльність, розрізняти емоційний стан дорослих та дітей, вміють встановлювати взаємозв’язок між явищами живої і неживої природи, помічають зміни, що відбуваються в природі, житті, небезпеку. Відчуваються труднощі при складанні описових та сюжетних розповідей, словник досить бідний

    

    За результатами моніторингового  дослідження у вихованців старшої дошкільної групи, ми з’ясували, що у дітей у порівняні з початком року (жовтень 2020 року) в травні 2021 року  сформованості компетентностей – здоров'язбережувальна, природничо-екологічна, особистісно-оцінна, родинно-побутова, соціально-комунікативна, ігрова, сенсорно-пізнавальна, комунікативна, мовленнєва на достатньому рівні.

     Тобто діти з високим та достатнім рівнем впевнено сприймають диференційовані відчуття тіла, різних його частин, можуть інформувати словами дорослого про своє перенапруження і почуття дискомфорту, можуть впевнено назвати моральні якості, переживання та стани людини, вміють з’ясовувати мету, складати план своєї діяльності й організувати хід роботи з обов’язковим досягненням якісного кінцевого результату, сформована звуковимова у відповідності до вікових особливостей, вміють ініціювати та підтримувати розпочату розмову в різних ситуаціях спілкування, відповідати на запитання співрозмовника та самі ставити запитання.

                 Також         простежується     позитивна   динаміка    розвитку     ключових компетентностей у дітей.

      Якщо аналізувати показники рівнів сформованості таких ключових компетентностей – особистісно-оцінна, родинно-побутова, соціальнокомунікативна, ігрова, сенсорно-пізнавальна, комунікативна, мовленнєва у порівняні з результатами на початок року (жовтень  2020 р.), показники в березні  2021 року – покращились, переважає достатній рівень ,тобто у дітей  не виникають  труднощі з образом свого "Я", місцем у системі людської життєдіяльності (у сім'ї, групі однолітків, соціальнокомунікативному просторі, в різних видах діяльності),  з довільною регуляцією власної поведінки в різних життєвих ситуаціях, діти висловлюють свої думки, наміри, бажання, можуть розповідати, пояснювати, розмірковувати, оцінювати, використовувати як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності.

   Середні та низькі показники сформованості ключових компетентностей у дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного віку обумовлені тим, що діти у групі щороку новачки, які раніше не відвідували ЗДО, ще через карантинні обмеження не всі діти відвідували садік. Через це виникають труднощі при відстеженні динаміки розвитку ключових компетентностей дітей експериментальних груп, адже вікова категорія дітей змінюється, не всі діти старшого чи середнього віку, відвідують садок із 3- річного віку, а приходять в 4-5, 5-6 років.

     Аналіз освітньої діяльності ЗДО спрямовано за основними стандартами якості дошкільної освіти Положення  про внутрішню систему забезпечення якості дошкільної освіти, розробленого у відповідності до вимог Закону України «Про освіту» (2017).

  Організація освітнього середовища закладу щорічно вибудовується  таким чином, щоб забезпечити багаторівневу систему умов для поетапного всебічного розвитку та соціального зростання дитини; залучення комплексу ресурсів: матеріально-технічних, программнометодичних, особистісних, технологічних, що забезпечують освітній процес ЗДО. Адже освітнім середовищє ЗДО стає тільки тоді, коли виконує свої основні завдання: забезпечує розвиток дітей дошкільного віку, охорону та збереження їхнього здоровя, здійснює корекцію недоліків розвитку, враховує особливості розвитку та саморозвитку. І основною умовою при цьому є особистісно зорієнтована взаємодія дитини і педагога, у процесі якої відбувається засвоєння соціокультурного досвіду, індивідуальний педагогічний супровід.

  Пріорітетними ключовими аспектами педагогічно керованого освітнього середовища ЗДО  є: відповідність Базовому компоненту дошкільної освіти; усвідомленість учасниками освітнього процесу унікальності дитини, відкритість по відношенню до дитини.

   В умовах ЗДО різні види освітнього простору доповнюються предметнорозвивальним середовищем, яке презентовано у вигляді взаємозв’язаних складових єдиного комплексу і разом з тим достатньо самостійних структур, оформлених у осередки, блоки тощо за принципом провідних форм і чинників розвитку вихованців.

      Організація різноманітного і складного компонента освітнього середовища включає створення багатьох існуючих «мікроосередків»:, ізостудія, математична скарбничка, від звука до звука, будівництво, спортивний, у світі музики, віконечко в природу, дитячий світ, етнографічний, куточок усамітнення, бібліотека, театральний; кабінети практичного психолога, логопеда, керівника гуртка англійської мови, прогулянкові майданчики.

Предметно-ігрове середовище ЗДО– це природні, комфортні, раціонально організовані обставини, насичені різноманітними сенсорними, дидактичними та ігровими матеріалами, під час добору яких педагоги орієнтуються на пізнавальні запити й інтереси дітей.

