Фото без описуФото без опису

І.Загальні положення

1.1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі дошкільної освіти  (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог частини третьої статті 41 Закону України «Про освіту».

1.2. Педагогічна рада як колегіальний орган управління закладу дошкільної освіти формує систему та затверджує процедури внутрішньої системи забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності (т..20 Закону України «Про дошкільну освіту»).

1.3. Положення поширюється на всіх працівників закладу дошкільної освіти, які здійснюють професійну діяльність відповідно до трудових договорів, зокрема  на працівників, які працюють за сумісництвом.

1.4. Термін дії Положення необмежений. Положення діє до затвердження нового.

1.5. Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти (далі – ВСЗЯО) забезпечує керівник закладу дошкільної освіти в межах наданих йому повноважень.

1.6. Коригування змісту, зміни та доповнення до цього Положення вносить керівник закладу дошкільної освіти за згодою педагогічної ради.

1.7. Критерії ефективності ВСЗЯО:

- всебічний розвиток дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних, та фізичних особливостей, культурних потреб, формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду;

- якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників;

- оптимальне матеріально-технічне, навчально- методичне, психолого-педагогічне, медико-соціальне забезпечення якісної організації освітнього процесу;

- дієва система управління закладом дошкільної освіти.

1.8. Компоненти ВСЗЯО:

- стратегія (політика);

- організаційно-функціональна структура;

- процедури внутрішньої системи оцінювання якості освіти та освітньої діяльності;

- критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

- критерії, правила і процедури оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників;

- умови якісної організації освітнього процесу (умови,за яких стає досяжним належний рівень освіти вихованців закладу);

- системи та процеси управління закладом дошкільної освіти, зокрема інформаційні;

- система та механізми забезпечення академічної доброчесності.

ІІ. Стратегія (політика) внутрішньої системи забезпечення якості освіти

2.1. Стратегія (політика) внутрішньої системи забезпечення якості освіти (далі - Політика) визначає мету і завдання її впровадження та принципи, на яких вона будується.

2.2. Мета Політики ВСЗЯО:

- гарантування якості дошкільної освіти здобувачів;

- формування довіри суспільства до закладу дошкільної освіти.

2.3. Завдання Політики ВСЗЯО:

- створювати освітнє середовище для оптимального розвитку кожного вихованця, відповідно до його задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

- забезпечувати умови постійного професійного зростання та самореалізації педагогів;

- актуалізувати питання забезпечення умов, які сприяють якісній організації освітнього процесу та інклюзивній освіті;

- отримувати об'єктивну інформацію про функціонування і розвиток дошкільної освіти;

- сприяти розвитку партнерських відносин усіх учасників освітнього процесу;

- забезпечувати інформаційну  відкритість діяльності закладу дошкільної освіти;

- запобігати проявам дискримінації, боулінгу;

- знаходити оптимальні чинники впливу на результативність освітнього процесу та впроваджувати їх у дію.

2.4. Принципи Політики ВСЗЯО:

 - дитиноцетризм. Головний  суб'єкт, на якого  спрямована  освітня  діяльність  закладу, – дитина;

- автономність. Самостійність у визначення стратегії і напрямів розвитку закладу, ви­борі форм і методів організації освітнього процесу, які відповідають нормативно-правовим до­кументам, Базовому компоненту дошкільної освіти;

- системність. Усі компоненти та функції системи управління діяльністю закладом дошкільної освіти  взаємопов'язані, що створює взаємозалежність між ними;

- цілісність. Єдність усіх видів освітніх впливів на здобувача дошкільної освіти, їх підпо­рядкованості головній меті освітньої діяльності, яка передбачає всебічний розвиток, виховання ї соціалізацію особистості яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання протягом життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності;

- вдосконалення. Потреба постійного вдосконалення  освітнього процесу відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, аналізу даних та інформації про результа­тивність освітньої діяльності;

- партнерство. Взаємодія учасників освітнього процесу, побудована на довірі та повазі, зацікавленості до суб'єктів, освітнього процесу, відповідно до їх поточних та майбутніх потреб, готовності до конструктивної співпраці для досягнення високої якості освітнього процесу;

- відкритість і прозорість. Процедури системи забезпечення якості освітньої діяльності відкриті та зрозумілі для учасників освітнього процесу;

- гнучкість і адаптивність.  Можливість відповідно до внутрішніх умов та зовнішніх впливів міняти методи управління якістю, отримувати зворотні зв'язки та різні комунікації;

- інновиційність. Здатність продукувати та впроваджувати нові, відсутні у практиці закладу  ідеї, технології, методики, пов'язані із забезпеченням якості дошкільної освіти.

ІІІ. Організаційно-функціональна структура внутрішньої системи забезпечення якості освіти

3.1.  Організаційно-функціональна структура ВСЗЯО – це суб'єкти, які здійснюють або включені у процеси оцінювання якості освіти та інтерпретації отриманих результатів: адміні­страція закладу; тимчасові структури (творчі ініціативні групи педагогів, групи моніторингу); педагогічна рада.

