Фото без опису

 1. Загальні положення 

 

  1. Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу,

які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого. 

  1. Типовими ознаками булінгу (цькування) є:   систематичність (повторюваність) діяння; 

 наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за

наявності); 

Фото без опису дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або

фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого. 

 

2.Повноваження керівника та уповноважених ним осіб щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) 

2.1. Керівник Оршовецького  закладу дошкільної освіти (ясла-садка) Неполоковецької селищної ради  (далі – ЗДО): 

Фото без опису здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та

протидію булінгу (цькуванню) в ДНЗ; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; 

Фото без опису забезпечує створення у ЗДО  безпечного освітнього середовища, вільного від

насильства та булінгу (цькування); 

Фото без опису з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної

поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в ЗДО; 

Фото без опису розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків,

Фото без описузаконних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;   повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та

службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в ЗДО. 

 

2.2. Психологічна служба забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування). 

2.3. Вихователь-методист забезпечує: 

Фото без опису реалізацію просвітницького напрямку всіх учасників освітнього процесу шляхом

організації тематичних заходів, бесід, консультацій з метою формування навичок толерантної та ненасильницької поведінки, спілкування та взаємодії; 

Фото без опису прозорість та інформаційну відкритість шляхом формування та оприлюднення на

Фото без описуФото без описувеб-сайті засновника, розміщення в інформаційних куточках для батьків здобувачів освіти інформацію та нормативно-правові акти з питань щодо протидії булінгу:   план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в ЗДО;   порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки

Фото без описубулінгу (цькування) в ЗДО;   порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) вЗДО та

відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування). 

 

Фото без опису2.4. Педагогічні працівники:   забезпечують здобувачам освіти захист під час освітнього процесу від будь-яких

форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю; 

Фото без опису повідомляють керівника ЗДО  про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів

Фото без описуосвіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб;   сприяють керівництву ЗДО  у проведенні розслідування щодо випадків булінгу

Фото без опису(цькування);   виконують рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в ЗДО. 

 

 1. Діяльність Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) ЗДО 
  1. Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) ЗДО  (далі – Комісія) створюється наказом директора та скликається для прийняття рішення за результатами розслідування про факти булінгу (цькування). 
  2. В своїй діяльності Комісія керується Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про освіту», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами з питань щодо протидії булінгу (цькуванню). 
  3. До складу Комісії можуть входити керівник закладу, педагогічні працівники, (у тому числі практичний психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булера та інші заінтересовані особи. 
  4. Комісія діє відповідно до Порядку подання та розгляду (з дотриманням конфеденційності) заяв про випадки булінгу (цькування), Порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причених до булінку (цькування). 
  5. Засідання Комісії скликається керівником ЗДО  для розгляду та неупередженого з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) відповідно до заяв, що надійшли. 
  6. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що директор має повідомити постраждалого. 
  7. Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії. 
  8. Потерпілий чи його/її представник також можуть звертатися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служб у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).  4. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфеденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в ЗДО. 

Фото без опису Учасники освітнього процесу подають заяву директору ЗДО про випадки булінгу по відношенню до дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу. 

Фото без опису Керівник ЗДО  розглядає заяву в день її подання та видає рішення про проведення розслідування. 

Фото без опису Проводиться повне та неупереджене розслідування щодо випадків булінгу (цькування) з залученням осіб від яких отримали інформацію. 

Фото без опису Директор ЗДО для прийняття рішення за результатами розслідування створює наказом комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) та скликає засідання для прийняття рішення за результатами розслідування та виконання відповідних заходів реагування. 

Фото без опису Рішення Комісії реєструється в окремому журналі, зберігається в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії. 

Фото без опису Потерпілий чи його/її представник також можуть звернутися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служби у справах дітей. 

 

 1. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причених до булінку (цькування) 

Фото без опису В разі підтвердження факту вчинення булінгу (цькування), за результатами розслідування та висновків Комісії, повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та служби у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в ЗДО. 

 Виконується рішення та рекомендації Комісії в ЗДО. 

 Надаються соціальні та психолого-педагогічні послуги здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу. 

Фото без опису Директор або уповноважені ним особи відповідно чинного законодавства та в межах повноважень здійснюють контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в ЗДО.

 

 1. Права та обов’язки учасників освітнього процесу 

 

6.1.Здобувачі освіти: 

Ø мають право на: 

 повагу людської гідності; 

 захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких

форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), 

дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти; 

Фото без опису отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка

постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування). 

Ø зобов’язані: 

Фото без опису поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього

Фото без описупроцесу, дотримуватися етичних норм;   відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих,

довкілля. 

 

6.2. Працівники, які залучаються до освітнього процесу: 

Фото без описуØ мають право на:   захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації,

у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю. 

Фото без описуØ зобов’язані:   повідомляти директора про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти,

педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування). 

 

6.3. Батьки здобувачів освіти: 

Ø мають право на: 

Фото без опису отримувати інформацію про діяльність ЗДО, у тому числі – щодо надання

соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності; 

Фото без опису подавати директору заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або

Фото без описубудь-якого іншого учасника освітнього процесу;   вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування)

стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу. 

Ø зобов’язані: 

Фото без опису виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини,

законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля; 

Фото без опису поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників

освітнього процесу; 

Фото без опису дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей,

формувати навички здорового способу життя; 

Фото без опису формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та

злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану; 

Фото без опису настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної

моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; 

Фото без опису сприяти керівнику ЗДО у проведенні розслідування щодо випадків булінгу

Фото без опису(цькування);   виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти. 

 

 1. Прикінцеві положення 
  1. Положення щодо протидії  булінгу (цькування) в Оршовецькому закладі дошкільної освіти (ясла-садок) Неполоковецької селищної ради

 (далі – Положення) схвалюється рішенням педагогічної ради ЗДО  та затверджується наказом керівника ЗДО. 

  1. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педагогічної ради.