    Педагогічний колектив керувався наступними критеріями оцінювання якості освітнього середовища та освітнього процесу в ЗДО:

 • ергономічність педагогічних зусиль. За цим критерієм ми оцінювали, наскільки оптимальний та раціональний розподіл усіх видів  форм життєдіяльності дошкільників з погляду збереження їхнього здоров’я, відповідності пріоритетним видам діяльності дітей у цей віковий період. Водночас важливо і те, наскільки певна організація освітнього процесу оптимальна для збереження життєздатності, фізичних і психічних зусиль самого педагога.
 • технологічність освітнього процесу. Показником технологічності освітнього процесу є системність у плануванні та організації освітньої діяльності та реалізації конкретних цілей освіти, а також відтворюваність і  можливість варіативного застосування моделі освітнього процесу, свідомий вибір педагогами методів і засобів розвитку-виховання-навчання, що відповідають освітнім завданням.
 • характер взаємодії дорослих і дітей. В основу оцінювання взаємодії дорослих і дітей покладається ціннісне ставлення до дитини – критерій, що ґрунтується на принципі гуманної педагогіки та особистісно-орієнтованої освіти, зокрема самоцінності дошкільного дитинства як надзвичайно важливого життєвого періоду. Цей критерій конкретизується в таких показниках: урахування інтересів, потреб  можливостей дітей в процесі планування та організації всіх видів і форм дитячої діяльності, надання їм можливості вибору; побудова взаємодії в підсистемах «дорослі-діти» на засадах партнерства, що передбачає володіння педагогом системою засобів взаємодії з дитиною.

    Головними характеристиками освітнього середовища в ЗДО  виступають: культуровідповідність, гуманістичність, розвивальний характер, креативність (творчий характер), безпека, комфортність.

     Улаштування території закладу та розташування основних приміщень є безпечним, справним, відсутні ризики травмування для усіх учасників освітнього процесу. В групових осередках та службових приміщеннях виконано поточні ремонти , що забезпечують естетичний привабливий вигляд. Упродовж року зміцнювалася матеріально-технічна та навчальноматеріальна база наступними придбаннями: музична міні-система, меблі для дітей, стільці, канцелярські товари, водонагрівачі, ваги, будівельні матеріали та миючі засоби.

   У ЗДО забезпечується комфортний повітряно-тепловий режим, належне освітлення, водопостачання, водовідведення, опалення, прибирання території та приміщень, дотримуються санітарно-гігієнічних вимог відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затвердженого наказом МОЗУ від 24.03.2016 № 234).

    У ЗДО створено таке розвивальне середовище, яке сприяє соціалізації особистості: обладнані приміщення, необхідні для забезпечення освітнього процесу та життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти, обладнання яких відповідає зросту, віку дітей та санітарно-гігієнічним вимогам. Приміщення закладу забезпечено необхідним обладнанням, іграшками у відповідності до освітньої програми закладу.

      Систематично проводяться навчання/інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, які належно дотримуються працівниками закладу. Організація харчування на постільному контролі адміністрації ЗДО, щодо забезпечення різноманітного, безпечного, корисного та збалансованого харчування з дотриманням натуральних норм та санітарно-гігієнічних вимог. Забезпечується педагогічний аспект організації харчування, зокрема, щодо формування культурно-гігієнічних навичок у вихованців.

      Систематично проводиться санітарно-просвітницька робота з усіма учасниками  освітнього процесу з питань здорового способу життя, загартування, раціонального харчування. Забезпечується медичне обслуговування дітей, надається у разі потреби невідкладна  домедична допомога, проводяться профілактичні та лікувально-оздоровчі заходи, вживаються заходи щодо дотримання протиепідемічного режиму.

      У ЗДО розроблено та реалізуються план заходів із запобігання та протидії білінгу, проявам дискримінації, інших форм насильства, вчасно реагують на звернення щодо таких проявів, у разі потреби надається психолого-соціальна підтримка психологічної служби закладу.

                           Освітнє      середовище         ЗДО мотивує здобувачів       дошкільної освіти (вихованців дитсадка) до оволодіння різними видами компетенцій, навичками та уміннями.

Упродовж  навчального року у ЗДО двічі здійснено моніторинг рівня засвоєння знань, умінь і навичок дошкільників. 

Збільшились позитивні показники фізичного розвитку дітей старшого дошкільного віку, у порівнянні з початком навчального року.  Це обумовлено переглядом та урізноманітненням форм роботи з дітьми, здійсненням медико-педагогічного контролю, аналізу роботи під час епізодичного вивчення «Формування культурно-гігієнічних навичок у дошкільнят», «Фізкультурно-оздоровча робота на свіжому повітрі», «Організація та проведення прогулянок у ЗДО».

      .

Задля досягнення ефективності у фізичному вихованні у ЗДО проводилися спортивні свята, розваги, дні здоров’я, дозвілля тощо. У кожній віковій групі заведено «листок здоров’я» вихованців, відповідно до запису якого здійснювався індивідуальний та диференційований підхід, враховувався стан індивідуального здоров’я дитини під час фізичних навантажень. Окрема увага приділялась поєднанню фізкультурного з оздоровчо-профілактичним напрямком. Пріоритетом у фізичній культурі є здоров’язбережувальна технологія  Єфименка у всій фізкультурно-оздоровчої роботі ЗДО.