3.1.1. Адміністрація закладу дошкільної освіти:

- формує блок локальних актів, що регулюють функціонування ВСЗЯО закладу дошкіль­ної освіти і додатків до них, представляє їх на засіданні педагогічної ради, після схвалення пе­дагогічною радою, керівник затверджує і контролює їх виконання;

- готує пропозиції, спрямовані на вдосконалення ВСЗЯО у закладі дошкільної освіти, бере участь у заходах щодо змісту пропозицій;

- організовує проведення у закладі дошкільної освіти  контрольно-оцінних процедур;

- забезпечує умови для підготовки педагогів закладу дошкільної освіти, батьків або інших законних представників дітей, громадських експертів до здійснення контрольно-оцінних процедур;

- організовує та здійснює систему моніторингу якості освіти: збір, обробку (аналіз), збе­рігання та надання інформації про стан і динаміку розвитку на рівні закладу дошкільної освіти;

- формує інформаціяно-аналітичмі матеріали за результатами оцінки якості освіти та на­дає інформацію про якість освіти на різні рівні системи управління (педагогічна рада, загальні збори колективу тощо);

- ухвалює управлінські рішення щодо розвитку якості освіти на основі аналізу результа­тів, отриманих в процесі реалізації ВСЗЯО.

3.1.2. Тимчасові структури (творчі ініціативні групи педагогів, група моніторингу):

- розробляють або формують методики оцінки якості освіти за напрямами діяльності закладу дошкільної освіти: параметри, критерії та показники, методи та форми;

- беруть участь в експертизі динаміки розвитку вихованців та рівня професійної компе­тентності педагогів закладу дошкільної освіти;

- формують пропозиції для адміністрації з вироблення управлінських рішень за резуль­татами внутрішньої оцінки якості освіти на рівні закладу дошкільної освіти.

3.1.3. Педагогічна рада:

- діє в межах повноважень, визначених нормативно-правовими актами;

- розглядає, ухвалює та оцінює основні питання діяльності закладу дошкільної освіти;

- ухвалює рішення щодо питань функціонування закладу дошкільної освіти, оновлення змісту освіти в зв'язку з появою нових стандартів освіти; підвищення рівня професіоналізму пе­дагогів через впровадження нових освітніх технологій; підвищення якості освіти на основі ана­лізу результатів, отриманих у процесі оцінки якості.

 

IV. Процедури внутрішньої системи оцінювання якості освіти та освітньої діяльності

 

4.1. Процедурами ВСЗЯО є внутрішній контроль якості освітньої діяльності (далі – Контр­оль) та внутрішній моніторинг якості освіти (далі – Моніторинг), які дають змогу здійснювати систематичний аналіз якості організації освітнього процесу, його ресурсного забезпечення, ре­зультатів. Процедури ВСЗЯО спрямовані на:

- удосконалення планування та організації освітнього процесу, спрямованого на розви­ток компетентності здобувані в освіти;

- посилення кадрового потенціалу закладу освіти та формування системи методичної роботи, яка сприяє підвищенню професійної кваліфікації педагогічних працівників;

- формування й удосконалення необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів освіти ;

- розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освіт­нім процесом;

- максимальне усунення ефекту неповноти і неточності інформації про якість освіти, як на етапі планування освітніх результатів, так і на етапі оцінки ефективності освітнього процесу по досягненню відповідної якості освіти.

4.2. Процедура Контролю у закладі дошкільної освіти визначається логічним та доцільним об’єднанням його видів (тематичний, підсумковий, фронтальний, оперативний) та змісту. Під час планування контролю застосовується технологічний прийом – розробляються циклогра­ми, відповідно до методичних рекомендації,

4.3. Процедура Моніторингу будується відповідно до визначених у закладах дошкільної освіти напрямів.

4.4. Для процедури Контролю та Моніторингу з урахуванням напрямів, тем та змісту доби­раються доцільні методи та джерела отримання інформації.

4.5. Моніторинг є методом та формою Контролю.

4.6. Результати процедур Контролю та Моніторингу оприлюднюються у формі:

- аналітичної доповіді на засіданні педагогічної ради;

- звіту керівника на загальних зборах (конференції) колективу;

- проблемного аналізу – комплексне самооцінювання функціонування та розвитку за­кладу дошкільної освіти у Програмі розвитку;

- аналізу підсумків діяльності закладу дошкільної освіти за навчальний рік та оздоровчий період – щорічне самооцінювання.

4.7. Комплексне самооцінювання функціонування та розвитку закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до критеріїв та індикаторів, пропонованих Державною службою якості освіти України.  Проблемний аналіз комплексного само оцінювання є основою для розроблення Програми розвитку закладу (здійснюється один раз на три-п'ять років).

4.8. Щорічне самооцінювання підсумків діяльності закладу дошкільної освіти за навчальний рік та літній період здійснюється за блоковою системою аналізування. Підсумковий аналіз є першим розділом Плану роботи закладу дошкільної освіти на навчальний рік та літній період та основою для його розроблення.

4.9. План роботи закладу дошкільної освіти на навчальний рік та літній період є програмою реалізації процедур ВСЗЯО.

4.10.Документи та матеріали, які засвідчують системність реалізації процедур ВСЗЯО.

4.10.1. Документи:

- Програма розвитку закладу дошкільної освіти  на три-п'ять, років;

- План роботи на навчальний рік та оздоровчий період;

- План роботи педагога щодо організації освітнього процесу;

- Протоколи педагогічної ради, загальних зборів колективу тощо;

- Накази керівника.

4.10.2. Матеріали:

- проблемний (комплексний) аналіз;

- аналіз підсумків діяльності закладу дошкільної освіти на навчальний рік та оздоровчий період;

- циклограма внутрішнього контролю закладу дошкільної освіти  на навчальний рік;

- методика(и) моніторингових досліджень за напрямами діяльності.