      

        Оцінювання якості професійної діяльності педагогічних працівників ЗДО здійснювалося за наступними критеріями:

 • інноваційний потенціал педагогічного колективу, тобто готовність педагогів до інноваційної діяльності, про що свідчать їхні самоорганізація та сформованість рефлексивних умінь, здатність відмовлятися від стереотипів педагогічного мислення; прагнення до творчих досягнень; усвідомлення необхідності запроваджувати інновації у власній педагогічній практиці та володіння навичками їх освоєння;
 • єдність гуманістичних ціннісних орієнтацій та здоровий психологічний клімат у колективі. За цим критерієм можна охарактеризувати одностайність педагогічного колективу не лише в декларуванні, а головне – у прийнятті та впровадженні ціннісних  світоглядних орієнтирів у своїй професійній діяльності та особистісній самовизначеності;
 • інтегрованість освітнього процесу. Планування й розгортання освітнього процесу на інтеграційних засадах не лише позитивно характеризує інноваційну діяльність колективу, а головне – забезпечує успішність виконання завдань, визначених Базовим компонентом дошкільної  освіти.

        Педагоги ЗДО упродовж року відвідували семінари, майстер-класи. Підвищенню професійної майстерності педагогів ЗДО сприяло проведення з ними активних форм роботи: семінар –практикум «Казкова фізкультураефективний та цікавий засіб фізичного виховання за методикою

М.Є.Єфименка», інтерактивний семінар-практикум «Формування мовленнєвої компетентності та логіко-математичної компетентності дошкільника», майстер-клас «Розвиток мовної компетентності та творчих здібностей у дошкільників засобами театралізованої діяльності», тренінг

«Створення  команди в педагогічному колективі».

 

       Педагоги постійно вели план з самоосвіти, вивчали новинки науковометодичної літератури, знайомилися з тематикою педагогічних інноваційних проблем, над якими працювали вихователі ЗДО міста, брали активну участь у навчаннях упродовж року, що сприяло підвищенню професійної компетентності.

       Основні завдання ЗДО визначалися відповідно до змін у законодавчій базі й були спрямовані на переорієнтування педагогічного процесу на пріоритет особистісного розвитку дитини:

 1. Впровадження інноваційних форм роботи з батьками, а саме дерево цілей,батьківська скринька за допомогою інформаційно-комунікаційних комп’ютерних технологій.
 2. Розвиток комунікативно-мовленнєвої активності дітей дошкільного віку інтерактивними та ефективними методами мовленнєвої роботи. 3. Впровадження здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних технологій у фізкультурно-оздоровчу роботу закладу згідно вимог нової редакції Базового компонента дошкільної освіти;

4.Інноваційні  технології LEGO як засіб наступності закладу дошкільної освіти та початкової школи в умовах освітньої реформи «Нова українська школа .

    Реалізація цих завдань здійснювалася шляхом упровадження інноваційних інтеграційних технологій навчання дошкільників з широким залученням ефективних методів і прийомів навчання:

– Складання інтелектуальних карт (педагогічна технологія застосування інтелектуальних карт «Пізнаємо світ»,розробник Наталя Гавриш); –– Асоціативна карта, полілог, метод моделювання, метод проектів, метод розв’язання проблемно-практичних ситуацій (педагогічна технологія формування базових особистісних якостей дошкільників   - фіолетовий ліс за методикою Воскобовича, - кільця Луллія.

      На виконання першого завдання проведено бесіди, полілоги, консультації з батьками з теми «Індивідуалізація та диференціація виховання та навчання дошкільників», де педагоги ознайомилися з індивідуальним та диференційованим підходами, як основними засоби реалізації особистісно зорієнтованої моделі дошкільної освіти, а також здійснили порівняльну характеристику моделей дошкільної освіти: навчально-дисциплінарної та особистісно зорієнтованої.

      Досягнення роботи з даного питання висвітлювалися у соціальній мережі Facebook.

      Здійснено вивчення  «Співпраця з батьками вихованців», результати якого узагальнено довідкою, яким встановлено, що в групах панує позитивно-емоційна атмосфера прийняття, підтримки та поваги до відмінностей кожної дитини, враховуються дитячі побажання, інтереси, можливості при визначенні педагогічних цілей та завдань.   Високі результати роботи дає спільна взаємодія вихователів та психологічної служби.        Вихователями кожної групи створено Viber-чати для спілкування з батьками. У створені групи щоденно викладалися презентації, рекомендації, завдання для дітей, моніторився стан здоров'я вихованців та їх батьків, нагадувалися правила збереження здоров'я під час самоізоляції. Для батьків у Viber-чатах  розміщено перелік  дитячих  сайтів на  допомогу  батькам  Проте, вихователями молодшої групи Капшою О.М., Слоцькою М.В. недостатньо продумано висвітлювання інформації щодо співпраці з батьками.

     На виконання другого завдання з педагогами було проведено педагогічну раду « Формування мовленнєвої культури дошкільників у грі», », інтерактивний семінар-практикум «Формування мовленнєвої компетентності та логіко-математичної компетентності дошкільника», майстер-клас «Розвиток мовної компетентності та творчих здібностей у дошкільників засобами театралізованої діяльності». Було проведено контроль «Стан роботи мовленнєвої культури старших дошкільників», який узагальнено довідкою.      Педагогами закладу були розроблені проєкти з питань, які сьогодні з успіхом застосовуються в роботі з дітьми:

 

 • проєкт «Інноваційні технології мнемотехніки,як засіб наступності ЗДО та початкової щколи в умовах освітньої реформи НУШ», 

( Косован Г.І.)

 

 • проєкт «Логопедична дiагностика дiтей дошкiльного вiку в ЗДО» 

( Косован Г.І.)

 

 • корпоративний імідж-проект «Розвиток творчого потенціалу педагога»,

 ( Косован Г.І.)

 

 • проєкт «Країна Розвивалія в садку і в родині- для успішного розвитку дитини», (Мегера Т.В.)

 

 • проєкт « Чарівні кільця Луллія», (Одайська Т.П.)

 

      Вихователем-методистом Чернявською В.В. укомплектовано наочнометодичні посібники « Інтеграція LEGO- технологій в освітній процес», «Скарбничка народної педагогічної мудрості українців», «Патріотичне виховання – як сфера духовного життя».

 

      Завдяки проєктній діяльність педагоги змогли організувати такий освітній процес, в якому діти й вихователі не обмежені простором і часом, взаємодіють у цікавій для всіх творчій діяльності.  Разом складають програму цієї діяльності та визначають шляхи розв’язання поставлених завдань, причому в цій діяльності кожна дитина інтуїтивно обирає для себе спосіб і темп дії, що відповідає її природі.      Реалізовувалася проєкта діяльність як у межах одного заняття, так і протягом всього року, це залежало від теми та завдань які були визначені. Вихователі чітко дотримувалися поетапності його реалізації (підготовчий, дослідницько-творчий та заключний), оскільки кожен із них має свої особливості.

      Саме проєктна діяльності дозволила вихователям урізноманітнити освітній процес та розв’язати низку навчальних завдань під час ігрової діяльності. Водночас відбулася еволюція змісту, форм і методів навчання, яка спонукала до розробок і впровадження нових освітніх технологій.      Проведені методичні заходи допомогли педагогам засвоїти зміст, форми освітньої діяльності, що спрямовані на впровадження проєктної експериментальної діяльності з дошкільниками.

      При організації проєктної діяльності вихователі керувалися наступними правилами: вибір теми, яка цікава дітям; визначення проблеми в межах зони найближчого розвитку дитини; надання дітям змоги діяти самостійно; залучення дітей до групової роботи поступово, проте вихователі середньої групи не в повній мірі використовували освітній потенціал проєкту. При проєктуванні діяльність дітей, вихователям варто створювати такі умови, де б діти не лише набували б та розширювали свої знання, а й ставали більш уважними один до одного, навчалися домовлятися,  вміли б висловлювати свої думки, слухати і поважати думки інших. Тому вихователям всіх вікових груп необхідно ретельніше добирати методи та форми, які пропонуються дітям під час роботи над проєктом.

    На виконання третього завдання проведено педагогічну раду Інноваційні технології LEGO як засіб інтегрування різних видів діяльності дошкільників в освітній процес», протокол №2 від 27.11.2020, де проводився аналіз стану роботи «Про використання LEGO конструктора в освітньому процесі для дітей старшого дошкільного віку ; проведено презентацію розвивальних ігор

LEGO конструктора (Чернявська В.В.)

     За період карантину педагогами отримано 95 сертифікатів.

     Для здійснення обміну навчальними матеріалами педагоги  застосовували будь-які пристрої та інструменти, за допомогою яких організовували спільноти в соціальних мережах, мобільних додатках (Messenger, facebook, viber, відео чат (двінок –запит) тощо).

    Керування управлінськими процесами ЗДО - це частина здійснюваної в ній управлінської діяльності, у якій засобом планування, організації, керівництва і контролю процесів розробки та освоєння нововведень забезпечується цілеспрямованість і організованість діяльності колективу, отримання якісно нових результатів освіти.

     Критерії якими керується в своїй роботі керівник закладу є:

 • доцільність під час виконання державних освітніх стандартів;
 • системність, системне бачення об’єктів і суб’єктів педагогічного процесу, зазначених у планах, програмах, концепціях;
 • статистичні підходи в управлінні (наприклад, методи діагностики та статистичного контролю);
 • варіативність програм;
 • альтернативність технологій, оптимальність, якість та ефективність прийнятого рішення.

        Управлінська діяльність керівника сприяла цілісності, доцільності, системності, варіативності та альтернативності педагогічного процесу, і була показником управлінської культури керівника.

Механізм управлінської діяльності включає діагностику, проектування, управління освітнім процесом, моніторинг якості дошкільної освіти. Розроблена стратегія розвитку ЗДО, що спрямовано на підвищення якості освітньої діяльності ЗДО відповідно до типу закладу, мови навчання, формування контингенту здобувачів дошкільної освіти, обсягу та джерел фінансування.

      Діяльність ЗДО забезпечувалася на основі спланованої роботи з відстеженням результативності його діяльності; сформована та здійснювався систематичний аналіз функціонування внутрішня система забезпечення якості дошкільної освіти упродовж навчального року.

    Постійно на контролі тримався психологічний клімат в освітньому колективі, що забезпечувало ефективну взаємодію з оточенням освітнього колективу загалом і кожного його члена зокрема. Результатом позитивного психологічного мікроклімату, стало залучення кожного члена колективу до спільної діяльності, покращення ступеню професійної та соціальної активності та працездатності, як педагогів, так обслуговуючого персоналу.      Систематично оприлюднюється та оновлюється інформація про діяльність керівника та педагогічних працівників на офіційному сайті Неполоковецької селищної ради про фінансову-господарську діяльність, про щоденне меню дошкільнят та педагогічні та методичні заходи у ЗДО.

      Ефективність кадрової політики полягають у забезпеченості дитсадка трудовими ресурсами, а показники професійного і кваліфікаційного рівня кадрів виявляють резерви підвищення ефективності трудової віддачі. Тому своїм прикладом адміністрація дитсадка, мотивувала педагогічний колектив до максимальної віддачі сил, пошуків нових нетрадиційних підходів, які сприяли досягненню колективу нових успіхів 

   Результатом управлінської діяльності та освітнього менеджменту керівника у ЗДО сформувалося конкурентоздатна управлінська команда директорки, методиста, медичної сестри та завгоспа, яка долучила та змотивувала в свої ряди провідних педагогів, орієнтуючи їх на постійне самовдосконалення та здатних витримати конкуренцію й забезпечити конкурентоспроможність освітніх послуг дитсадка. Саме створення позитивної мотивації, злагоджена робота команди педагогів та їх орієнтація на перспективу розвитку дітей надає можливість отримувати внутрішні стимули, як правило, задоволення від самої роботи (її важливі результати, змістовність та значущість, а відтак і самоповага). Що стосується зовнішніх стимулів цього навчального року, то керівник ЗДО використав просування по службі одного з педагогів, зокрема, вихователя було переведено на посаду вихователя-методиста, яка допомагає мотивувати працівників до досягнення конкретних, найбільш значущих цілей та генерувати ідеї щодо удосконалення дошкільної освіти в ЗДО.     У ЗДО створено умови для розвитку громадського самоврядування, систематично проводяться загальні та групові батьківські збори, засідання ради закладу для вирішення поточних та нагальних проблем ЗДО.     Фінансово-господарська діяльність здійснювалася на основні коштів  селищного бюджету, що надходять у розмірі,  передбаченому нормативами фінансування закладу.   

     У ЗДО запроваджується політика академічної доброчесності, про що передбачено в Положенні про академічну доброчесність Оршовецького ЗДО.

З педагогічним колективом постійно проводяться методичні заходи з питання дотримання академічної доброчесності.

      

 1. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу. Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.                Складним та відповідальним напрямком у роботі директора є збереження, зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти. Заклад дошкільної освіти знаходиться у комунальній власності міста. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно кошторису. Виділені фінансові асигнування 100% забезпечували захищені статті (оплата комунальних послуг, заробітна плата працівників та нарахування до неї, 50 % оплати за харчування дітей в дитсадку).

 

      Величезна допомога та підтримка батьків вихованців у вирішенні поточних, нагальних питань щодо забезпечення безперебійного функціонування дитсадка.

       У закладі ведеться чіткий облік усіх матеріальних цінностей, які отримує дошкільний заклад. Для збереження й своєчасного обліку майна в закладі щорічно створюється комісія з постановки на облік та списання матеріальних цінностей, склад комісій затверджується наказом по дошкільному закладу

 

  

 1. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

     

     Планова та фактична чисельність працівників адміністративногосподарського і обслуговуючого персоналу співпадає і становить 100 % загальної забезпеченості кадрами.

      Професійний і кваліфікаційний рівень кадрів у розрізі кожної спеціальності показаний в аудиті відповідності педагогічних кадрів.        ЗДО забезпечено педагогічними кадрами відповідно до штатного розпису

.  

 

 

 

 

 

Кваліфікаційний рівень педагогів:

 

 

Кваліфікацій на категорія «спеціаліст вищої категорії»

Кваліфікацій на категорія

«спеціаліст

 

І категорії»

Кваліфікац ій на категорія

«спецаліст

ІІ

категорії»

Педагогі ч не звання «Вихова тельметодис

т»

11

тарифн

ий розряд

9

тарифн

ий розряд

 

 

3

4

2

1

2

1

 

 

 

 Кількісний склад педагогічних працівників сталий: усього педагогів – 12 осіб. Освіта: повна вища – 9, неповна вища – 3.

       Анкетування щодо виявлення педагогічної майстерності педагогів  показало, що рівень володіння вихователями інноваційними технологіями  зріс на 46 %; прояви ініціативності, комунікативні та творчі здібності -  на 41%; використання в освітньому процесі  інтеграційних методів навчання -  на 37%.

 

4.  Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей  та працівників.

*    Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців і працівників.

      Харчування дітей в дошкільному закладі регламентується: Законом України «Про дитяче харчування», Законом України «Про дошкільну освіту» ст. 35, Інструкцією з організації харчування у дошкільних навчальних закладах (затверджену спільним наказом МОЗ України, МОН України від

17.04.06 р. № 298/227 зі змінами від 26.02.2013 № 202/165), Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591, Листом Міністерства освіти і науки України від 21.06.07 р. № 1/9-394 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» та іншими нормативними документами.

 

В ЗДО  організовано триразове харчування дітей (сніданок, обід та полуденок).

 

Загальне керівництво організацією харчування здійснює директор ЗДО:

 

 

Приміщення харчоблоку дошкільного закладу відповідає вимогам

Санітарного регламенту, розташоване на І поверсі, має вихід на вулицю.

Оснащено: електричною плитою (2шт.), холодильником (1шт.), вагами (2шт.) Крім того, в ньому встановлено дві металеві ванни з нержавіючої сталі та раковина для миття рук. Все обладнання в робочому стані, своєчасно проходить перевірку спеціалістами, ремонт та повірку. 

 Харчоблок забезпечено достатньою кількістю кухонного посуду, розділочного та дрібного інвентарю, який промарковано та використовується за призначенням. Посуд виготовлений з нержавіючої сталі та з алюмінію, у відповідності до санітарних норм, та зберігається на стелажах.

 

    Всі інженерні системи харчоблоку - каналізаційна, вентиляційна, електрична та система водопостачання в робочому стані, щорічно та за необхідності проводиться ревізія каналізаційної та вентиляційної систем.

 

 Організація харчування дітей в дошкільному закладі здійснюється відповідно до діючих нормативних–правових документів: постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»; Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 №298/227 (зі змінами від 26.02.2013 № 202/165); наказів

Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005р. № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», від 15.08.2006р. № 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах».

 

Забезпечення продуктами харчування здійснюється централізовано, за попереднім замовленням: до 20 числа кожного місяця подається заявка продуктів харчування на наступний місяць та щотижнево – на наступний тиждень, заявка подається дієтсестрі відділу освіти.

 

Доставка продуктів з дрібнооптового складу здійснюється спеціальним транспортом, на який оформлено санітарний паспорт. На всі завезені продукти та продовольчу сировину є сертифікати якості та накладні в яких зазначений постачальник, ціна, ґатунок, строк реалізації та кількість продукту.

 

В наявності ветеринарні свідоцтва на м’ясну продукцію та рибу, посвідчення та довідки з лабораторними вимірюваннями на овочі, посвідчення про якість – на фрукти. Щотижня проводиться аналіз виконання заказу продуктів харчування на оперативній нараді при завідувачу.

 

В закладі забезпечується дотримання вимог санітарних правил щодо зберігання, переробки і приготування страв. Страви готуються відповідно до орієнтовного двотижневого меню, затвердженого начальником відділу освіти, методистом з дошкільної освіти, дієтсестрою відділу освіти, головним лікарем СЕС, лікарем по гігієні дітей та підлітків.

 

В дошкільному закладі є двотижневе меню відповідно до пір року. Меню знаходиться в користуванні у сестри медичної та завгоспа дошкільного закладу.

 

Відповідно до складеного двотижневого меню розроблені рецептурні та технологічні карти, які затверджені директором ЗДО.

З метою інформування батьків про продукти та страви, які отримує дитина в дитячому садку створена у Viber  група, куди і відсилається меню.  Документацію з організації харчування в ЗДО  веде сестра медична  Лисак Б.М., завгосп Симака М.О.у відповідності до «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» затвердженої наказом МОН і МОЗ України від 17.04.2006р. № 298/277 (зі змінами від 26.02.2013 № 202/165) та номенклатури справ у дошкільному навчальному закладі № 29 (наказ від 09.01.2014р. №2-а).   

      Вартість харчування становить – 25 грн

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, дітям з багатодітних сімей, дітям-чорнобильцям.  

Від     оплати   за   харчування   звільнені 1  дитини з інвалідністю; 1 дитина, батько якої мають статус учасників АТО, 3 дитини з сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

      Батьки  дітей з багатодітних сімей оплачують  50% вартості харчування.         Для виявлення дітей пільгового контингенту двічі на рік проводиться соціальне опитування батьків.

      Сім’ям, які потребували підтримки, надавались консультації  працівників психологічної служби.

 

     

Медичне обслуговування вихованців закладу дошкільної освіти здійснюється  одним штатним медичним працівником закладу Червенюк М.В. Відповідно до графіку проводилися щоквартальні антропометричні виміри дітей. Усі діти мають рівень фізичного розвитку, що відповідає стандартам нашого  регіону.

       Аналіз стану захворюваності вихованців ЗДО у порівнянні з минулим роком знизився на 1%, але не відвідуваність була у зв’язку із карантинними обмеженнями. За результатами перевірок Держпродспоживслужби стан приміщень ЗДО оцінювався як задовільний, потребує виконання П.2 припису  про усунення порушень вимог санітарного законодавства від 26.03.2021 року №18 повідомляємо, що виконано такі заходи щодо усунення виявлених порушень:

-забезпечення проведення лабораторного контролю показників мікроклімату приміщень закладу)

Аналіз відвідування закладу дошкільної освіти дітьми у 2020/2021 р.р.        Відвідування дітьми закладу є також показником не тільки стану здоров’я дітей, але і рівня психологічного комфорту у групах. Однак, на жаль, ставлення  деяких батьків до необхідності систематичного відвідування дитиною групи залишає бажати кращого. Причинами тривалих пропусків продовжують бути    перебування матерів у відпустці по догляду за дитиною до 3 років, яка вже відвідує ЗДО, канікули старших дітей та карантині обмежувальні заходи щодо корона вірусної хвороби.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        *    Розвиток обдарованості дітей.

      ЗДО продовжив  роботу з упровадження   корекційно-розвивальної програми з розвитку мовлення дітей дошкільного віку 

Рібцун Ю.В. метою якої є: усунення вад мовлення, розвиток пізнавальних процесів (мислення, сприймання, пам’ять, увага, уява), набуття комунікативних навичок; сприяння нормальному самопочуттю дитини у групі однолітків, розвиток дитини відповідно до вікових та індивідуальних особливостей.

   Психологічна служба ЗДО продовжила працювати  за напрямами згідно річного плану роботи через постінодійючий  консультаційний центр «Знайомтеся! Запитуйте! Спілкуйтеся» (робота з педагогічними кадрами та батьками), який включає такі блоки: психодіагностична робота; консультаційна робота; корекційно-відновлювальна та розвиткова робота; психологічна просвіта та профілактична робота.

       Плідно працювали гуртки за інтересами: «Безмежний світ з LEGO» керівник Гешко Є.І.; «На старті творчих задумів» керівник Гешко Є.І.;

«Весела англійська» керівник Кий М.В.

        

      

        *    Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

       Відповідно до Закону України «Про охорону праці», з працівниками закладу дошкільної освіти проведено навчання та перевірку знань з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ЗДО, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Традиційно двічі на рік проводиться випробування спортивного та нестандартного обладнання на території закладу, в спортивній залі. Відповідальною особою з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки.  Обладнання, що не відповідає вимогам, вилучається для ремонту чи списується.

      Робота педагогічного колективу та всіх працівників закладу дошкільної освіти щодо профілактики дитячого травматизму спрямована  на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Адже тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпечної поведінки в життєвому середовищі.

      Протипожежна безпека у закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. В Оршовецькому ЗДО для підтримання необхідного рівня пожежної безпеки призначено відповідальну особу за пожежну безпеку в ЗДО директора ЗДО  Косован Г.І. ( наказ від 18.01.2021р.№11, посвідчення про проходження навчання з питань пожежної безпеки від 13.08.2020 №02704 НМЦ ЦЗ та БДЖ у Чернівецькій області ). Відповідальність за проведення інструктажів, навчання та перевірки знань з працівниками ЗДО  з пожежної безпеки залишаю за собою 

( наказ від 18.01.2021р.№12). З метою забезпечення  здорових і безпечних умов організованої діяльності, виховання і праці, запобіганню пожеж та інших НС в закладі створено постійно діючу пожежно-технічну комісію на 2021 рік. ( наказ від 18.01.2021р.№13)        Згідно наказу Міністра освіти і науки України від 03.09.2009 року

№814 «Про положення про Функціональну систему «Освіта і наука України» Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру» в ЗДО алгоритм організації захисту персоналу, дітей ЗДО від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.(Наказ від 19.01.2021р.№14). Начальником цивільного захисту дошкільного навчального закладу є директорка Косован Г.І.(посвідчення про функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) у сфері цивільного захисту СЕ № 000052, реєстраційний номер 318 від 

18.04.2014 р.)

     На виконання вимог Закону України від 3 лютого 1993 року № 2974 – ХІІ «Про Цивільну оборону України», доповнення до нього від 24 березня 1999 року № 555 – ХІ та з метою удосконалення системи органів управління Цивільної оборони (Цивільного захисту) ЗДО в Оршовецькому ЗДО продовжує діяти евакуаційна група ( наказ від 19.01.2021 №15) та розподілено обов’язки працівників під час організації евакуації вихованців на випадок надзвичайної ситуації (наказ від 19.01.2021 №16), розроблено функціональні обов’язки з ЦЗ по закладу, складено План підготовки та підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців дошкільного навчального закладу, на яких поширюється дія законів у сфері ЦЗ (наказ від 21.01.2021 №26)      З 26.04.2021 року по 30.04.2021 року у ЗДО було проведено тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності  (наказ від 26.03.2021 №40)

     З метою відпрацювання плану евакуації дітей і працівників Оршовецького ЗДО в разі виникнення пожежі, 30.04.2021 року було проведено протипожежне тренування в – навчальну евакуацію з приміщень дошкільного навчального закладу о 10.год. 15хв.(наказ №53 від 23.04.2021 р.)

    Повторно, на нараді при директорові, 30.04.2021, ознайомлено (із відміткою в журналі) працівників закладу дошкільної освіти з  Правилами пожежної безпеки для навчальних закладів та установ  системи освіти України  (наказ від 23.04.2021 №54)

                 Розроблено та затверджено заходи щодо підготовки  Оршовецького закладу дошкільної освіти до роботи у весняно-літній період 2021 року

(наказ від 23.04.2021 №55)

             На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 року № 991 «Про проведення навчання, підвищення кваліфікації та перевірки знань посадових осіб з питань безпеки життєдіяльності», та з метою забезпечення безпечних і нешкідливих умов здобуття дошкільної освіти  та праці учасників освітнього процесу з 01 по 12  червня 2020 року проводилося навчання і перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з працівниками Оршовецького закладу дошкільної освіти. Цей захід проводиться один раз на 5 років.(Наказ від 25.05.2020 року №42-а)         В закладі  постійно проводиться перевірка дотримання вимог правил пожежної і техногенної безпеки (у тому числі утримання в належному стані шляхів евакуації і запасних виходів), наявні плани евакуації на випадок пожежі або інших надзвичайних ситуацій з обов’язковим позначенням маршрутів евакуації, місць розташування первинних засобів пожежегасіння (про що свідчать акти), вивішена табличка , на якій вказано прізвище відповідального за пожежну безпеку, номер телефону, а також розміщена інструкція з пожежної безпеки та дії персоналу під час виникнення пожежі , перезаряджено вогнегасники. Розміщення меблів і обладнання в групі не перешкоджає евакуації людей і підходу до засобів пожежогасіння. У коридорах, на сходових клітках евакуаційних виходів є наказові та вказівні знаки безпеки.

    Розроблено  Положення про добровільну пожежну дружину закладу, Положення про комісію з питань надзвичайних ситуацій в ЗДО, план щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, план основних заходів з ЦЗ Оршовецького ЗДО на 2021 рік, методичні рекомендації для батьків і вихователів ЗДО «Безпека життєдіяльності та норми поведінки у надзвичайних ситуаціях».     

       Однак, є недоліки , відповідно до припису Кіцманського районного сектору з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області  від 31.01.2020 №32 на усунення порушень вимог законодавства  у сфері техногенної та пожежної безпеки Оршовецького ЗДО :

 • Приміщення Оршовецького ЗДО не обладнано системою протипожежного захисту (автоматичною установкою протипожежної сигналізації) (стаття55 КУ  №5403-VІ, РозділV п.1.2. Правил пожежної безпеки в Україні)
 • Дерев’яні елементи горища не оброблені вогнезахисним розчином(стаття55 КУ  №5403-VІ, Розділ ІІІ п.2.5. Правил пожежної безпеки в Україні).
 • Не проведено профілактичних замірів опору ізоляції силової та освітлювальної електромереж (стаття55 КУ  №5403-ІV, Розділ ІV п.1.20. Правил пожежної безпеки в Україні)
 • Пожежний щит недоукомплектовано такими первинними засобами пожежогасіння (стаття55 КУ  №5403-VІ, Розділ V п.3.11. Правил пожежної безпеки в Україні):

  -вогнегасники-3 шт.;

  -покривало негорючого теплоізоляційного матеріалу розміром 1*1 м-

1шт.;

  • гаки- шт.;
  • лопати- 2 шт.; - ломи-2 шт.;
  • сокири-2 шт.

    

 • Соціальний захист працівників.

      Щодо соціально-трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

     Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок. Готуються подання на узгодження всіх штатних одиниць. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.      Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий безкоштовний медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати згідно листам непрацездатності.

     Усім працівникам закладу надається щорічна основна відпустка згідно графіка, погодженого з профспілковою організацією. Усі працівники отримують матеріальну допомогу на оздоровлення.

 • Моральне  та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку.

     Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль в освітній роботі, оздоровчій та культурно-масовій роботі. В колективі створено позитивний мікроклімат.

     Створені належні  умови для здійснення освітньої роботи,  відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно з відповідальністю ставиться до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків.                   

    Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників

 

 • Стан дитячого травматизму.

        Випадків виробничого та дитячого травматизму, за звітний період, зареєстровано не було.

  1. Залучення педагогічної та батьківської громадськості  закладу дошкільної освіти  до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

       Адміністрацією та вихователями закладу дошкільної освіти велась постійна планомірна робота із налагодження співпраці з кожною сім’єю. Достатня увага приділялася  роботі з батьками щодо формування культури харчування у дошкільнят.

      У  результаті проведеної роботи (за даними  усного опитування , аналізу відгуків у соціальних мережах на сторінці «Оршовецький ЗДО») визначено 98 % батьків,  які відзначають, що діти з бажанням відвідують дитячий садок і повертаються додому в гарному настрої; батьки задоволені  роботою педагогів, їхнім ставленням до дітей.

  1. Контрольно-аналітична діяльність та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.   

     Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом.  Особистий прийом громадян керівником в закладі проводиться згідно графіка роботи директора, який затверджено начальником управління освіти та погоджено з головою ради профспілки.

     Основні проблеми, з якими звертаються до керівника за

2020/2021  це:  працевлаштування,  оформлення дитини до закладу або переведення до іншого закладу. За ініціативи директора на особистий прийом запрошуються батьки дітей, які мають заборгованість по оплаті за харчування та тривало не відвідують   ЗДО.

 • Результати перевірок, проведених управлінням освіти та іншими органами державного нагляду (контролю).

       Реальний стан роботи колективу у ЗДО перевіряється постійно, згідно річного плану управління освіти та Державної служби якості освіти у Чернівецькій області та інших служб . Так, відповідно до наказу Державної служби якості освіти у Чернівецькій області від 05.11.2020 №51 «Про вивчення діяльності Уповноважених органів у частині ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на відповідних територіях» 19.11.2020 у нашому закладі проводилася робота спеціалістів Державної служби якості освіти у Чернівецькій області. В результаті цього були надані рекомендації.       За підсумками проведеного аналізу виділено проблеми та визначені наступні завдання, які повинні гарантувати подальший розвиток закладу:

 • Оптимізація освітнього процесу через вдосконалення змісту освіти, впровадження інноваційних технологій, що забезпечують високий рівень його якості.
 • Забезпечення оптимальних умов збереження і розвитку здоров'я вихованців та працівників ЗДО.

      Проте, в організації освітнього процесу в 2021/2022 навчальному році   одним з ключових питань залишається інтеграція, індивідуалізація та диференціація освітнього процесу у ЗДО, участь педагогів в апробації нових методик, технологій і впровадження та їх творчий розвиток у практику уже розроблених і рекомендованих педагогічних інновацій.     Нагальною потребою сьогодення залишається бути перехід до інтеґрованого освітнього процесу, що обумовлено модернізацією дошкільної освіти та психофізіологічними особливостями сучасних дошкільників, їхніми соціокультурними запитами.

   Потребує уваги продовження формування нестандартного мислення дітей, виховання інтересу до точних природничих наук, розвиток винахідницьких здібностей, зацікавлення малят математикою, бажання пізнавати світ та робити відкриття через впровадження інноваційних ефективних технологій .